Se caută director la SCM Craiova

scmu craiova baschet Se caută director la SCM Craiova poze

Postul de director al SCM Craiova  aa fost scos la concurs, anunțul fiind postat pe site-ul primăriei Craiova. 

„Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea postului vacant de director al Sport Club Municipal Craiova.
Concursul se organizează în trei etape:
– prima etapă – în perioada 05-06.02.2015 – selecţia dosarelor;
– a doua etapă – în data de 12.02.2015, ora 10.00 – proba scrisă;
– a treia etapă – interviul, va fi programată în conformitate cu prevederile art. 24
alin. 5 şi alin. 6 din Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 53/26.07.2012, poate participa la concurs
orice persoană care îndeplineşte următoarele:
I. condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
II. condiţii specifice:
a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) disponibilitate pentru deplasări, delegaţii;
c) disponibilitate pentru program de lucru prelungit.
Conform prevederilor art. 6 din H. G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere se vor depune până cel târziu în data de 04.02.2015, ora 16.30,
la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.
Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se
pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se
afişează rezultatele finale sunt prevăzute la art. 20, art. 30 alin. 3, art. 31, art. 32 şi art. 34
alin. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul
Resurse Umane”.