Primăria Craiova: Obligații noi pentru chiriașii ANL

În data de 14.04.2016, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr.251 pentru stabilirea cuantumului lunar al chiriei aferente locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, locuinţe ce fac obiectul proprietăţii private a statului şi se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

            Având în vedere modificările legislative intervenite, chiria se stabileşte anual, în baza valorii de înlocuire stabilite prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru anul în curs, în funcţie de venitul brut pe membru de familie şi va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere, reparaţii, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale; pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani se adaugă şi o cotă de maxim 1%.

            Cuantumul chiriei se stabileşte anual, pentru anul următor, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în curs.

            Plata chiriei se achită în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în care s-a stabilit cuantumul chiriei.

            Valoarea de înlocuire aprobată pentru anul 2015 conform Ordinului  Ministrului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice nr.373/2015, valabilă până la stabilirea noii valori de înlocuire, respectiv până cel târziu la data de 28 iulie 2016, este de 1.691,29 lei inclusiv TVA, reprezentând 382,93 euro ( 1 euro = 4,4167 lei la 30 septembrie 2015).

            Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, se virează în termen de maximum 30 zile de la încasarea acesteia, de către autoritatea locală, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la Trezoreria Statului.

            Orice întârziere atrage plata de penalităţi datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, iar penalităţile reprezintă 0,1% din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

            Astfel, în vederea iniţierii proiectului de hotărâre privind stabilirea chiriei (lei/mp) pentru perioada 14.04.2016 – 31.12.2016, pentru locuinţele ANL situate în Municipiului Craiova, titularii contractelor de închiriere au obligaţia de a depune până la finele lunii mai, la Primăria Municipiului Craiova, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Strada A.I.Cuza nr.7, documente justificative privind venitul brut realizat pe familie la nivelul lunii aprilie 2016.

            În situaţia în care nu sunt depuse înscrisurile solicitate în termenul menţionat, chiria se va recalcula la valoarea maximală conform prevederilor art.I pct.24 alin.(23) din H.G. nr.251/2016.

            Pentru relaţii suplimentare cu privire la recalcularea chiriei, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Administrare Locuinţe cu sediul în Strada A.I.Cuza nr.1, etaj 3, camera 303, zilnic între orele 8:00 – 16:30 sau telefonic, la nr. 0251/411008.

 

Biroul de presa