Primăria Comunei Cârcea organizează concurs pentru ocuparea a patru funcții publice de executie vacante, pe perioada nedeterminată

primaria Primăria Comunei Cârcea organizează concurs pentru ocuparea a patru funcții publice de executie vacante, pe perioada nedeterminată poze

În conformitate cu prevederile art. 21 din HG nr. 611/2008 modificată si completată cu H.G. 716/2017 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, precum și a prevederilor art. 58 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici(r2),  cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria Comunei Cârcea organizează concurs pentru ocuparea a patru funcții publice de executie vacante, pe perioada nedeterminată:

  • Inspector, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil cu atributii contabilitatea bugetara a institutiilor publice
  • Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, achiziții publice
  • Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului
  • Inspector , grad profesional superior în cadrul Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului,

 

care va avea loc in data de:

  • 01.2019, ora 10.00, pentru proba scrisă
  • proba interviu: Data interviului și ora desfășurării acestuia se vor comunica ulterior în functie de ora solutionării  eventualelor contestații potrivit art.60 alin.2 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modficările și completările aduse prin HG 761/2017.

 

Condiţii generale de participare la concurs:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare

Condiţii specifice de participare la concurs:

-Inspector,clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil cu atributii contablilitatea bugetara a institutiilor publice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul: Științe economice

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:  7 ani

-Inspector,clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil-achiziții publice

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul: Științe economice sau juridice

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:  5 ani

-Inspector, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul: arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie geodezică- specializarea măsuratori terestre și cadastru.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:  5 ani

Inspector, grad profesional superior  în cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul: arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie geodezică- specializarea măsuratori terestre și cadastru.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:  7 ani

Concursul pentru ocuparea functiilor publice vacante constă în susţinerea a 3 etape, după cum urmează:selectia dosarelor, proba scrisă, interviul.

Acte obligatorii pentru  depunerea dosarului de înscriere:

a)formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

b)curriculum vitae model comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări si perfectionari;

e)copia diplomei de master sau de studii universitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;

f)copia carnetului de muncă si după caz a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea  studiilor necesare ocupării funcției  publice;

  1. g) copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  2. h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;

i)cazierul judiciar

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

(11)Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

(12)Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3)Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail carceaprimaria@gmail.com, sediul Primariei Carcea-str.Aeroportului, nr.45, telefon/fax 0251/458121, persoana de contact – secretar comisie de concurs Badescu Meletia –referent in cadrul compartimentului asistenta sociala.

(4)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

(6)Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

(7)Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III- a la sediul Primariei Carcea, str.Aeroportului, nr.45.

Locul desfăşurării concursului

Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu” Carcea, str.Aeroportului nr.118.

Condițiile de participare și bibliografia pot fi consultate la sediul instituției și pe site-ul www.primariacarcea.ro. Relații la telefon 0251/458121.

 

 

PRIMAR,

ING.PUPAZA VALERICA