Primăria Craiova: Începând cu data de 15.10. 2014 se distribuie cererile pentru ajutoarele de încălzire

Primăria Municipiului Craiova anunţă că începând cu data de 15.10. 2014, va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru sezonul rece noiembrie 2014 – martie 2015, potrivit O.G. nr. 27/2013 şi H.G.nr.778/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011.

Distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face astfel:

 

 1. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14;
 2. Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari/Locatari;
 3. Pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14.
 4. Pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14.

Înregistrarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14, începând cu data de 15.10.2014 şi până la 20.11.2014 pentru luna noiembrie a.c. şi până pe data de 20 a fiecărei luni pentru perioada rămasă a sezonului rece, de luni până joi între orele 8,30 – 16,00 şi vineri între orele 8,30 – 13,00.

 

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

 

 

Noiembrie 2014 – Martie 2015 ( gaze naturale )

Până la 155 lei

262 lei

155,1 lei

  210 lei

190 lei

210,1 lei

260 lei

150 lei

260,1 lei

310 lei

120 lei

310,1 lei

355 lei

90 lei

355,1 lei

425 lei

 70 lei

425,1 lei

480 lei

45 lei

480,1 lei

540 lei

35 lei

540.1 lei

615 lei

20 lei

                                 

          De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică  pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786 lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2014 – Martie 2015 ( termoficare )

 

Până la 155

100%

Pentru beneficiarii de ajutor social cf. Legii 416/2001

 

             

90%

             

155,1 lei

210 lei

80%

           

210,1 lei

260 lei

70%

           

260,1 lei

310 lei

60%

           

310,1 lei

355 lei

50%

           

355,1 lei

425 lei

40%

 

           

425,1 lei

480 lei

30%

           

480,1 lei

540 lei

20%

           

540.1 lei

615 lei

10%

                               

615,1 lei

786 lei

5%

                               

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786 lei şi 1.082 lei, compensarea procentuală este de 10%.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2014 – Martie 2015 (lemne, cărbuni,combustibili  petrolieri )

Până la 155 lei

54 lei

155,1 lei

210 lei

48 lei

210,1 lei

260 lei

44 lei

260,1 lei

310 lei

39 lei

310,1 lei

355 lei

34 lei

355,1 lei

425 lei

30 lei

425,1 lei

480 lei

26 lei

480,1 lei

540 lei

20 lei

540.1 lei

615 lei

16 lei

                                 

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2014 – Martie 2015 ( energie electrică )

Până la 155 lei

240 lei

155,1 lei

210 lei

216 lei

210,1 lei

260 lei

192 lei

260,1 lei

310 lei

168 lei

310,1 lei

355 lei

144 lei

355,1 lei

425 lei

120 lei

425,1 lei

480 lei

  96 lei

480,1 lei

540 lei

  72 lei

540.1 lei

615 lei

  48 lei

                                 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum  şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

Bunuri imobile:

l   Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală;

Bunuri mobile:

 • Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare:

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei;

Terenuri/animale şi/ sau păsări

 • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Precizări conform instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

– În cazul în care minorul locuieşte cu bunicii iar părinţii acestuia locuiesc la altă adresă şi nu contribuie la întreţinerea minorului, acesta poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

– Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia potrivit art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

– Lipsa vizei de reşedinţă anulează orice drept de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:

 

–         formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi semnate de către solicitant;

–         copie a B.I./C.I./C.P.pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);

–         copie a certificatelor de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

–         copie act de proprietate, contract de închiriere / subînchiriere (după caz); În cazul în care solicitantul nu este proprietarul locuinţei dar deţine viză de reşedinţă la adresa respectivă este necesară împuternicire notarială din partea proprietarului locuinţei;

–         certificat fiscal eliberat de către Direcţia Impozite şi Taxe pentru toţi membrii familiei majori, în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu: lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale şi energie electrică;

–         adeverinţă de venit eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru toţi membrii familiei majori, în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică. Precizăm că  aceste adeverinţe vor fi obţinute de la  Direcţia Generală a Finanţelor Publice prin Asociaţiile de Proprietari;

–         copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces (după caz);

–         adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”);

–         cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;

–         cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;

–         decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;

–         adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividente, părţi sociale;

–         adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;

–         adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;

–    adeverinţă privind acordarea subvenţiei de la A.P.I.A;

–         factură emisă de furnizorul de gaze naturale din luna anterioară depunerii cererii ( pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu gaze naturale);

–         factură emisă de furnizorul de energie electrică din luna anterioară depunerii cererii (pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu energie electrică);

–         extras de cont bancar la una din următoarele bănci: TRANSILVANIA, CEC BANK, BRD, BCR, RAIFFEISEN, BANK POST (pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri);

–         copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/motocicletei, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri mobile;

–         pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari.

Relaţii suplimentare se obţin zilnic, luni – joi, între orele 8,30 – 16,00 şi vineri între orele 8,30 – 13,00 la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel 0251/510082 sau 0351/451680.

 

Biroul de presă,

Primăria Municipiului Craiova