Se distribuie cererile pentru ajutorul la încălzirea cu lemne

m drum aro coceni Se distribuie cererile pentru ajutorul la încălzirea cu lemne poze

Municipalitatea a deschis sezonul la ajutoarele de încălzire şi a publicat documentaţia necesară solicitanţilor şi restricţiile nou impuse. 

Cine are casă cu încălzire pe lemne şi venituri sub 615 lei lunar pe menbru de familie, poate obţine de la primărie formularul de cerere şi, în cele din urmă, şi banii reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţelor în această iarnă. Asta dacă nu a avut proasta inspiraţie să păstreze în curte vreun ARO vechi sau alt vehicul cu capacitate cilindircă de acelaşi nivel, vreo drujbă sau un număr prea mare de bovine, posesorii unor asemenea “bogăţii” fiind tăiaţi anul acesta de la ajutorul de stat. Condiţie suplimentară e şi producerea teancului de adeverinţe solicitate de primărie pentru avizarea dosarului.

Iată comunicatul primăriei Craiova, unde sunt prezentate pe larg toate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii, actele pe care trebuie să le prezinte, precum şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea cu lemne, în funcţie de nivelul venitului.

“Începând cu data de 14.10.2010 în municipiul Craiova autoritatea locală prin Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu lemne, potrivit O.U.G. nr. 86/2010 pentru modificarea O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei.

Distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face de luni până vineri, între orele 800 – 1600, la sediul Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Subvenţii căldură din Str.Mitropolit Firmilian nr.14 (fost liceu Auto).

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:
Limite de venituri (lei)       Ajutor banesc
Până la 155                                      54
155,1    210                                      48
210,1    260                                      44
260,1    310                                      39
310,1    355                                      34
355,1    425                                      30
425,1    480                                      26
480,1    540                                      20
540,1    615                                       16

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile enumerate mai jos nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei:

 Solicitantul nu trebuie să deţină clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, ori alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia celei de domiciliu.
 Persoanele care deţin cel puţin unul dintre bunurile mobile: mijloace de transport ( autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 1600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze – cu excepţia celor adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap), utilaje agricole ( tractor, combină autopropulsată), utilaje de prelucrare agricolă( presă de ulei, moară de cereale) sau utilaje de prelucrat lemnul (gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric).
 Persoanele care au depozite bancare de peste 3.000 lei şi cei care deţin terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă ( teren intravilan), care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 de mp în zona rurală sunt excluse de la facilităţile la încălzire.
 Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu trebuie să deţină mai mult de 3 bovine, 5 porcine, 20 ovine şi caprine sau 15 familii de albine”.

Actele necesare   stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:
– formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi  semnate de către solicitant;
– copie după B.I./C.I. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, copie cărţi de identitate provizorie sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
– copie  după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
– copie act de proprietate sau certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale, împuternicire notarială din partea proprietarului locuinţei (după caz).Împuternicirea dată de proprietar sau de titularul contractului de închiriere poate fi în formă autentică  ( autentificată la notar) sau sub semnatură privată ( scrisa de mână). Împuternicirea dată sub semnătură privată va conţine elemente de identificare ale proprietarului şi semnătura acestuia, precum şi menţionarea faptului că declaraţia este corectă şi completă iar proprietarul cunoaşte faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale;
– copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces atunci când e cazul;
– adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”);
– cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
– declaraţia bunicilor ( scrisă de mână), pe propria răspundere pentru minorii aflaţi în întreţinerea acestora, fără forme legale;
– decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
– adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividente, părţi sociale;
– adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
– adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
– adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii  familiei care nu realizează venituri impozabile;
– copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate.
– persoanele singure care declară că nu realizează nici unul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

Relaţii suplimentare se obţin de luni până vineri, între orele 800 – 1600, la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14 sau la tel :0251/510082.

În perioada umătoare va fi anunţată şi data la care va începe distribuirea cererilor de căldură pentru persoanele ale căror locuinţe se încălzesc prin sistemul centralizat de termoficare – (distribuire care se va face prin asociaţiile de proprietari) şi pentru persoanele ale căror locuinţe se încălzesc cu gaze –  (distribuire care se va face prin Distrigaz şi de la sediul Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Subvenţii căldură din Str.Mitropolit Firmilian nr.14 – fost liceu Auto).