Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 8 mai 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 8 mai 2019

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGEpentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificareaart.3 (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
 3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂREprivind acordarea unor ajutoare de urgenţă
 2. HOTĂRÂREprivind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă
 3. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
 4. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 5. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune “CNCIR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 6. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
 7. HOTĂRÂREprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti”
 8. HOTĂRÂREprivind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi modificarea anexelor nr.4 şi nr.6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 9. HOTĂRÂREprivind modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, precum şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, în domeniul public al Municipiului Bucureşti.
 10. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Chişlaz, judeţul Bihor
 11. HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.100/2019 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XX-a 2019 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024
 13. HOTĂRÂRE privind preluarea și darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector de drum județean, situat în județul Satu Mare, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor
 14. HOTĂRÂRE pentru reaprobareaindicatorilortehnico-economiciai obiectivului de investiții „Consolidare și restaurare Cazinou Constanța (clădire S+P+1E+M, pod parțial și rampă de acces către subsol) și lucrări exterioare (reabilitare platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă)”
 15. HOTĂRÂRE pentru modificareașicompletareaAnexei nr.43 „Inventarul bunurilor care aparțin comuneiGiroc” la HotătâreaGuvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Naţional de Reformă 2019
 3. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea conţinutului Programului de convergenţă 2019- 2022

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-6 mai 2019