Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 9 iulie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat

act în ședința Guvernului României din 9 iulie 2019

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018
 3. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2018

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂREprivind aprobarea Programului statistic naţional anual 2019
 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.419/2018
 4. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes naţional ”Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2” şi actualizarea anexelor nr.4 şi nr.16 din Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea “IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 6. HOTĂRÂRE pentru retragerea actului de recunoaştere a Fundaţiei ”Centrul de Resurse Juridice” ca fiind de utilitate publică
 7. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 8. HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unui monument de for public aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şiIdentităţiiNaţionaleşi transmiterea acestuia în domeniul public al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 9. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Spital Orăşenescu Segarcea, judeţul Dolj”
 10. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelorşi comunelor din judeţul Suceava
 11. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţiişi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui
 12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Navă specializată de căutare și salvare pe mare cu capacitate de 100 persoane salvate”
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 14. HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
 15. HOTĂRÂREpentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene cu termen în 2020
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României în calitate de observator în cadrul Coaliţieiminiştrilor de finanţe împotriva schimbărilor climatice

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind aprobarea aplicaţiei Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) ca urmare a pagubelor provocate de inundaţiile care au afectat regiunea Nord- Est în vara anului 2018