Primăria Craiova: De marţi, 22 octombrie, se distribuie cererile pentru ajutorul de încălzire

Începând cu data de 22.10.2013, Primăria Municipiului Craiova prin Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare Încălzire Locuinţe va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, potrivit O.U.G. nr. 27/2013 şi H.G.nr.778/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011.
Distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face astfel:

1. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14;
2. Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari/Locatari;
3. Pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14.
4. Pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14.
Înregistrarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14, de luni până joi, între orele 8.³°- 16.°° şi vineri între orele 8.³° – 13.°°.
De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit în funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2013 – Martie 2014 ( gaze naturale)

Până la 155 lei
262 lei
155,1 lei 210 lei 190 lei
210,1 lei 260 lei 150 lei
260,1 lei 310 lei 120 lei
310,1 lei 355 lei 90 lei
355,1 lei 425 lei 70 lei
425,1 lei 480 lei 45 lei
480,1 lei 540 lei 35 lei
540,1 lei 615 lei 20 lei

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786 lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit în funcţie de venitul net lunar:

Noiembrie 2013 – Martie 2014 ( energie termica )

Până la 155
100% Pentru beneficiarii de ajutor social cf. Legii 416/2001

90%

155,1 lei 210 lei 80%
210,1 lei 260 lei 70%
260,1 lei 310 lei 60%
310,1 lei 355 lei 50%
355,1 lei 425 lei 40%
425,1 lei 480 lei 30%
480,1 lei 540 lei 20%
540,1 lei 615 lei 10%
615,1 lei 786 lei 5%
Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei şi 1.082 lei, compensarea procentuală este de 10%.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit în funcţie de venitul net lunar:
Noiembrie 2013 – Martie 2014 (lemne, cărbuni,combustibili petrolieri )

Până la 155 lei
54 lei
155,1 lei 210 lei 48 lei
210,1 lei 260 lei 44 lei
260,1 lei 310 lei 39 lei
310,1 lei 355 lei 34 lei
355,1 lei 425 lei 30 lei
425,1 lei 480 lei 26 lei
480,1 lei 540 lei 20 lei
540,1 lei 615 lei 16 lei

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit în funcţie de venitul net lunar:

Noiembrie 2013 – Martie 2014 ( energie electrică )

Până la 155 lei
240 lei
155,1 lei 210 lei 216 lei
210,1 lei 260 lei 192 lei
260,1 lei 310 lei 168 lei
310,1 lei 355 lei 144 lei
355,1 lei 425 lei 120 lei
425,1 lei 480 lei 96 lei
480,1 lei 540 lei 72 lei
540,1 lei 615 lei 48 lei

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei
Bunuri imobile:
. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală;
Bunuri mobile:
 Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;
 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare:
 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei;
Terenuri/animale si/sau păsări
 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:

– formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi semnate de către solicitant;
– copie a B.I./C.I./C.P.pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
– copie a certificatelor de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
– copie act de proprietate, contract de închiriere / subînchiriere (după caz); pentru persoanele care nu deţin contract de închiriere, adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari de care aparţine imobilul, din care să rezulte că locuiesc la adresa respectivă şi sunt luaţi în calcul la cheltuielile de întreţinere;
– certificat fiscal eliberat de către Direcţia Impozite şi Taxe pentru toţi membrii familiei majori, în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu: lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale şi energie electrică;
– adeverinţă de venit eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru toţi membrii familiei majori, în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale şi energie electrică. Precizăm că pentru solicitanţii ajutorului de încălzire a locuinţei cu energie termică, aceste adeverinţe vor fi obţinute de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice prin Asociaţiile de Proprietari;
– copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces (după caz);
– adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”);
– cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
– adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividente, părţi sociale;
– adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
– adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
– copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate.
– factură emisă de furnizorul de gaze naturale din luna anterioară depunerii cererii (pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu gaze naturale);
– factură emisă de furnizorul de energie electrică din luna anterioară depunerii cererii (pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu energie electrică);
– extras de cont bancar deschis la una dintre următoarele bănci: TRANSILVANIA, CEC BANK, BRD, BCR, RAIFFEISEN, ING, BANK POST (pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri);
– copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/motocicletei, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri mobile;
– pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari.
Relaţii suplimentare se obţin zilnic, luni – joi, între orele 8.³° – 16.°° şi vineri între orele 8.³° – 13.°°, la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel 0251/510082 sau 0351/451680.