Proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 7 august 2020

Proiectele de acte normativeadoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 7 august 2020

I.PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind reglementarea unor măsuri

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate dinfonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea literelor c) și d) ale alin. 1 al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene cu modificările și completărileulterioare

 

 

III. HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂREprivind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în aniiuniversitari 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020-2021

 

 1. HOTĂRÂREprivind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

 

 1. HOTĂRÂREprivind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

 

 1. HOTĂRÂREpentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

 

 1. HOTĂRÂREprivind înscrierea unui imobil situat în judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 1. HOTĂRÂREprivind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, judeţul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 1. HOTĂRÂREprivind transmiterea unei părţi din imobilul 917 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 1. HOTĂRÂREprivind transmiterea imobilului 2734 din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 1. HOTĂRÂREprivind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov

 

 1. HOTĂRÂREprivind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 1. HOTĂRÂREprivind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Casa de Pensii Sectorială

 

 1. HOTĂRÂREprivind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Minisunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

 

 1. HOTĂRÂREprivind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 1. HOTĂRÂREprivind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea AgenţieiNaţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul IZVORUL ALB – VALEA BANCULUI și a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul NEGRIȘOARA – POIANA NEGRII , judeţul Suceava

 

 1. HOTĂRÂREprivind modificarea denumirii și actualizarea descrieriitehnice, adresei și valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public alstatului aflate în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului București, instituțiepublică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de ProtecțiaMediului, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelorși Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară șireevaluării

 

 1. HOTĂRÂREprivind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Administraţie

 

 1. HOTĂRÂREprivind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

 

 1. HOTĂRÂREprivind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman

 

 1. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Băcani, judeţul Vaslui

 

 1. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Fântânele, judeţul Mureș

 

 1. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei orașului Borșa, județul Maramureș

 

 1. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Cut, județul Alba

 

 1. HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli finanţate în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România –Republica Serbia

 

 1. HOTĂRÂREa Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către Soare Emanuel

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către Miroșeanu Liviu Alexandru

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bistrița-Năsăud de către Dolha Nechita-Stelian

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brăila de către Boboc Cătălin

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către Pavel Cristinel

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către Costea Tiberiu

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către Bughiu Adrian-Dumitru

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către Sărăor Elena-Adriana

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vâlcea de către Fârtat Sebastian

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către Ailenei Sorin-Gabriel

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către Fârtat Sebastian

 

 1. HOTĂRÂRE a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către Cîrstea Corneliu

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2020 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2020

 

 1. MEMORANDUM cu tema:acord de principiu privind contractarea de împrumuturi de la Uniunea Europeană în cadrul instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19

 

 1. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021

 

 1. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea participării domnului Florin Nicolae CREȚ – secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Utilizarea creditelor bugetare reținute în proporție de 10% la nivelul ordonatorului principal de credite pentru: Capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, Titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice, articolului 51.02 Transferuri de capital,alineat 51.02.38- Programul Național de Dezvoltare Locală

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Dragoș Cosmin Lucian Preda – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Compania Națională ”Poșta Română” – S.A., unitate care funcționează subautoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 

 1. INFORMĂRI
 2. Sinteza activității privind modul de pregătire și de efectuare a rechizițiilor de bunuri și a prestărilor de servicii în interes public, la nivel național, în anul 2019

 

 1. RAPOARTE
 2. RAPORT de activitate pe anul 2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 

VII. PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 19 inițiative legislative