Primăria Craiova: Documente necesare şi criteriile pentru acordarea de locuinţe

blocuri Primăria Craiova: Documente necesare şi criteriile pentru acordarea de locuinţe poze

În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HG 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii Locuinţei şi H.C.L. nr. 58/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, Comisia Socială constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Craiova va analiza până la data de 1 Noiembrie a anului în curs cererile pentru locuinţele sociale/fond de stat şi va prezenta spre aprobare Consiliului Local lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţii să primească în anul următor o locuinţă socială/fond de stat, în ordinea de prioritate stabilită.
Repartizarea unei locuinţe sociale/din fondul de stat, se va face în ordinea listei de priorităţi aprobate anual de Consiliul Local, în funcţie de numărul şi structura locuinţelor devenite disponibile în anul respectiv.
Solicitantii înscrişi în lista de priorităţi, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil din anul respectiv şi în noua ordine de prioritate stabilită;
Pentru înscrierea în lista de priorităţi din anul 2013, solicitanţii de locuinţe sociale/din fondul de stat trebuie să îşi actualizeze dosarul de locuinţă până la data de 30.06.2013;
Solicitanţii care îndeplinesc criteriile de acces pot depune cereri de actualizare/completare a dosarului de locuinţă însoţite de actele justificative la compartimentul care asigură registratura Primariei Municipiului Craiova, după o verificare prealabilă la sediul Serviciului Administrare Locuinţe din Strada A.I.Cuza, nr.1, Et. 3, în zilele de marti si joi intre orele 900 – 1200; Relaţii la tel. 0251/411008.

Documentele necesare solicitanţilor de locuinţe sociale / fond de stat:
Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru soţ, soţie şi copiii majori – se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obţinute:
– adeverinţă cu salariul net;
– cupon şomaj sau adeverinţa AJOFM;
– cupon pensie;
– declaraţie de impunere;
– declaraţie notarială pentru situaţia în care nu se realizează venituri în ultimele 12 luni;
Certificat de rol de la Direcţia Impozite şi Taxe a Primăriei Craiova (cu sediul în Piaţa Centrală) sau de la consiliul local de care aparţine domiciliul
solicitantului – pentru soţ, soţie şi copii majori;
Declaraţie autentificată din care să rezulte că solicitantul nu a vândut o locuinţă după 01.01.1990, nu deţine o locuinţă proprietate personală şi nu are calitatea de chiriaş la o altă locuinţă din fondul de stat: – soţ, soţie şi copii majori;
Copie xerox după actul de deţinere al locuinţei în care locuieşte în prezent (dacă este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ;
Copie xerox după actul de naştere şi actul de identitate – pentru soţ, soţie, copii şi după caz, pentru alte persoane cu care locuiesc în prezent;
Acte medicale legal valabile pe anul 2013 (certificat de invaliditate, de handicap sau certificat medical) în cazul în care starea sănătăţii unui membru al familiei impune o măsură de urgenţă, dacă este cazul;
Copie sentinţă definitivă şi irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei
solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c şi d din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf. OUG nr. 40/1999 – în cazul în care există;
Acte privind modificările intervenite după data ultimei actualizări a dosarului cu privire la situaţia locativă şi familială;