Proiectele de acte normative adoptate în ședința Guvernului României din 8 octombrie 2020

 

 

 1. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor,

  în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privindunelemăsuri fiscal-bugetareșipentrumodificareașicompletareaunoracte normative
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentrumodificareaunoracte normative, aprobareaunormăsuriprivindproiectele de mediu cu finanțare din fonduriexternenerambursabile, precumșipentrureglementareaserviciului public inteligentalternativpentruprocesareaapeloruzate urbane
 6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentrumodificareașicompletareaunor din acte normative care reglementeazăactivitatea de sprijinfinanciar din fonduriexternenerambursabile, încontextulcrizeiprovocate de COVID-19
 7. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivindmodificareașicompletarea art.58 din Legeaeducațieinaționale nr.1/2011

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016

 

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂREprivind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti și Gherceşti din județul Dolj
 3. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia ” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
 4. HOTĂRÂREprivind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2475 și 3191 și a adresei poștale a imobilului 2475, aflate în domeniul public al statului, transmiterea imobilelor 3191, 2466 și a unei părți din imobilul 2475 aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 5. HOTĂRÂREprivind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Dolj, Bihor, Cluj, Sibiu, Vrancea, Ilfov și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
 6. HOTĂRÂREpentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice și de instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de clasificare aferente
 7. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 8. HOTĂRÂREprivind modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
 9. HOTĂRÂREpentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a închiria imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea publică a statului, în vederea asanării legislației
 10. HOTĂRÂREprivind actualizarea valorilor de inventar și modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”
 11. HOTĂRÂREprivind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Galați de către Avrămescu Gabriel-Ioan
 12. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către Potecă Vasilică
 13. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către Hristache Eugen
 14. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către Marian Călin-Petru
 15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Galați de către Hristache Eugen
 16. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către Marian Călin-Petru
 17. HOTĂRÂRE pentrumodificareașicompletareaanexei nr. 3 la HotărâreaGuvernuluinr. 782/2020 privindprelungireastării de alertăpeteritoriulRomânieiîncepând cu data de 15 septembrie 2020, precumşistabilireamăsurilorcare se aplicăpedurataacesteiapentruprevenireaşicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19
 18. HOTĂRÂRE pentrumodificarea art.19 alin.(7) din HotărâreaGuvernuluinr. 1179/2014 privindinstituireaunei scheme de ajutor de stat însectorulcreşteriianimalelor
 19. HOTĂRÂRE privindmodificareașicompletarea, dupăcaz, a coduluide clasificațieși a datelortehnice, precumșiactualizareavalorilor de inventar aleunorbunuri din domeniul public al statuluiaflateînadministrareaMinisteruluiMediului, ApelorşiPădurilor – RegiaNaţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării
 20. HOTĂRÂREprivindscoaterea din inventarulcentralizat al bunurilordin domeniul public al statului a unorbunuri care se aflăȋnadministrareaMinisteruluiMediului, ApelorşiPădurilor – RegieiNaţionale a Pădurilor – Romsilva,ca urmare a pieirii
 21. HOTĂRÂREprivindalocareauneisume din Fondul de intervenție ladispoziţiaGuvernului, prevăzutînbugetul de stat peanul 2020, pentruuneleunităţiadministrativ – teritorialeafectate de calamităţilenaturale
 22. HOTĂRÂREpentrumodificareaHotărâriiGuvernuluinr. 24/2020privindorganizareaşifuncționareaMinisteruluiEducațieișiCercetării
 23. HOTĂRÂREpentrumodificareaAnexei 2 la HotărâreaGuvernuluinr. 144/2010 privindorganizareaşifuncţionareaMinisteruluiSănătăţii
 24. HOTĂRÂREpentrumodificareaNormelormetodologiceprivindacordareafacilităţilor de transport intern feroviarşi cu metroulpentruelevişistudenţi, prevăzuteînanexa la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindacordareafacilităţilor de transport internferoviarşi cu metroulpentruelevişistudenţi

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de 250 mil.EUR, pentru susținerea obiectivului de investiții Spitalul Regional de Urgență Iași
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG V-A România – Ungaria, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană și mandatarea Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale acestei variante a documentului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeană și Comitetul de Monitorizare, și să retransmită documentul către Comisia Europeană
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației Superioare din Republica Cuba
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniile învățământ superior și cercetare între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice din Republica Tunisiană

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
 3. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020, turul II