Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din28 iunie 2018

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din28 iunie 2018

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru aderarea la Protocolul adițional la Convenția cu privire la contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR) privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008 şi intrat în vigoare la 5 iunie 2011
 3. PROIECT DE LEGE privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a celor contaminate
 4. PROIECT DE LEGE privind societățile mutuale de asigurare

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului
 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale
 4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
 5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiţii de siguranţă a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării şi securității
 7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru modificarea și completareaOrdonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriata programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență și pentru modificare și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență

 

 

 

 

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind inființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății şi pentru prorogarea unor termene
 2. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1401/2009 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare
 3. HOTĂRÂREprivind funcționarea sistemului de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
 4. HOTĂRÂREprivind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanțigazoși şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE
 5. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 6. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 7. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 8. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
 9. HOTĂRÂREpentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finantelor Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
 10. HOTĂRÂREprivind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale-AgențiaJudețeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii-Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș
 11. HOTĂRÂREprivind transmiterea unei părţi din imobilul 2671, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 12. HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reparație linie CF Valea Florilor – Boju, fir I, km 464+687,09 – km 472+747,08 (inclusiv Linia III directă din stația CF Valea Florilor)”
 13. HOTĂRÂREprivind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 14. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, “Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever – judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeş, Vințu de Jos – judeţul Alba
 15. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, “Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coşlariu-Simeria”, pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea şi Șibot – judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș şi Simeria – judeţul Hunedoara
 16. HOTĂRÂREpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, “Reabilitarea liniei C.F. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coşlariu – Sighișoara şi Coşlariu – Simeria”
 17. HOTĂRÂREpentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuți-Prut, km 106+650-km 142+250”
 18. HOTĂRÂREprivind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază
 19. HOTĂRÂRI privind rechemarea/numirea unor consuli generali
 20. HOTĂRÂRIpentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
 21. HOTĂRÂRIpentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile
 22. HOTĂRÂRIprivind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Biroul pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, în cadrul următoarei ședințe comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova
 4. MEMORANDUM cu tema: Afilierea CNTEE Transelectrica SA la Centrul de Coordonare a Securității la nivel Regional (CCSR) TSCNET Services GmbH
 5. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părții române în Comisia interguvernamentală româno-belarusă de colaborare economică
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului sau examenului pentru ocupare posturi vacante în Ministerul Sănătății şi direcțiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti
 7. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea, prin concurs, a 3 posturi vacante de conducere în cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă-DLAF
 8. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea efectuăriistudiului economic al României
 9. MEMORANDUMcu tema: Aprobareatransmiterii de către Guvern prinSecretariatul General al Guvernului a uneicerericătreConsiliul Local al Municipiului Caracal, județulOlt, privindadoptareauneihotărârice are ca obiecttransmitereaunuiimobil, situatînmunicipiul Caracal, str. CuzaVodă nr. 16, jud. Olt, din domeniul public al municipiului Caracal îndomeniul public al statului, învedereadăriiînadministrareMinisteruluiApărăriiNaționale, pentru funcționareauneipoliclinicimilitare, precumșideclarareaacestuia din bun de interes public local în bun de interes public național

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind Raportul Naţional Voluntar al României din 2018 (”Transformarea spre o Românie durabilă şi rezilientă”), care va fi prezentat la Forumul Politic la Nivel Înalt prin Dezvoltarea Durabilă, 9-18 iulie 2018, sediul ONU, New York
 3. NOTĂprivindstadiulacțiunilorînconstatareaneîndepliniriiobligațiilordeclanșate de Comisia Europeanăîmpotriva României.

