Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 3 aprilie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în

ședința Guvernului României din 3 aprilie 2019

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificareașicompletareaLegii nr. 211/2004 privindunelemăsuri pentru asigurareaprotecțieivictimelorinfracțiunilor, precumși a altoracte normative
 3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificareaOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 159/1999privindînființareaCompanieiNaționale ”LoteriaRomână” S.A, precumșipentru modificareașicompletareaOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementareaunormăsuriprivindcadrul general aplicabilfondurilorsuverane de dezvoltareșiinvestiții
 4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificareașicompletareaunoracte normative din domeniuleducației

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂREpentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi, la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului între Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010
 2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018
 3. HOTĂRÂREprivind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al judeţului Buzău, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
 4. HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Dublarea liniei de cale ferată între staţiileMogoşoaia şi Baloteşti”
 5. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj
 6. HOTĂRÂREprivind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior anului 1990
 7. HOTĂRÂREprivind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea InstituluiNaţional de Sănătate Publică, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi transmiterea unor părţi din acest imobil în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale – Casa Naţională de Pensii Publice şi administrarea Ministerului Sănătăţii
 8. HOTĂRÂREprivind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţineriiactivităţii cultelor religioase din România
 9. HOTĂRÂREpentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
 10. HOTĂRÂREprivind aprobarea modelului steagului orașului Rovinari, judeţul Gorj
 11. HOTĂRÂREpentru completarea art.11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”
 12. HOTĂRÂREpentru modificarea și completarea HG nr. 443/2017 privind aprobarea programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
 13. HOTĂRÂREprivind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Autostrada Sibiu-Pitești”
 14. HOTĂRÂREpentru modificarea anexei la HG nr. 244/2007 privind autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu
 15. HOTĂRÂREpentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, precum și a contractului-cadru
 16. HOTĂRÂREprivind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV
 17. HOTĂRÂREpentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019
 18. HOTĂRÂREpentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019
 19. HOTĂRÂREprivind modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUMcu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ”Un cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătăţeascăeficienţa energetică a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prezentării candidaturii României pentru organizarea celei de-a 21-a ediţii a ConferinţeiPlenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din anul 2022
 4. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniul învăţământului superior între Ministerul EducaţieiNaţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Republica Algeriană Democratică şi Populară
 5. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea transmiterii către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unei părţi din imobilul din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului, în vederea dării acesteia în administrarea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, instituţie aflată în coordonarea Ministerului EducaţieiNaţionale”
 6. MEMORANDUM privindadoptareaCodului de conduită al membrilorGuvernului României
 7. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea semnării declarațiilor referitoare la digitalizarea agriculturii și a zonelor rurale, avansarea digitalizării patrimoniului cultural și încurajarea participării femeilor în domeniul digital:
 • Declarația de cooperare pentru un viitordigital inteligent și durabil pentru agricultura europeană și zonele rurale;
 • Declarația de cooperare privind avansarea digitalizării patrimoniului cultural;
 • Declarație de angajament pentru femeile din sectorul digital.
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii unor discuții cu partea turcă privind stabilirea parametrilor cooperării în vederea realizării obiectivului de investiții Spitalul Regional de Urgență Militar-Constanța
 2. MEMORANDUM cu tema:Măsuri pentru garantarea executării hotărârilor judecătorești împotriva unui debitor public, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțare împotriva unui debitor public(grupul de cauze Săcăleanu împotriva României)