Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 24 iulie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat

act în ședința din 24 iulie 2019

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGEpentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcționarea Poliției de Frontieră Române

 

 1. ORDONANŢE
 2. ORDONANŢĂ privind prorogarea unui termen prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, cu modificările și completările ulterioare

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşăriiprocedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul deexpropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin -Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara”, de pe raza unităţiloradministrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa–JudeţulBraşov, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şiSighişoara – judeţul Mureş şi de pe raza unităţii administrativ – teritorială Belin –judeţulCovasna;
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţulConstanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea SocietăţiiNaţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa”-S.A, pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr.4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 3. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului-anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor;
 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 5. HOTĂRÂRE privindreaprobareaindicatorilortehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda” ;
 6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt;
 7. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară-ROVETEMERG” la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară” Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii coridorului de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an” aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 9. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului a unor imobile restituite persoanelor îndreptăţite, în baza unor decizii ale unităţiideţinătoare şi a unor hotărâri judecătoreşti;
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
 11. HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar, comasarea unor bunuri imobile şi modificarea descrierii tehnice a imobilului rezultat ca urmare a comasării, bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
 12. HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinânddomeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, a lucrărilor de cadastru şi a reevaluării;
 13. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureș;
 14. HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligațiilor de stocare în vederea menținerii acestora în anul 2020;
 15. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Ilfov;
 16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea metodologiei privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, activelor financiare nete și a celor care scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate;
 18. HOTĂRÂRE privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului membrilor Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
 19. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naţionalepentru Protecția Consumatorilor;
 20. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completareaHotărârii Guvernului nr.27/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.815/2015 privind organizarea şi funcționarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participațiilor Statului;
 21. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completareaHotărârii Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în baza alin. (9) şi (10) ale art.342 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

 

 1. RAPOARTE
 2. RAPORT privind creanțele României la 31 decembrie 2018 provenite din activitatea deexport, cooperare economică internaţională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de31 decembrie 1989

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind situația asigurării manualelor şcolare pentru anul şcolar 2019-2020

 

 • PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCT DE VEDEREreferitor la proiect de lege pentru completareaLegii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne șiinternaționaleîndomeniul nuclear
 2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru constituirea și utilizarea Fondului special al autostrăzilor
 3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
 4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
 6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996
 7. PUNCT DE VEDERE referitor la proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
 8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României
 9. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, provenit dintr-o propunere legislativă
 10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 65 din Legea educației naționale nr. 1/2011
 11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr. 1/2011