Scrisoare deschisă către Senatul Universităţii din Craiova

universitate craiova Scrisoare deschisă către Senatul Universităţii din Craiova poze

In data de 01 aprilie 2013, Senatul Universitatii din Craiova a votat desfiintarea Facultatii de Stiinte Sociale, fara ca studentii si cadrele didactice ale Facultatii sa fie informati sau consultati. Dupa ce a fost facuta publica aceasta decizie, am incercat in repetate randuri sa intram in dialog cu reprezentantii conducerii Universitatii pentru a cere explicatii suplimentare, dar si pentru a ne comunica dorinta de pastrare a integritatii Facultatii de Stiinte Sociale, dorinta exprimata sub forma unui memoriu semnat de majoritatea cadrelor didactice. Dovada in acest sens stau adresele oficiale trimise catre Rectorat si Presedintele Senatului la care nu am primit inca niciun raspuns. Am fost nevoiti in acest fel sa ne facem auziti prin redactarea unei scrisori deschise, care este atasata acestui e-mail si semnata de majoritatea membrilor Consiliului Facultatii de Stiinte Sociale, dar si de alte cadre didactice si studenti ai Facultatii. Scrisoarea deschisa in format hartie, insotita de semnaturi, va fi depusa la Presedintele Senatului, dl. prof. univ. dr. Ion Vladimirescu.

Scrisoare deschis[ Senatul Universit[‘ii din Craiova

În urma deciziei Senatului Universității din Craiova din 1 aprilie 2013, de desființare a Facultății de Științe Sociale și a deplasării celor șase specializări ale sale la alte Facultăți ale Universității vă supun atenției următoarele aspecte:

1. În Legea educației naționale, la art. 195, al. 2, se prevede: ,,Senatul universitar, la propunerea rectorului,  pe baza evaluării interne, poate dispune reorganizarea sau desființarea departamentelor sau institutelor neperformante, fără a prejudicia studenții“. Vă rog să constatați nulitatea de drept a măsurii votate de Senat, căci o Facultate nu este un departament. În plus, nu se poate echivala ,,institut“ cu ,,Facultate“ în condițiile prevederilor art. 114 al. 2: învățământul superior este organizat în ,,universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare și altele asemenea“, numite ,,instituții de învățământ sau universități“ și art. 131, al. 1: o instituție de învățământ superior poate să cuprindă: ,,facultăți, departamente, institute, centre sau laboratoare, unități de proiectate, centre de consultanță, clinici universitare“ etc. Toate acestea denotă că prin ,,institut“, în condițiile art. 195, al. 2, se înțelege o subdiviziune a unei Facultăți, și nicidecum o Facultate.

2. Decizia Senatului încalcă de asemenea prevederile art. 37, al. 6 din Carta Universității în care se precizează că departamentul ,,se înființează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desființează prin hotărîre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului Facultății în care funcționează“. Nu a existat nici o asemenea propunere venită de la Consiliul Facultății de Științe Sociale.

3. În ce privește ,,evaluarea internă“ prezentată Senatului Universității din Craiova pe data de 01.04.2013, aceasta a fost superficială, cu date inexacte și incomplete și, mai ales, a suferit de o interpretare deformatoare. S-au utilizat date vechi, din anii universitari anteriori, care nu mai sunt valabile pentru anul 2012-2013. În plus, nu s-a luat deloc în calcul faptul că legislația din domeniul învățământului s-a schimbat aproape în fiecare an, astfel încât nu se pot judeca în anul 2013 fapte petrecute în anii anteriori fără a se face trimitere la normele legale existente în vigoare la datele respective.

4. Vă rog să fiți de acord că lipsa de performanță a Facultății de Științe Sociale este o acuză la adresa conducerii Facultății și a departamentelor (catedrelor), atât cele actuale cât și, sau mai ales, ale celor din perioada 2008-2012. Clasificările specializărilor (toate șase în A, B sau C; deci, niciuna în E), rezultatele activității didactice și de cercetare, numeroasele articole publicate în reviste ISI, cărțile publicate la edituri din străinătate, moderarea de secțiuni ale unor Congrese mondiale, organizarea de simpozioane internaționale (în România, dar și în străinătate) etc. nu pot fi nicidecum catalogate drept neperformante. Eventual, aceste rezultate pot fi considerate de către conducerea Universității noastre drept slabe, dar nu sunt nesatisfăcătoare, căci în acest caz ar trebui să fie desființate toate Facultățile din Universitatea din Craiova, având în vedere că nu au rezultate superioare celor ale Facultății de Științe Sociale.

