Prefectura Dolj: Târgurile, închise pentru bovine, ovine şi caprine până la data de 5 octombrie

prefectinchideretarguri Prefectura Dolj: Târgurile, închise pentru bovine, ovine şi caprine până la data de 5 octombrie poze

Prefectul Judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor în baza informării transmise de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modul de evoluţie al bolii “limbii albastre (blue tongue)”. În urma discuţiilor a fost aprobat un plan de măsuri în ceea ce priveşte limitarea extinderii bolii, printre altele stabilindu-se şi închiderea târgurilor pentru speciile receptive (bovine, ovine şi caprine), până la data de 5 octombrie a.c. În acest sens va fi emis un ordin al Prefectului ce va stabili aplicarea planului de măsuri întocmit de DSVSA Dolj.

În acest context, prefectul Nicolae Sorin Răducan a subliniat importanţa acestor măsuri luate, ele având rolul de a limita extinderea bolii la bovine, ovine şi caprine.  Ordinul şi planul de măsuri se vor trimite către toate primăriile din judeţ.

Directorul DSVSA Dolj, ANDREI BUTARU a reiterat faptul că boala este specifică rumegătoarelor atât domestice, cât şi sălbatice şi că nu se transmite la om.

 

Biroul de presă

INSTITUŢIA PREFECTULUI  JUDEŢULUI DOLJ

GUVERNUL ROMÂNIEI

  InstituŢia prefectului – JUDEŢUL DOLJ

                                                ORDIN

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MĂSURI

 PENTRU BLUETONGUE  (boala „limbii albastre”) ÎN JUDEȚUL DOLJ

 

Având în vedere:

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

– prevederile Legii nr. 1/2008 pentru modificarea şi completarea  OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

– adresa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dolj nr.6902/10.09.2014 înregistrată la Instituția Prefectului – județul Dolj sub numărul 10743/10.09.2014;

– Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 2/26.08.2014

– Nota de Serviciu ANSVSA nr. 5461/08.09.2014 înregistrată la DSVSA Dolj cu nr, 6839/08.09.2014

– referatul nr. 10742/ 10.09.2014 al Biroului Servicii Publice Deconcentrate şi de Utilităţi Publice;

În temeiul art.26 din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările si completările ulterioare;

 

Prefectul judeţului Dolj emite următorul

 

             O R D I N

Art. 1. Se aprobă Planul de Măsuri pentru Bluetongue în Județul Dolj, elaborat conform legislației sanitar – veterinare în vigoare pentru Bluetongue și prevăzut în Anexa nr. 1 parte integrantă a prezentului Ordin.

Art. 2. Cu data prezentului ordin, conform Planului de Măsuri aprobat, se restricționează circulația rumegătoarelor pe întreg teritoriul județului Dolj și se închid târgurile de animale pentru speciile receptive (bovine, ovine, caprine) până în data de 05.10.2014.

Art. 3. Primarii vor implementa măsurile stabilite prin planul aprobat și vor activa Unitățile Locale de Sprijin (ULS).

Art. 4. Difuzarea prezentului ordin către autorităţile administraţiei publice locale se va face prin grija Biroului Servicii Publice Deconcentrate şi de Utilităţi Publice din cadrul Instituţiei Prefectului  – județul Dolj.

 

      PREFECT

          NICOLAE SORIN RĂDUCAN

 

 CONTRASEMNEAZĂ

     SUBPREFECT

 IONEL CIOBOTEA

                                                                   DIRECTOR EXECUTIV                                  Vizat pentru legalitate

                                        D.S.V.S.A DOLJ                                              Şef serviciul juridic

                                     Dr. ANDREI BUTARU                                     EUGEN MARINESCU

 

 

 

Nr. ____ / __________2014

 

                  

 

Anexa nr. 1 la

Ordinul Prefectului nr._____/2014

 

 

                              PLANUL DE MĂSURI PENTRU BLUETONGUE ÎN JUDEȚUL DOLJ

 

 

Baza legală a prezentului plan de măsuri:

 

– Ordinul nr. 32 din 16 februarie 2006 privind aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre, care transpune Directiva CE 75/2000, cuprinzând măsuri de control şi eradicare a bluetongue.

 

– Directiva CE 75/2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine

 

– Regulamentul CE 1266/2007 care prevede reguli pentru implementarea prevederilor Directivei CE 75/2000, privind controlul, monitorizarea, supravegherea, controlul şi restricţii impuse asupra circulaţiei animalelor din specii receptive la bluetongue.

 

Măsuri în zona de protecţie (100 km inclusiv zona de control de 20 km)

Delimitarea zonei de protecţie pentru bluetongue este întreg teritoriul judeţului Dolj.

 

Identificarea tuturor exploataţiilor de rumegătoare şi efectuarea unui recensământ al animalelor domestice receptive (bovine, ovine, caprine, etc). Evaluarea numărului şi arealurilor de viaţă a rumegătoarelor sălbatice receptive (cervidee, etc) din zona de protecţie delimitată.

Termen de realizare: permanent

În zona de control de 20 km din jurul focarelor se efectuează inspecţii clinice  periodice (lunar) a rumegătoarelor domestice (bovine, ovine, caprine, etc.) de către medici veterinari desemnati de DSVSA Dolj. În restul zonei de protecţie (până la 100 km), la notificarea deţinătorului de rumegătoare se va acţiona ca la suspiciune. Înregistrarea tuturor modificărilor constatate în starea de sănătate a animalelor, la nivelul mucoaselor aparente, tegumentelor, zonelor capului, membrelor, glandei mamare, aparatului respirator, aparatului genital, în fişe de monitorizare clinică şi transmiterea acestora la DSVSA  Dolj.

