Școlile din Craiova și Cârcea trec în online, de miercuri, conform unei otărâri a CJSU Dolj

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL DOLJ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

H O T Ă R Â R E A  n r . 3 6 din 1 9 . 1 0 .2020 

HCJSU_36_2020

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 856/2020 privind  prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie  2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru  prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului educaţiei şi  cercetării şi ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor  de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii  de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS 

CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare: 

– măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de  Urgenţă nr. 49 din 13.10.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă  și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

– măsurile stabilite prin Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de  Urgență Dolj nr. 34 din 14.10.2020 și nr. 35 din 16.10.2020; 

– situaţia privind incidenţa cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2  în ultimele 14 zile în localităţile din judeţul Dolj, actualizată la data de  17.10.2020 (Anexa 1), respectiv la data de 18.10.2020 (Anexa 2), prezentată  de Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi anexată la prezenta hotărâre; 

– documentul intitulat “Propuneri modificare scenarii privind desfăşurarea  activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj – Situaţia actualizată la 19.10.2020”, elaborat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean  Dolj, în conformitate cu propunerile transmise de consiliile de administraţie  ale unităţilor de învăţământ, anexat la prezenta hotărâre (Anexa 3), precum și  adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dolj nr. 17433 din 19.10.2020 (Anexa 4); 

În scopul stabilirii unor măsuri necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor  legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

În baza prevederilor art. 10 alin. (1) – (3) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea  Guvernului României nr. 1491/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 

Art. 1 (1) Pentru localitățile CRAIOVA și CÂRCEA (localităţi unde incidenţa  cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare 3‰) se pun în  aplicare următoarele măsuri în domeniul sănătății publice: 

 1. a) se instituie obligația de purtare a măștii de protecție, astfel încât să  acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit  vârsta de 5 ani, prezente în toate spațiile publice deschise; 
 2. b) este interzisă organizarea și desfășurarea activității în cadrul  cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte; 
 3. c) este interzisă organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul  drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a  spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a  altor evenimente culturale; 
 4. d) este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care  desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al  produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de  tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor; 
 5. e) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor,  pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate desfășura doar  pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; 
 6. f) este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici  licențiați în domeniul jocurilor de noroc; restricția nu se aplică în  cazul agențiilor Companiei Naționale “Loteria Română” S.A. și a  agențiilor de pariuri sportive

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de  20.10.2020, ora 00.00, și se vor aplica până la data de 02.11.2020, ora  24.00, urmând a fi reevaluate, conform prevederilor art. 12 din Anexa  nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 856/2020. 

Art. 2 (1) Pentru localitățile CELARU, DOBREȘTI, TEASC și VÂRVORU  DE JOS (localităţi unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile  este cuprinsă între 1,5‰ și 3‰) se instituie următoarele măsuri în  domeniul sănătății publice: 

 1. a) organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole  și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30%  din capacitatea maximă a spațiului; 
 2. b) este interzisă organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul  drive-in, precum și organizarea şi desfăşurarea în aer liber a 

spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a  altor evenimente culturale; 

 1. c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară  activități de preparare, comercializare și consum al produselor  alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul  restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se poate  desfășura fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și  în intervalul orar 06.00 – 23.00; 
 2. d) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor,  pensiunilor sau altor unități de cazare se poate desfășura fără a  depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar  06.00 – 23.00; 
 3. e) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în  domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din  capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00 – 23.00;  restricția nu se aplică în cazul agențiilor Companiei Naționale  “Loteria Română” S.A. și a agențiilor de pariuri sportive

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de  20.10.2020, ora 00.00, și se vor aplica până la data de 02.11.2020, ora  24.00, urmând a fi reevaluate, conform prevederilor art. 12 din Anexa  nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 856/2020. 

Art. 3 (1) Se aprobă documentul „Propuneri modificare scenarii privind  desfăşurarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar din  judeţul Dolj – Situaţia actualizată la 19.10.2020”, anexat la prezenta  hotărâre (Anexa 3). 

(2) Documentul menţionat la alin. (1) completează şi modifică  documentul aprobat prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru  Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 18 din 10.09.2020, cu  modificările şi completările ulterioare

(3) Începând cu data de 21.10.2020, ora 00.00, pentru toate unitățile de  învățământ preuniversitar din localitățile CRAIOVA și CÂRCEA se  instituie măsura de suspendare temporară a activităților didactice care  presupun prezența față în față din unitățile de învățământ, cursurile  urmând a se desfășura on-line (scenariul 3). Măsura se aplică pentru  14 zile, până la data de 03.11.2020, inclusiv. 

Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată conform procedurii stabilită prin  Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului  Dolj nr. 32 din 14.10.2020.

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Instituţiei Prefectului – judeţul Dolj, la adresa URL: 

www.dj.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/ 

(2) Prezenta hotărâre se comunică tuturor instituţiilor reprezentate în  comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi autorităţilor  administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale  nominalizate la art. 1 alin. (1), respectiv art. 2 alin. (1), prin grija  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj. 

(3) Prevederile prezentei hotărâri se comunică unităţilor de învăţământ  din judeţul Dolj, în părțile care le privesc, spre punere în aplicare, prin  grija Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. 

(4) Prevederile prezentei hotărâri se comunică instituţiilor publice şi  private, precum şi operatorilor economici, în părțile care le privesc,  spre punere în aplicare, prin grija autorităţilor administraţiei publice  locale din unităţile administrativ-teritoriale din județul Dolj pe raza  cărora aceștia funcționează. 

PREŞEDINTELE 

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DOLJ PREFECTUL JUDEŢULUI DOLJ 

Nicuşor ROŞCA

4