Ședință de îndată la CLM Craiova. Coronavirus schimbă regulamentul consiliului local

genoiu vot clm craiova Ședință de îndată la CLM Craiova. Coronavirus schimbă regulamentul consiliului local poze

Ședință de îndată a consiliului local municipal, poate ultima în această formulă. Aleșii locali se întrunesc, vineri, ca să nu mai fie nevoiți să se întrunească pe viitor. Edilii adoptă votul online pentru ședințele de comisii și cele de plen.

Iată cum arată proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local:

HOTĂRÂREA NR._______ privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa extraordinară din data de 20.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.50267/2020, raportul nr.50269/2020 întocmit de Serviciul Administraţie Publică Locală şi raportul de avizare nr.50271/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009;

În conformitate cu prevederile art.51 din Anexa nr.1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Hotărârilor Comitetului Naţional şi Local pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus; În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.a, art.134 alin.4, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009, după cum urmează:

I. Art.47. – se completează cu trei noi alineate care vor avea următorul conţinut:

„(4) În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal se pot desfăşura prin utilizarea mijloacelor electronice (on-line).

(5) Rezultatul votului/avizul va fi transmis prin mijloace electronice (on-line), Secretarului general al municipiului Craiova, cel mai târziu în preziua desfăşurării şedinţei.

(6) Avizele comisiilor de specialitate şi amendamentele formulate de consilierii locali vor fi transmise de secretarul general, prin mijloace electronice (on-line), către consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua şedinţei, până la ora 09,00.”

II. Art.76. – se introduce, după alin.1, un nou alineat care va avea următorul conţinut: „În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, şedinţele consiliului local se pot desfăşura prin mijloace electronice (on-line)”. III. Art.98.- se completează cu un nou alineat care va avea următorul conţinut: „În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, votul se poate exprima prin mijloace electronice (on-line)”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR GENERAL, Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU