Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 24 octombrie 2018

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în

ședința Guvernului României din 24 octombrie 2018

  1. PROIECTE DE LEGI
  2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţieinternaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
  3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

  1. HOTĂRÂRI
  2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completareaHotărâriiGuvernului nr.780/2015 pentru aprobareaStrategieinaţionaleprivindimigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiunepeanul 2015 pentru implementareaStrategieinaţionaleprivindimigraţia pentru perioada 2015-2018
  3. HOTĂRÂRE pentru abrogareaHotărâriiGuvernului nr. 147/1992 privindblocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberareaautovehiculelorsauremorcilorstaţionateneregulamentarpedrumurilepublice, învedereaasanăriilegislaţiei
  4. HOTĂRÂREprivindpreluareaîndepozit de către Centrul Naţional de Management al ApeiGrele a cantităţilorde apăgreaconstituite ca stocrezervă de stat
  5. HOTĂRÂRE pentru suplimentareabugetuluiMinisteruluiSănătăţiidinFondul de rezervăbugetară la dispoziţiaGuvernului, prevăzutînbugetul de stat peanul 2018 precum şi aprobareanormativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi altemăsurinecesareînvedereaorganizării şi desfăşurării la Bucureşti a ReuniuniiGrupului de la Valletta, înperioada 26-27 noiembrie 2018
  6. HOTĂRÂREprivindaprobareaamendamentelorconveniteîntre Guvernul României şi BancaInternaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prinschimbul de scrisorisemnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018, şi 26 iunie 2018 la Acordul de împrumut (Proiectulprivindmodernizareasistemului de asistenţăsocială) dintreRomânia şi BancaInternaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
  7. HOTĂRÂREprivindaprobareabugetului de venituri şi cheltuielirectificatpeanul 2018 pentru SocietateaComplexulEnergeticOltenia S.A, aflatăsubautoritateaMinisteruluiEnergiei
  8. HOTĂRÂREprivindstabilireaniveluluistocurilor minime şi aprobareamodului de calcul al stocurilorde urgenţă pentru ţiţei şi/sauprodusepetroliere a cărorconstituirerevinetitularilorobligaţiilor de stocareînvedereamenţineriiacestoraînanul 2019
  9. HOTĂRÂREprivindaprobareaamplasamentului şi declanşareaprocedurilor de expropriere a imobilelorproprietateprivată care constituiecoridorul de exproprieresituatpeamplasamentullucrării de utilitatepublică de interes national ”Perdeleforestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiilekilometrice: 85+700-86+730;86+830-87 +960;88+065-90+100;90+200-91+220;91+330- 94+310;94+410-101+200, de perazalocalităţilorDragoşVodă, Vâlcelele şi Dragalina, judeţul Călăraşi”
  10. HOTĂRÂREprivindaprobareaunormodificări şi completăriîninventarulbunurilordindomeniul public al statuluiaflateînadministrareaMinisteruluiApărăriiNaţionale, situateînjudeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Argeş, Constanţa, Vrancea, Olt, Dolj, Arad, Cluj, Buzău, Braşov, Vaslui, Sibiu şi Municipiul Bucureşti
  11. HOTĂRÂREprivindtransmitereauneipărţidinimobilul 3177 dindomeniul public al statului şi dinadministrareaMinisteruluiApărăriiNaţionaleîndomeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificareaanexei nr.4 la HotărâreaGuvernului nr.1705/2006 pentru aprobareainventaruluicentralizat al bunurilordindomeniul public al statului
  12. HOTĂRÂREprivindaprobareaNormelor de aplicareîncadrulMinisteruluiJustiţiei – AdministraţiaNaţională a Penitenciarelor şi unităţilesubordonateacesteiaaprevederilorOrdonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privindtransmitereaunorbunuri mobile, proprietateprivată a statului, dinadministrarea şi evidenţaproprie a MinisteruluiApărăriiNaţionale, MinisteruluiAfacerilor Interne şi MinisteruluiJustiţiei -AdministraţiaNaţională a Penitenciarelor şi unităţilesubordonateacesteiaînadministrareaunoroperatorieconomicidinindustria de apărare, aflaţisubautoritateaMinisteruluiEconomiei
  13. HOTĂRÂREprivindactualizarea, modificarea şi completareainventaruluibunurilordindomeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor, concesionateCompanieiNaţionale de CăiFerate “CFR” – S.A., prevăzuteînanexa nr. 16 la HotărâreaGuvernului nr. 1705/2006 pentru aprobareainventaruluicentralizat al bunurilordindomeniul public al statului
  14. HOTĂRÂREprivindactualizareaanexei nr. 30 la HotărâreaGuvernului nr. 1705/2006 pentru aprobareainventaruluicentralizat al bunurilordindomeniul public al statului şi trecereadindomeniul public al statuluiîndomeniulprivat al statului a unuiimobilaflatînadministrareaMinisteruluiTineretului şi Sportului- ClubulSportiv Municipal “Dunărea” Galaţi, învedereascoateriidinfuncţiune, casării şi demolării
  15. HOTĂRÂREprivindactualizareavalorilorde inventar şi modificareadatelortehnicealeimobilelorcuprinseînAnexa nr. 30 la HotărâreaGuvernului nr.1705/2006 pentru aprobareainventaruluicentralizat al bunurilordindomeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportuluiprininstituţiilesubordonate
  16. HOTĂRÂREprivindactualizareadatelor de identificarealeunuiimobilaflatîndomeniul public al statului, precum şi scoatereaacestuiadininventarulcentralizat al bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului, ca urmare a restituiriiacestuiacătrepersoaneleîndreptăţite
  17. HOTĂRÂREprivindaprobareamodeluluisteaguluioraşuluiHorezu, judeţul Vâlcea
  18. HOTĂRÂREprivindaprobareamodeluluisteaguluicomuneiMăxineni, judeţul Brăila
  19. HOTĂRÂREprivindaprobareamodeluluisteaguluimunicipiuluiTopliţa,judeţul Harghita
  20. HOTĂRÂREprivindaprobareamodeluluisteaguluicomuneiVătava,judeţul Mureş
  21. HOTĂRÂREprivindaprobareamodeluluisteaguluicomuneiBălteni, judeţul Olt
  22. HOTĂRÂREprivindaprobareastemeioraşuluiDragomireşti, judeţulMaramureş
  23. HOTĂRÂREprivindmodificareadatelor de identificare a unorimobileaflateîndomeniul public al statului şi înadministrareaMinisteruluiJustiţiei şi transmitereaunorimobile din domeniul public al statului şi din administrareaMinisteruluiJustiţieiînadministrareacurţilor de apel şi a tribunalelor
  24. HOTĂRÂRE pentru aprobareabugetului de veniturișicheltuielirectificatpeanul 2018 pentru AdministrațiaNațională ”ApeleRomâne”, aflatăîncoordonareaMinisteruluiApelorșiPădurilor
  25. HOTĂRÂRE privindaprobareabugetului de veniturișicheltuielirectificatpeanul 2018 pentru CompaniaNațională ”PoștaRomână” S.A., aflată sub autoritateaMinisteruluiComunicațiilorșiSocietățiiInformaționale
  26. HOTĂRÂRE privindorganizareașifuncționareaRegieiAutonome ”MonitorulOficial”
  27. HOTĂRÂRE privindtransmitereauneipărți din imobilul 2371 din domeniul public al statuluiși din administrareaMinisteruluiApărăriiNaționaleîndomeniul public al județuluiVranceașimodificareaanexei nr.4 la HotărâreaGuvernului nr.1705/2006 pentru aprobareainventaruluicentralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  28. HOTĂRÂRE pentru aprobareaRegulamentuluiprivindrecepțiaconstrucțiilor din domeniulinfrastructuriirutiereșiferoviare de interesnațional

