Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 31 octombrie 2018

 

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în

ședința Guvernului României din 31 octombrie 2018

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul
 3. PROIECT DE LEGEpentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
 4. PROIECTUL LEGII ARHIVELOR

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂREpentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice
 2. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 3. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă
 4. HOTĂRÂREprivind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
 5. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
 6. HOTĂRÂREpentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţionalde acţiune 2018-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
 7. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.784/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020
 8. HOTĂRÂREprivind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de PoliţieJudeţean Suceava, trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Suceava, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de PoliţieJudeţean Suceava a unei părţi din imobilul trecut în domeniul public al statului
 9. HOTĂRÂREprivind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.259/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ”CNCIR” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 10. HOTĂRÂREpentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şifuncţionare
 11. HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2 , judeţul Ilfov, poziţiile kilometrice: 12+000-13+600, 21+900-26 +550, 28+490-28+690”, precum şi a caracteristicilor principale
 12. HOTĂRÂREprivind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Muncii şiJustiţiei Sociale şi actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 13. HOTĂRÂREpentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”
 14. HOTĂRÂREprivind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea
 15. HOTĂRÂREprivind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului ComunicaţiilorşiSocietăţiiInformaţionale
 16. HOTĂRÂREprivind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 17. HOTĂRÂREpentru modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 18. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
 19. HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023
 20. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019
 21. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
 22. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice –Acțiuni generale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 23. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale
 24. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere pentru cooperarea în domeniul investiţiilor între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţşi Antreprenoriat al României şi Departamentul de Comerţ al Provinciei Hunan din RP Chineză

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind stadiul avizării/aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, pentru anul 2018, așa cum prevede Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
 3. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilorşi pentru modificarea art. 342 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
 4. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată
 5. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şifuncţionareaCurţiiConstituţionale
 6. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la Proiectul de Lege pentru modificarea art. 4 alin. (7) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, provenit dintr-o propunere legislativă
 7. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
 8. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea educației naționale nr. 1/2011
 9. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 10. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România