Românii au primit salarii mai mici în aprilie 2012

statistica1 Românii au primit salarii mai mici în aprilie 2012 poze

Direcţia Regională de Statistică Dolj a remis presei un comunicat privind situaţia salariului mediu brut şi net, comparaţia făcându-se între lunile aprilie 2012 şi mai 2012. “În luna mai 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2109 lei, cu 1,4% mai mic decât în luna aprilie. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1530 lei, în scădere faţă de luna anterioară cu 23 lei (-1,5%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4325 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (845 lei).

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2012 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 98,3%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 120,8%, cu 2,0 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna aprilie 2012.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

 *) vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii.

Mai 2012 comparativ cu Aprilie 2012

În luna mai 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de luna aprilie 2012 când s-au acordat prime ocazionale (prime de Paşte), sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) ori s-au realizat producţii şi încasări mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, câştigul salarial mediu net din luna mai 2012 a scăzut ca urmare a nerealizărilor de producţie, încasărilor mai mici (funcţie de contracte), dificultăţilor financiare şi lipsei de comenzi cu care s-au confruntat unele unităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 11,7% în industria metalurgică;
  • între 8,0% şi 10,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;
  • între 4,0% şi 6,5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din tutun, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea băuturilor, transporturi pe apă.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea  de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel:

  • cu 16,0% în activităţi de servicii anexe extracţiei;
  • între 4,5% şi 6,5% în tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, prelucrarea lemnului (inclusiv fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, extracţia minereurilor metalifere, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 2,0% şi 4,0% în transporturi terestre şi transporturi prin conducte, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi aeriene, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor textile.

În sectorul bugetar[2] s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna aprilie, în:

– administraţie publică (-0,5%) – ca urmare a acordării în luna precedentă de sume pentru diferite sporuri ori a plăţii concediilor de odihnă;

– sănătate şi asistenţă socială (-0,4%) – ca urmare a plăţii drepturilor salariale cuvenite salariaţilor cu câştiguri salariale mici, din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat cu dificultăţi financiare în lunile precedente.

În învăţământ câştigul salarial mediu net a crescut faţă de luna aprilie cu 2,4% ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice.

Mai 2012 comparativ cu Mai 2011

Comparativ cu luna mai a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,9%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 103,1%.

 Precizări metodologice   

1. Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%. Începând cu luna ianuarie 2012 eşantionul cuprinde 22000 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,59% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate.

2. Datele obţinute din cercetarea statistică lunară privind câştigurile salariale şi efectivul de salariaţi sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor; aceasta înseamnă că în activitatea de administraţie publică nu sunt cuprinse toate activităţile secundare desfăşurate în administraţia publică centrală şi locală, de tipul:

–          asistenţă socială,

–          activităţi culturale, sportive şi recreative,

–          peisagistică şi servicii pentru clădiri,

–          agricultură,

–          distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare,

–          construcţii,

–          transport şi depozitare,

–          producere şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,

–          închiriere şi sub-închiriere a bunurilor imobiliare etc.

Informaţiile aferente activităţilor secundare sunt cuprinse, fiecare, la activităţile economice conform CAEN Rev.2 corespunzătoare.

3. Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie utilizate cu atenţie, deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogenă) conform CAEN Rev.2. de administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru învăţământ – cca.3%, respectiv sănătate şi asistenţă socială – cca. 7%), exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.). Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare, scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice conform CAEN Rev.2. Informaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 48/2005, cu completările şi modificările ulterioare.

4. Concepte şi definiţii

Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru  munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

Indicele câştigului salarial nominal brut se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal brut din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual.

Indicele câştigului salarial nominal net se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal net din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual.

Indicele câştigului salarial real se calculează ca raport între indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele general al preţurilor de consum al populaţiei, exprimat procentual.

                       DIRECTOR EXECUTIV,                                                           Şef serviciu,

  Ec. Mariana Tănase

ANEXA

 Tabel 1. CÂŞTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN

 

 

DIVIZIUNE

CAEN

Rev.2

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU

ÎN LUNA

MAI 2012

BRUT

NET

LEI

% faţă de aprilie

2012

LEI

% faţă

de aprilie

2012

TOTAL ECONOMIE

 

2109

98,6

1530

98,5

Agricultură, silvicultură şi pescuit

01-03

1519

96,5

1110

96,6

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

01

1431

97,5

1047

97,4

Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură

02-03

1720

95,1

1253

95,6

Industrie total

05-39

2170

98,3

1574

98,3

Industria extractivă

05-09

4403

102,1

3122

102,0

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

05

3615

95,4

2584

95,2

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

06

6146

104,4

4325

104,5

Extracţia minereurilor metalifere

07

2687

105,1

1912

104,6

Alte activităţi extractive

08

1942

97,7

1406

97,6

Activităţi de servicii anexe extracţiei

09

4462

116,3

3180

116,0

Industria prelucrătoare

10-33

1934

98,5

1410

98,5

Industria alimentară

10

1377

100,5

1013

100,5

Fabricarea băuturilor

11

2597

95,7

1874

95,6

Fabricarea produselor din tutun

12

4558

93,9

3254

94,1

Fabricarea produselor textile

13

1631

102,3

1195

102,1

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

14

1309

105,7

974

105,5

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

15

1361

106,7

1009

106,4

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

16

1581

105,7

1158

105,5

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

17

1911

97,2

1390

97,3

Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor

18

2046

98,9

1481

98,8

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

19

5141

105,6

3644

105,6

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

20

2503

92,1

1807

91,6

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

21

3019

94,2

2170

94,5

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

22

2029

101,1

1478

101,3

 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

23

2130

94,6

1543

94,4

Industria metalurgică

24

2582

88,5

1864

88,3

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

25

1957

98,7

1420

98,6

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

26

2510

102,9

1822

102,9

Fabricarea echipamentelor  electrice

27

2149

98,1

1557

98,2

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a

28

2321

91,3

1672

90,9

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

29

2550

97,5

1862

97,4

Fabricarea altor mijloace de transport

30

2695

101,0

1940

101,1

Fabricarea de mobilă

31

1406

102,3

1034

102,2

Alte activităţi industriale n.c.a.

32

1512

100,3

1114

100,5

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

33

2399

96,8

1726

96,9

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

35

3921

93,4

2815

93,9

Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

36-39

1902

98,1

1382

98,3

Captarea, tratarea si distribuţia apei

36

2339

97,7

1686

97,9

Colectarea şi epurarea apelor uzate

37

2243

100,6

1627

100,3

Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare

38-39

1476

97,9

1084

98,1

Construcţii

41-43

1734

101,0

1260

101,0

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

45-47

1896

97,8

1378

97,7

Transport şi depozitare

49-53

2314

101,4

1667

101,6

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

49

2059

103,6

1481

103,7

Transporturi pe apă

50

2648

95,5

1954

96,0

Transporturi aeriene

51

5115

102,5

3674

102,8

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport

52

3207

100,0

2307

100,3

Activităţi de poştă şi de curier

53

1878

98,3

1367

99,3

Hoteluri şi restaurante

55-56

1146

99,0

845

99,1

Informaţii şi comunicaţii

58-63

4030

98,8

2978

98,7

Activităţi de editare

58

3337

98,5

2557

97,8

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare si transmitere de programe

59-60

3318

100,4

2381

101,3

Telecomunicaţii

61

4135

97,7

2958

97,9

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice

62-63

4718

99,4

3578

99,1

Intermedieri financiare şi asigurări

64-66

5089

91,6

3667

91,3

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

64

5374

90,4

3870

90,1

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

65

4443

99,5

3207

99,5

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

66

3063

91,9

2229

91,5

Tranzacţii imobiliare

68

2156

97,5

1557

97,6

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

69-75

3264

98,6

2350

98,5

  Din care:

  Cercetare-dezvoltare

72

3254

97,4

2333

97,3

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

77-82

1403

98,7

1029

98,6

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*)

84

2629

99,5

1879

99,5

Învăţământ

85

1829

102,9

1316

102,4

Sănătate şi asistenţă socială

86-88

1725

99,7

1255

99,6

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

90-93

1483

98,0

1079

98,0

Alte activităţi de servicii

94-96

1266

97,2

929

97,4

*) exclusiv forţele armate şi asimilaţi


[1] Exclusiv activităţile economice din administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[2]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar””.