 

  • MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea de negocieri cu autorităţilekuweitiene pentru încheiereaunuiAcordîntre Guvernul României şi Guvernul statuluiKuweitprivindîncheiereaunuiAcord de exonerare de la platataxei de viză pentru eliberareavizelor de lungăşedere
  2. MEMORANDUM cu tema: “SemnareaProtocolului de Implementareîntre Guvernul României şi Guvernul RepubliciiDemocraticeSocialiste Sri Lanka la AcordulîntreComunitateaEuropeană şi RepublicaDemocraticăSocialistă Sri Lanka privindreadmisiapersoaneloraflateînsituaţie de şedereilegală, semnat la Colombo, la 4 iunie 2004”
  3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnareaAcorduluiîntre Guvernul României şi Guvernul RegatuluiHaşemit al Iordanieiprivindcooperareaîndomeniulprevenirii, limitării şi înlăturăriiefectelordezastrelor
  4. MEMORANDUMcutema: Aprobareaorganizăriiconcursurilor pentru ocupareaunorposturidincadrulaparatuluipropriu al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
  5. MEMORANDUM cutema: Aprobareaorganizării de concursuri/examene pentru ocupareaposturilor vacante din structura CentruluiNaţional pentru ManagementulApeiGrele

 

 

  1. NOTE
  2. NOTĂ cu privire la proiectul Listei de priorități legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2018

 

  1. PUNCTE DE VEDERE
  2. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
  3. Punct de vedere al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
  4. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţiriicalităţiiactivităţii didactice, în învăţământul preuniversitar
  5. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la propunerea legislativă privind stimulareaachiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar
  6. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011
  7. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum și asupra amendamentelor transmise de Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților
  8. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
  9. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului