Statistica: Salariul mediu net a scăzut cu 22 de lei în luna august

m aeroport lucrari muncitori Statistica: Salariul mediu net a scăzut cu 22 de lei în luna august poze

În luna august 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2117 lei, cu 1,4% mai mic decât în luna iulie.
Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1534 lei, în scădere faţă de luna anterioară cu 22 lei (-1,4%).
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (3753 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (857 lei).
Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum
Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2012 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 98,1%.
Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 119,8%, cu 2,4 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iulie 2012.

August 2012 comparativ cu Iulie 2012
În luna august 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă când s-au acordat prime ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), drepturi în natură ori realizărilor de producţii şi încasărilor mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, câştigul salarial mediu net a scăzut ca urmare a nerealizărilor de producţie, încasărilor mai mici (funcţie de contracte), dificultăţilor financiare şi lipsei de comenzi cu care s-au confruntat unele unităţi economice.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
 cu 9,6% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor,
 între 7,5% şi 9,0% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
 între 4,0% şi 6,5% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor textile, alte activităţi industriale n.c.a., repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare si transmitere de programe);
 între 2,5% şi 3,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, captarea, tratarea si distribuţia apei, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august de premii, sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) ori ca urmare a realizărilor de producţie şi încasărilor mai mari (funcţie de contracte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel:
 cu 18,7% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 10,8% în extracţia minereurilor metalifere;
 între 3,0% şi 4,0% în fabricarea produselor din tutun, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), activităţi de editare;
 între 2,0% şi 3,0% în industria metalurgică, telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport.
În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna iulie în învăţământ (-3,1%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice şi a încheierii contractelor pe perioadă determinată consecinţa începerii vacanţei şcolare.
Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor în luna august 2012 în administraţia publică (-0,6%), în timp ce în sănătate şi asistenţă socială a înregistrat o uşoară creştere (0,1%).
August 2012 comparativ cu August 2011
Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,4%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 101,5%.

Precizări metodologice
1. Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%. Începând cu luna ianuarie 2012 eşantionul cuprinde 22000 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,59% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate.
2. Datele obţinute din cercetarea statistică lunară privind câştigurile salariale şi efectivul de salariaţi sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor; aceasta înseamnă că în activitatea de administraţie publică nu sunt cuprinse toate activităţile secundare desfăşurate în administraţia publică centrală şi locală, de tipul:
– asistenţă socială,
– activităţi culturale, sportive şi recreative,
– peisagistică şi servicii pentru clădiri,
– agricultură,
– distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare,
– construcţii,
– transport şi depozitare,
– producere şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,
– închiriere şi sub-închiriere a bunurilor imobiliare etc.
Informaţiile aferente activităţilor secundare sunt cuprinse, fiecare, la activităţile economice conform CAEN Rev.2 corespunzătoare.
3. Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie utilizate cu atenţie, deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogenă) conform CAEN Rev.2. de administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru învăţământ – cca.3%, respectiv sănătate şi asistenţă socială – cca. 7%), exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.). Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare, scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice conform CAEN Rev.2. Informaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 48/2005, cu completările şi modificările ulterioare.
4. Concepte şi definiţii
Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).
Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.
Indicele câştigului salarial nominal brut se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal brut din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual.
Indicele câştigului salarial nominal net se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal net din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual.
Indicele câştigului salarial real se calculează ca raport între indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele general al preţurilor de consum al populaţiei, exprimat procentual.
DIRECTOR EXECUTIV, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase