Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 20 decembrie 2019

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 20 decembrie 2019

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prinaccidente de vehicule şi tramvaie

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene
 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
 4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr.163/2012, cu modificările și completările ulterioare și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinireaîntreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri MineValea Jiului S.A.
 2. HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului de lucrători străini nouadmişipe piaţa forţei de muncă în anul 2020
 3. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentruaprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 4. HOTĂRÂREprivind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.661/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Avioane Craiova S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 5. HOTĂRÂREprivind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere
 6. HOTĂRÂREprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale
 7. HOTĂRÂREprivind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Negreni, județul Cluj
 8. HOTĂRÂREprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Uliești, județul Dâmbovița
 9. HOTĂRÂREprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Consiliul Județean Satu Mare

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unor soluţii temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate finanţate din fonduri europene, în domeniul deşeurilor, astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fiepericlitată, până la finalizarea procedurii competitive

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Rezultatele celei de a 5-a runde de negocieri informale între autorităţile române şi Comisia Europeană privind documentele naţionale de programarea finanţărilor din fonduri europene 2021-2027, 2-4 decembrie 2019
 2. NOTE
 3. NOTĂprivind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Avrig, judeţul Sibiu, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Avrig în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt.Dumitru Croitoru” aljudeţului Sibiu din subordinea Ministerului Afacerilor Interne