S-a publicat organigrama Primăriei Craiova

olguta slatina 10 S a publicat organigrama Primăriei Craiova poze

Noua organigramă a Primăriei din Bănie a fost finalizată, aceasta fiind publicată pe site-ul municipalităţii, în cursul zilei de astăzi. Anexăm raportul care însoţeşte proiectul de hotărâre, care reflectă viziunea pe care Olguţa Vasilescu o are pentru instituţia pe care o conduce:

“Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 s-au aprobat
organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, pentru un număr de 509
posturi, in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.63/30.06.2010 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor
masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
-3 functii de demnitate publica ;
-441 functii publice, din care 52 functii publice de conducere si 389 functii publice de
executie;
-65 functii contractuale, din care 2 functii contractuale de conducere si 63 functii contractuale
de executie(10 posturi de natura contractuala pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile, pe perioada derularii proiectelor).
Pentru eficientizarea activitatii la nivelul Primariei municipiului Craiova, in limita numarului
maxim de posturi aprobate, se propune infiintarea postului de administrator public.
Numirea si eliberarea administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii,
proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea pe postul de administrator public
se face pe baza de concurs.
Introducerea functiei de administrator public reprezinta un pas important in eficientizarea
managementului in administratia publica locala, prin organizarea, coordonarea si gestionarea
activitatilor structurilor functionale delegate din aparatul de specialitate al primarului municipiului
Craiova si al serviciilor publice de interes local delegate.
In vederea unui mai bun management, se propune reorganizarea activitatilor desfasurate in
cadrul Directiei Servicii Publice, dupa cum urmeaza:
-Biroul Administrare si Intretinere Drumuri devine Serviciul Administrare si Intretinere Drumuri,
cu doua compartimente:Compartimentul Lucrari Intretinere si Reparatii Drumuri si Compartimentul
Monitorizarea Contractelor de Lucrari si Intocmire Atasamente.
-Serviciul Administrarea Serviciilor Publice se va reorganiza

in Serviciul Administrarea si
Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica, coordonat de un sef serviciu, si va cuprinde
urmatoarele compartimente:Compartiment Administrare si Monitorizare Iluminat; Compartiment
Administrare si Monitorizare Apa-Canal;Compartiment Administrare si Monitorizare
Salubritate;Compartiment Administrare si Monitorizare Zone Verzi; Compartiment Administrare si
Monitorizare Mediu;Compartiment Energetic si Compartiment Administrare si Monitorizare Transport
Public Local si Siguranta Circulatiei.
-Serviciul Transport Public Local si Siguranta Circulatiei – devine compartiment, in cadrul
Serviciului Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica.
– Serviciul Investitii si Serviciul Achizitii Publice se vor reorganiza in Serviciul Investitii si
Achizitii, in vederea eficientizarii activitatilor de investitii si achizitii desfasurate la nivelul Primariei
municipiului Craiova, in cadrul acestui serviciu fiind infiintat un compartiment de licitatii.
De asemenea, se va infiinta Directia Administratie Publica si Asistenta Sociala, prin
reorganizarea Directiei Asistenta si Protectie Sociala si a structurilor functionale aflate in subordinea
directa a secretarului municipiului Craiova, cu exceptia Serviciului Registrul Agricol.Totodata,
Serviciul Situatii de Urgenta si Protectie Civila va deveni compartiment in cadrul acestei directii.

Directia Administratie Publica si Asistenta Sociala va fi coordonata de un director executiv si
va avea urmatoarea componenta:
-Serviciul Administratie Publica Locala;
-Serviciul Autoritate Tutelara;
-Compartimentul Situatii de Urgenta si Protectie Civila;
-Biroul Relatii cu Consiliul Local, Evidenta Documente si Arhiva;
-Serviciul Stabilire Ajutor Social si Protectie Sociala, cu doua compartimente:
Compartimentul Stabilire;
Compartimentul Protectie Sociala si Asistenti Personali;
-Biroul Alocatii, indemnizatii, ajutoare incalzire locuinte;
-Compartimentul Centrul Social Comunitar, Politici de Asistenta Sociala si Parteneriate.
In conformitate cu prevederile Legii auditului intern, se propune reorganizarea
Compartimentului Audit Intern in Compartimentul Audit Public Intern, functia publica de executie de
expert urmand a fi transformata in functia publica de auditor.
In prezent, prin Serviciul Administrare si evidenta domeniul public si privat si masuratori topo
se realizeaza administrarea si evidenta bunurilor apartinand domeniului public si privat al
municipiului Craiova, precum si intocmirea documentatiei necesare in vederea atribuirii sau
prelungirii contractelor privind transmiterea folosintei bunurilor proprietatea municipiului
Craiova(concesionare, inchiriere, vanzare, schimb, donatie, asociere, panouri publicitare, etc.), fara
a exista in cadrul acestui serviciu si o evidenta a contractelor incheiate.
Avand in vedere ca urmarirea, perfectarea si derularea contractelor de inchiriere sau
concesiune care au ca obiect transmiterea folosintei bunurilor proprietatea municipiului Craiova se
desfasoara in cadrul Serviciului Contracte Autorizari, pentru o mai buna evidenta si administrare a
domeniului public si privat, pentru eficientizarea activitatilor desfasurate in cadrul celor doua servicii,
in vederea rezolvarii in timp util a tuturor solicitarilor adresate autoritatii locale, se impune
reorganizarea Serviciului Administrare si evidenta domeniul public si privat si masuratori topo si a
Serviciului Contracte Autorizari, in Serviciul Evidenta si Administrarea domeniului public si privat, a
contractelor si autorizarilor, in cadrul Directiei Patrimoniu.
De asemenea, in cadrul Directiei Patrimoniu va functiona si Serviciul Administrare Locuinte si
Control Asociatii de Proprietari, serviciu infiintat prin reorganizarea Serviciului Fond Locativ si a
Serviciului Coordonare Asociatii de Proprietari, si care va fi compus din doua compartimente:
Compartimentul Fond Locativ si Compartimentul Control Asociatii de Proprietari.
Pentru o mai buna urmarire a modului de colectare la bugetul local a impozitelor si taxelor
locale, se impune reorganizarea Directiei Impozite si Taxe, astfel:

-Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice si Serviciul Urmarire, Incasare si
Executare Silita Persoane Fizice se vor reorganiza in Serviciul Constatare, Impunere, Urmarire,
Incasare si Executare Silita Persoane Fizice, coordonat de un sef serviciu.
-Serviciul Contabilitate si Analiza Venituri si Serviciul Prelucrare Automata a Datelor se
reorganizeaza in Serviciul Contabilitate si Prelucrare Date, coordonat de un sef serviciu.
-Serviciul Certificate de Atestare Fiscala si Asistenta Contribuabili si Biroul Valorificare Bunuri
se vor reorganiza in Serviciul Urmarire Valorificare Bunuri si Eliberare Certificate de Atestare Fiscala,
coordonat de un sef serviciu.
Tinand cont de faptul ca, la nivelul Directiei Economico-Financiare, functioneaza atat
Serviciul Financiar-Contabilitate, cat si Serviciul Buget, iar activitatile ce se desfasoara in cadrul
acestor doua servicii sunt strans legate, se propune reorganizarea celor doua servicii in Serviciul
Financiar, Contabilitate, Buget, coordonat de un sef serviciu si avand in componenta trei
compartimente:Compartimentul Financiar; Compartimentul Contabilitate si Compartimentul
Buget.Totodata, se propune transformarea Serviciului Informatica in compartiment.
Pentru o evidenta unitara a activitatii de relatii cu publicul, in cadrul Directiei Relatii cu
Publicul se va infiinta Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, prin reorganizarea Serviciului
Relatii cu Publicul si Audiente si a Compartimentului Centrul de Informatii pentru Cetateni,
coordonat de un sef serviciu.
Avand in vedere ca, in aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova,
functioneaza Compartimentul Incubatorul de Afaceri, structura ce urmareste dezvoltarea
infrastructurii de afaceri transfrontaliere, promovarea cooperarii transfrontaliere intre sectorul public
si privat prin servicii de afaceri comune, inovatie si transfer tehnologic, se propune majorarea
numarului de posturi din cadrul acestui compartiment, prin transformarea unor functii publice
vacante in posturi de natura contractuala.

De asemenea, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 522/2006,
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei
Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor, se va infiinta compartimentul expert local
pentru romi, in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova.
Dat fiind faptul ca, in prezent numarul de soferi din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Craiova este supradimensionat comparativ cu autoturismele care exista in dotarea
Primariei municipiului Craiova, se propune desfiintarea a trei posturi de sofer si infiintarea a trei
posturi de ingrijitor, avand in vedere numarul mare de sedii pe care trebuie sa le deserveasca
personalul incadrat ca ingrijitor.
Urmare modificarilor intervenite, organigrama aparatului de specialitate al primarului
municipiului Craiova va cuprinde un numar de 509 posturi, structurate astfel:
-3 functii de demnitate publica ;
-429 functii publice, din care 40 functii publice de conducere si 389 functii publice de
executie;
-77 functii contractuale, din care 3 functii contractuale de conducere si 74 functii
contractuale de executie(10 posturi de natura contractuala pentru implementarea proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile, pe perioada derularii proiectelor);
In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, s-a solicitat avizul Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici pentru functiile publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului
Craiova.
Faţă de cele prezentate, propunem în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare , privind administraţia publică locală, Legii nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 53/2003, republicata – Codul Muncii, O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 58/2012 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova pentru anul 2012, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.”