Termen de realizare: permanent

În cazul în care nu se constată modificări ale stării de sănătate a animalelor, se menţionează aceasta în fişele de monitorizare clinică. Inspecţia clinică este în responsabilitatea  medicilor veterinari desemnati de DSVSA Dolj.

Termen de realizare: permanent

Informarea deţinătorilor de animale despre evoluţia bolii, educarea cu privire la observarea permanentă a rumegătoarelor pe care le deţin şi obligativitatea anunţării oricărei modificări a stării de sănătate a animalelor medicului veterinar de liberă practică împuternicit ori medicului veterinar oficial şi adresarea de recomandări privind curăţarea şi îndepărtarea gunoiului de grajd de lângă adăposturi, tratamentul rumegătoarelor cu substanţe insecticide sau insectifuge pentru a preveni infectarea cu virusul bluetongue, curăţirea mecanică a adăposturilor şi efectuarea de dezinsecţii.

Termen de realizare: permanent.

Monitorizarea serologică a efectivelor de rumegătoare în conformitate cu prevederile programului de supraveghere pentru bluetongue, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 29/2014

Termen de realizare: permanent

Personalul Direcţiei Silvice Dolj şi a filialelor AVPS Dolj  au obligativitatea de a colecta şi transporta probe la LSVSA Dolj, pentru investigaţii de laborator, de la rumegătoarele  sălbatice cu stare de sănătate modificată şi eventual cadavre.

Termen de realizare: permanent.

 Examenul anatomopatologic detaliat al cadavrelor rezultate din tăieri de necesitate, avorturi sau decese ale rumegătoarelor. Se vor avea în vedere modificările anatomopatologice de la nivelul mucoaselor aparente, tegumentelor, membrelor, glandei mamare, aparatelor respirator, digestiv, urinar, genital, limfonodurilor, ţesutului conjunctiv subcutanat, seroaselor, cavităţilor interne, musculaturii striate. La viţei, miei, iezi nou-născuţi şi avortoni se va acorda atenţie deosebită examenului  sistemului nervos central, în special encefalului.

Modificările anatomopatologice se înscriu în fişe de monitrorizare anatomopatologică care se transmit imediat, alături de probele prelevate, la DSVSA Dolj care le va transmite la   IDSA.

Examenul anatomopaologic este în responsablitatea medicilor veterinari desemnati de DSVSA Dolj şi a medicului veterinar responsabil cu supravegherea şi monitorizarea bluetongue.

Termen de realizare: permanent.

Prelevarea de probe de organe pentru investigaţii virusologice de la cadavrele animalelor adulte moarte sau tăiate de necesitate, cadavrele viţeilor, mieilor şi avortonilor, care prezintă leziunini ce conduc către suspicionarea bluetongue. Probele de ţesuturi care trebuie recoltate constau din fragmente din următoarele organe: limfonoduri respiratorii şi abdominale, splină, pulmon, creier, aortă, arteră pulmonară. Concomitent se recoltează şi sânge din cord. De la viţei şi avortoni se prelevează şi fragmente de timus. Probele prelevate se plasează la +40C şi se transportă imediat la LNR pentru Arboviroze din IDSA, prin DSVSA Dolj. Este interzisă conservarea probelor la temperaturi mai ridicate de  8ºC.

Termen de realizare: permanent.

Monitorizarea permanentă a populaţiilor de vectori după cum urmează: o capcană mobilă care se instalează în zonele de risc maxim, prin capturare săptămânală (câte o probă din fiecare localitate) şi o capcană care se instalează într-un punct fix. Monitorizarea entomologică este în responsabilitatea medicului veterinar responsabil cu supravegherea şi monitorizarea bluetongue şi a specialistului parazitolog/entomolog din LSVSA Dolj.

Termen de realizare: permanent.

 Întreţinerea şi actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la efectivele de animale (operarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor din efectiv) cu tipărirea periodică (săptămânal) de rapoarte semnate de către medicul veterinar împuternicit, proprietarul sau deţinătorul animalelor şi medicul veterinar zonal şi păstrarea acestor rapoarte în dosare accesibile permanent reprezentanţilor autorităţilor veterinare judeţene şi naţionale.

Termen de realizare: permanent.

Ieşirea animalelor domestice receptive din zona de protecţie (bovine, ovine, caprine) în zonele libere din România va fi permisă numai cu respectarea prevederilor Regulamentului CE 1266/2007 şi cu aviz interjudeţean. Sa reintrodus folosirea avizului interjudeţean pe întreg teritoriul ţării, indiferent dacă judeţele implicate sunt în zona de restricţie sau în zona liberă de bluetongue.

Termen de realizare: permanent.

Ieşirea animalelor domestice receptive din zona de protecţie (bovine, ovine, caprine) pe teritoriul altor state membre şi ţări terţe va fi permisă numai cu respectarea prevederilor Regulamentului CE 1266/2007

Termen de realizare: permanent

Închiderea târgurilor de animale pentru speciile receptive (bovine, ovine, caprine)   până în data de 05.10.2014.
Proprietarii de stâne nu au voie să părăsească amplasamentul actual până pe data de 05.10.2014.
Prezentul plan de măsuri se aplică până la ridicarea restricţiilor sau până când ANSVSA va opera modificări sau completări ulterioare.

 

 

 

 

PREFECT

 

NICOLAE SORIN RĂDUCAN

 

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ

     SUBPREFECT

 IONEL CIOBOTEA

 

 

 

 

 

                              DIRECTOR EXECUTIV                                                           Vizat pentru legalitate

     D.S.V.S.A DOLJ                                                                    Şef serviciul juridic

  Dr. ANDREI BUTARU                                                              EUGEN MARINESCU