5. Faptul că există multe cursuri predate de un profesor (deși este o acuză nefondată), că sunt nereguli legate de planurile de învățământ, statele de funcții, activitatea financiară etc., este vina unui management neperformant al Facultății și Departamentului, structuri ce au atribuții în acest sens; nicidecum, specializările ori cadrele didactice, și cu atât mai puțin studenții, nu este normal să fie pedepsiți pentru fapte care nu le intră în atribuțiuni.

6. Vă rog să fiți de acord că este necesar să se disjungă responsabilitatea ce aparține Facultății și departamentelor (catedrelor), inclusiv a secretariatului (la nivelul căruia s-au înregistrat nereguli), de responsabilitatea ce revine specializărilor din această instituție. Normal, legal și moral, este ca persoanele responsabile să suporte consecințele, inclusiv penale, pentru abaterile de care se fac vinovate.

7. Ca director al Centrului de cercetări sociale și dezvoltare durabilă (CCSDD) al Facultății de Științe Sociale țin să menționez că împreună cu câțiva colegi din toate specializările din Facultate am inițiat o serie de activități și acțiuni menite să contribuie la creșterea calității procesului didactic, la stimularea cercetării științifice, la îmbunătățirea performanțelor managementului, în acord cu principiile responsabilității sociale la toate nivelurile din Facultatea de Științe Sociale. În special, începând cu anul 2012, de când Facultatea de Științe Sociale are o nouă conducere și s-a organizat pe departamente, acțiunile inițiate și desfășurate de CCSDD au contribuit în mod substanțial la creșterea performanțelor Facultății de Științe Sociale.

8. Vă rog să fiți de acord că Universitatea modernă nu se poate lipsi de o Facultate care să grupeze specializări sociale și umaniste. Chiar dacă Facultatea de Științe Sociale a inclus de-a lungul timpului multe specializări eterogene, din domenii diferite, apreciez că acest fapt nu trebuie să constituie un motiv pentru a se desființa Facultatea de Științe Sociale. În plus, Universitatea modernă dintr-o Europă unită se deschide spre societate și cultură tocmai prin intermediul unor facultăți, departamente sau specializări din domeniul științelor umaniste și al științelor sociale. Prestigiul Universității, imaginea sa în societate cresc odată cu încadrarea de personal didactic care să se manifeste ca personalități active ale vieții sociale și culturale ale țării. Este evident că, în condițiile demografice actuale, mulți din studenții noștri se înscriu la anumite specializări sau Facultăți exclusiv pentru a audia și urma pe aceste personalități marcante.

9. Una din cele mai neplăcute consecințe ale desființării Facultății de Științe Sociale și a includerii Jurnalisticii la Facultatea de Litere, a Geografiei la Facultatea de Științe și a celorlalte specializări (Filosofie, Sociologie, Științe politice, Asistență socială) la Facultatea de Drept este următorul: se încalcă toate prevederile legale cu privire la asigurarea calității în învățământ (elaborate de ARACIS, dar și de alte instituții).

Desigur, o soluție ar fi ca specializarea Filosofie să fie inclusă la Facultatea de Litere. Dar includerea Jurnalisticii la Facultatea de Drept contravine HG 707/2012 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor universitare, ce menționează Jurnalismul la Științele comunicării (ramura de știință), din domeniul fundamental Științe sociale.

 10. În cazul în care aceste sumare argumente nu sunt convingătoare pentru a se modifica decizia luată, vă rog să-mi dați voie să vă sugerez să propuneți Senatului și Consiliului de administrație înființarea unei Facultăți de Științe Socio-Umane, care să grupeze: Filosofia, Sociologia, Jurnalistica, Asistența socială (și, eventual, Geografia).

11. Solicităm Ministrului Educației Naționale analizarea atentă a cererii venite de la Universitatea din Craiova, inclusiv trimiterea de echipe de control și audit la Universitatea din Craiova, și apoi respingerea propunerii de desființare a Facultății de Științe Sociale (ori, ca o soluție elegantă de ieșire din criză, acceptarea înființării unei Facultăți de Științe Socio-Umane).

12. Solicităm Guvernului României să analizeze cu responsabilitate modificarea structurii Universității din Craiova, astfel încât aceasta să fie făcută cu respectarea tuturor legilor și normativelor în vigoare.

                             

Director
Centru de Cercetări Sociale și Dezvoltare Durabilă,
conf. univ. dr. Adrian Niță