 

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Punct de vedere al Guvernuluireferitor la propunerealegislativă pentru proiectul de legeprivindinstituireazilei de 11 iunieZiuaVictorieiRevoluţiei de la 1848 şi a DemocraţieiRomâneşti, provenitdintr-o propunerelegislativă (Bp. 107/2018; L316/2018) – nr. DPSG 1204/25.06.2018
 3. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerealegislativă pentru modificarea art. 66 din Legeaeducațieinaționale nr. 1/2011 (Plx. 316/2018) nr. DPSG 1205/25.06.2018
 4. Punct de vedere al Guvernului pentru propunerealegislativăprivindîntreținereaanimalelor de serviciuscoase din funcțiuneșicare au aparținutinstituțiilorșistructurilorpublice din România (Bp.103/2018, L 324/2018) nr. DPSG 1206/25.06.2018
 5. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerealegislativăprivindproiectul de lege pentru declarareaunuiimobilși a terenuluiaferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecereaacestuia din domeniul public al statuluiși din administrareaInstituțieiPrefectuluiJudețulGalați, îndomeniul public al municipiuluiGalațișiadministrareaConsiliului local Galați, provenitdintr-o inițiativălegislativă (Bp. 80/2018, Plx. 379/2018) – nr. DPSG 1209/25.06.2018
 6. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerealegislativă pentru preluareaimobilelorreprezentând case de cultură a sindicatelorînproprietateapublică a statului şi transmitereaacestoraînproprietateapublică a unităţiloradministrativteritorialeundesunt situate (Bp. 528/2017, Plx. 194/2018) – nr. DPSG 1210/25.06.2018
 7. Punct de vedele al Guvernului cu privire la propunerealegislativăintitulată „Lege Anti-birocraţie” (Bp. 607/2017, Plx. 275/2018) – nr. DPSG 1211/25.06.2018
 8. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerealegislativă pentru modificareaLegii nr. 33 din 27 mai 1994 privindexproprierea pentru cauzăpublică (Bp.17/2018, Plx. 339/2018) – nr. DPSG 1212/25.06.2018
 9. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerealegislativă pentru modificareașicompletareaLegiieducațieinaționale nr. 1/2011 (Plx. 314/2018) – nr. DPSG 1213/25.06.2018
 10. Punct de vedere al Guvernuluiprivindpropunerealegislativăintitulată „Legeaantreprenorului social” (Bp. 167/2014, Plx. 547/2014) – nr. DPSG 1214/25.06.2018
 11. Punct de vedere al Guvernuluiprivindpropunerealegislativăreferitor la proiectul de Legeprivindtransmitereaunorimobile din domeniul public al statului şi din administrareaAdministraţieiNaţionale „ApeleRomâne” – Direcţia ApelorArgeş – VedeaPiteştiîndomeniul public al judeţului Giurgiu şi înadministrareaConsiliuluiJudeţean Giurgiu, provenitdintr-o propunerelegislativă (Bp. 667/2017, Plx. 304/2018) – nr. DPSG 1215/25.06.2018
 12. Punct de vedere al Guvernuluiprivindpropunerealegislativă pentru modificareaLegii nr. 50/1991 privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii şi a Legii nr. 350/2001 privindamenajareateritoriului şi urbanismul (Bp. 680/2017, Plx. 344/2018) – nr. DPSG 1216/25.06.2018
 13. Punct de vedere al Guvernuluiprivindpropunerealegislativă pentru abrogareaalin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privindunelemăsuri pentru asigurareatransparenţeiînexercitareademnităţilorpublice, a funcţiilorpublice şi înmediul de afaceri, prevenirea şi sancţionareacorupţiei (Bp. 65/2018) – nr. DPSG 1217/25.06.2018.
 14. Punct de vedere al Guvernuluiprivindpropunerealegislativă pentru completarea art. 287 din Legea nr.286/2009 privindCodul penal (Bp.235/2018) – nr. DPSG 1218/25.06.2018
 15. Punct de vedere al Guvernuluiprivindpropunerealegislativă pentru modificareaAnexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015 privindalegereaSenatului şi a CamereiDeputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionareaAutorităţiiElectorale Permanente (Bp. 223/2018) – nr.DPSG 1219/25.06.2018.