Primăria Craiova: Concurs pentru postul de manager la Filarmonica Oltenia

filarmonica2 Primăria Craiova: Concurs pentru postul de manager la Filarmonica Oltenia poze

Consiliul Local al Municipiului Craiova organizează, la sediul său din str. A.I. Cuza nr. 7, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.269/2009, concursul de
proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica „Oltenia” Craiova.
Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare si desfăsurare a
concursului, elaborat în temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul
instituŃiilor publice de cultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.269/2009, după cum
urmează:
• 26.11.2012: depunerea proiectelor de management de către candidaŃi;
• 27.11-04.12.2012: analiza proiectelor de management – prima etapă.
• 05.12.2012: susŃinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
Dosarele de concurs si proiectele de management se depun, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din
str. A.I. Cuza nr. 7, până la data de 26.11.2012, orele 16,00.
Dosarul de concurs trebuie să conŃină:
• cerere de înscriere la concurs;
• copie după actul de identitate;
• curriculum vitae (de preferat model european, cf. H.G. nr. 1021/2004);
• diplome de studii si, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
• adeverinŃa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăŃenie română sau acte similare în situaŃia persoanelor
cu altă cetăŃenie;
• declaratie pe propria raspundere ca nu au desfasurat activitate de politie politica;
• declaratie pe propria raspundere ca nu detin o functie de conducere la o alta institutie publica;
• proiectul de management, întocmit si structurat conform cerinŃelor din Caietul de obiective,
nesemnat, fără elemente de identificare ale candidatului, în format printat si în format electronic (CD
sau DVD).
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoŃite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Regulamentul concursului, caietul de obiective, criteriile de participare la concurs si bibliografia se pot
descărca de pe pagina oficială de internet a Primăriei Municipiului Craiova (http://www.primariacraiova.ro)
sau se pot obŃine de la sediul autorităŃii.
Relații suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Craiova, Serviciul Resurse Umane,
telefon 0251 416235, interior 358.

PRIMAR,

LIA-OLGUŢA VASILESCU