Primăria Craiova: De luni se distribuie cererile pentru ajutorul de încălzire

m calorifer Primăria Craiova: De luni se distribuie cererile pentru ajutorul de încălzire poze

Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Minicipiului Craiova prin Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare Încălzire Locuinţe va derula, începând cu data de 08.10.2012, în municipiul Craiova, activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face astfel:
1. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemniuaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14.şi de la sediul G.D.F. Suez Craiova Dolj din str. Bibescu nr.15;
2. Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari/Locatari;
3. Pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemniuaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14.

Înregistrarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face la sediul Biroului Alocaţii, Indemniuaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14, de luni până vineri între orele 9,00 – 16,00.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:
De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit funcţie de venitul net lunar:

PENTRU PERSOANELE SINGURE ALE CĂROR VENITURI SE SITUEAZĂ ÎNTRE 786,1 LEI ŞI 1.082 LEI COMPENSAREA PROCENTUALĂ ESTE DE 10%.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile enumerate mai jos nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei:

 Solicitantul nu trebuie să deţină clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, ori alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia celei de domiciliu.
 Persoanele care deţin cel puţin unul dintre bunurile mobile: mijloace de transport( autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 1600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze – cu excepţia celor adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap), utilaje agricole ( tractor, combină autopropulsată), utilaje de prelucrare agricolă( presă de ulei, moară de cereale) sau utilaje de prelucrat lemnul (gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric).
 Persoanele care au depozite bancare de peste 3.000 lei şi cei care deţin terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă ( teren intravilan), care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 de mp în zona rurală sunt excluse de la facilităţile la încălzire.
 Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu trebuie să deţină mai mult de 3 bovine, 5 porcine, 20 ovine şi caprine sau 15 familii de albine.
Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:
– formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi semnate de către solicitant;
– copie după B.I./C.I. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, copie cărţi de identitate provizorie sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
– copie după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
– copie act de proprietate, contract de închiriere / subînchiriere (dupî caz); pentru persoanele care nu deţin contract de închiriere, adeverinţă de la asociaţia de proprietari/chiriaşi de care aparţine imobilul, din care să rezulte că locuiesc la adresa respectivă şi sunt luaţi în calcul la cheltuielile de întreţinere;
– certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale, pentru toţi membrii familiei majori;
– copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces (după caz);
– adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”);
– cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă pentru elevi şi studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
– declaraţia bunicilor ( scrisă de mână), pe propria răspundere pentru minorii aflaţi în întreţinerea acestora, fără forme legale;
– decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
– adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividente, părţi sociale;
– adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
– adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
– adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii familiei care nu realizează venituri impozabile;
– copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate.
– persoanele singure care declară că nu realizează nici unul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale;
– factură emisă de furnizorul de gaze naturale din luna anterioară depunerii cererii ( pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu gaze naturale);
– pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari.
Relaţii suplimentare se obţin zilnic, luni – vineri, între orele 900 – 1500, la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14 la tel :0251/510082.
Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:
– formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi semnate de către solicitant;
– copie după B.I./C.I. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, copie cărţi de identitate provizorie sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
– copie după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
– copie act de proprietate, contract de închiriere / subînchiriere (dupî caz); pentru persoanele care nu deţin contract de închiriere, adeverinţă de la asociaţia de proprietari/chiriaşi de care aparţine imobilul, din care să rezulte că locuiesc la adresa respectivă şi sunt luaţi în calcul la cheltuielile de întreţinere;
– certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale, pentru toţi membrii familiei majori;
– copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces (după caz);
– adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”);
– cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă pentru elevi şi studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
– declaraţia bunicilor ( scrisă de mână), pe propria răspundere pentru minorii aflaţi în întreţinerea acestora, fără forme legale;
– decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
– adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividente, părţi sociale;
– adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
– adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
– adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii familiei care nu realizează venituri impozabile;
– copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate.
– persoanele singure care declară că nu realizează nici unul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale;
– factură emisă de furnizorul de gaze naturale din luna anterioară depunerii cererii ( pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu gaze naturale);
– pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari.
Relaţii suplimentare se obţin zilnic, luni – vineri, între orele 900 – 1500, la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14 la tel :0251/510082.
LA COMPLETAREA CERERII, TITULARUL ARE OBLIGAŢIA DE A MENŢIONA CORECT COMPONENŢA FAMILIEI, VENITURILE MEMBRILOR ACESTEIA, PRECUM ŞI BUNURILE MOBILE ŞI IMOBILE DEŢINUTE. NERESPECTAREA ACESTOR PREVEDERI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 200 LEI LA 1.000 LEI.

 

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit funcţie de venitul net lunar.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit funcţie de venitul net lunar.

PENTRU PERSOANELE SINGURE ALE CĂROR VENITURI SE SITUEAZĂ ÎNTRE 786,1 LEI ŞI 1.082 LEI COMPENSAREA PROCENTUALĂ ESTE DE 10%.