Studiu de oportunitate pentru blocurile de pe Caracal. 1800 de apartamente în doi ani

Consiliul local adoptă luni, în şedinţă extraordinară, studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului de 6, 7 hectare obţinut de primăria Craiova de la MApN. 

Edilii au în vedere concesionarea terenului pentru o perioadă de 49 de ani către o firmă în stare să realizeze în doi ani 1800 de apartamente destinate vânzării la un preţ de maximum 400 de euro pe metru pătrat. Potrivit studiului de oportunitate, unităţile locative vor fi plasate în blocuri cu înălţime cuprinsă între P + 3 şi P + 10, cu spaţii comerciale la parter şi locuri rezervate pentru grădiniţe, cabinete medicale, supermarket şi birou de impozite şi taxe, plus piscină în mijlocul zonei rezidenţiale.

Concesiunea va fi atribuită prin licitaţie publică, după ce aleşii locali vor aproba caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire.

Iată condiţiile generale impuse firmelor ofertante, aşa cum sunt prezentate în studiul de oportunitate aflat pe ordinea de zi a consiliului local:

 

IV.2 . CONDIŢII GENERALE PENTRU REALIZAREA CONCESIUNII
Pentru atingerea obiectivelor propuse prin prezentul Studiu de oportunitate, este
necesară asigurarea şi ducerea la îndeplinire de către dezvoltatorii imobiliari a
următoarelor măsuri, care vor fi realizate în mod cumulativ :
-Realizarea a minim 1800 unităţi locative( tip studio şi apartamente cu 2,3 camere) în
blocuri de locuinţe cu P.O.T. Maxim 30 % şi C.U.T. Maxim 3,30 în conformitate cu
prevederile proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi
respectarea condiţiilor stipulate în certificatul de urbanism.
h) – Investitorul va avea dreptul să valorifice locuinţele construite pe cheltuiala proprie,
în condiţiile impuse prin Caietul de Sarcini,la un preţ ce nu va depăşi 400 euro/mp
construit, fără TVA. Un număr de 250 unităţi locative din tatalul celor realizate, vor fi
puse la dispoziţia M.A.N.în vederea cumpărării de către personalul Ministerului
Apărării Naţionale.
i) -Lucrările ce se vor executa ,se vor încadra în prevederile şi condiţiile menţionate în
certificatul de urbanism şi vor respecta prevederile specifice din Codul Civil,precum şi
din alte acte normative în vigoare,de mediu,economico-financiare,PSI.
j) -Se vor efectua toate lucrările care să ofere terenului destinaţia pentru care s-a
concesionat.

k) -Arhitectura va respecta ambientul şi specificul zonei
-Lucrările se vor executa numai după obţinerea autorizaţiei de construire în condiţiile
Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
-Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare realizării obiectivului, cad în sarcina
concesionarului.
-Durata de execuţie a obiectivului va fi de maxim 24 luni de la data eliberării autorizaţiei
de construire;
– Investitorul va prezenta garanţii bancare pentru execuţia obiectivului.
-Blocurile de locuinţe colective cu regim mare de înălţime (P+3- max P+10E) vor fi
prevăzute cu partere comerciale asigurând necesarul de spaţii pentru urmăroarele:
-grădiniţă, supermarket,minimarket, fizerie ,coafor,sală de fitness,farmacie, cabinet
stomatologic,3 cabinete medicină de familie,1 restaurant, 1 birou de taxe şi impozite, 4
birouri pentru administraţie.
-În incintă obiectivului se va prevedea o piscină cu spaţiile anexe de deservire a acesteia.
-Se va asigura necesarul de locuri de parcare conform R.G.U.
-Caracteristicile principale ale construcţiilor:
A. Regimul de înălţime propus pentru locuinţe este P+3 -max.10E.Tipul construcţiei
conform proiectului realizat în acest sens va fi în concordanţa cu condiţiile urbanistice
impuse de zona în care este situat terenul.
B. La proiectarea locuinţelor se va avea în vedere realizarea unui număr de minim
1800 unităţi locative cuprinzând apartamente cu 2,3 camere şi tip studio.
C.La proiectarea locuinţelor se vor respecta prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996,
modificată si completată. Fiecare unitate locativă va beneficia de terasă /balcon /logie