Prefectura Dolj: Instructaj pentru desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

INSTRUIREA PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE cu privire la sarcinile ce le revin în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 25 mai 2014

 

Ziua de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European este DUMINICĂ, 25 MAI 2014 conform Hotărârii Guvernului nr.79/2014.

Votarea începe la ora 7,00 şi se încheie la ora 21,00.

În acest sens, Guvernul României a aprobat un set de acte normative menite să aducă clarificări privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Actele normative pot fi consultate la adresa http://www.bec2014.ro – secțiunea Legislație.

Lista actelor normative se găsește în mapa pe care ați primit-o.

AU DREPTUL LA UN SINGUR VOT

 • alegătorii resortisanţi care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua de referinţă inclusiv – art.5 alin. (5) şi (10) din Legea nr. 33/2007, republicată cu modificările şi completările ulterioare (prin alegător resortisant se înţelege orice cetăţean al României, cu domiciliul sau reşedinţa în ţară ori în străinătate, care are dreptul de a alege membrii din România în Parlamentul European cu respectarea dispoziţiilor legale)

 • alegătorii comunitari care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României au drept de vot în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, sub rezerva îndeplinirii cerinţelor Legii nr. 33/2007 – art.5 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 33/2007, republicată cu modificările şi completările ulterioare. (prin alegător comunitar se înţelege orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul European, având domiciliul sau reşedinţa în România, cu respectarea dispoziţiilor legale

NU AU DREPT DE VOT

 • debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi persoanele care, în ziua de referinţă, sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale art.5 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată cu modificările şi completările ulterioare

DOCUMENTELE ÎN BAZA CĂRORA SE POATE EXERCITA DREPTUL DE VOT

 • Alegătorii resortisanți cu domiciliul în țară – cartea de identitate; buletin de identitate; cartea de identitate provizorie; pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic;paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic;carnetul de serviciu militar ( în cazul elevilor din școlile militare).

 • Alegătorii resortisanți cu domiciliul în străinătate – pașaportul simplu; pașaportul simplu electronic; pașaportul simplu temporar.

ATENŢIE! NU SE UTILIZEAZĂ CĂRŢILE DE ALEGĂTOR !

Dreptul de vot se exercită de către alegătorii comunitari pe baza oricărui document de identitate valabil.Prin document de identitate valabil al alegătorului comunitar se înţelege orice document eliberat de statul membru al cărui cetăţean este titularul, altul decât România, şi care este considerat act de identitate în statul emitent art. 12 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

LISTELE ELECTORALE

La alegerile pentru Parlamentul European din anul 2014 se folosesc următoarele tipuri de liste electorale:

 • liste electorale permanente şi copii de pe listele electorale permanente

 • liste electorale speciale şi copii de pe listele electorale speciale

 • liste electorale suplimentare

LISTELE ELECTORALE PERMANENTE

 1. Se întocmesc și se tipăresc de către primari, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral – art. 26 alin.(1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 2. Listele electorale permanente se întocmesc, cel mai târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor – 10 aprilie 2014 – într-un singur exemplar, se semnează de primar și de secretarul unității administrativ-teritoriale și se păstrează într-un registru special cu file detașabile de secretarul unității administrativ-teritoriale (art. 26 alin. (5) și (6) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, pct. 40 din Anexa la HG nr. 80/2014)

ATENȚIE!

PRIMARII vor lua toate măsurile necesare în vederea TIPĂRIRII:

 • listelor electorale permanente – 1 exemplar

 • listelor electorale speciale – 2 exemplare

 • copiilor listelor electorale permanente – 2 exemplare

 • copiilor listelor electorale speciale – 3 exemplare

PRIMARII trebuie să asigure existența următoarelor resurse :

 • Umane – operator/operatori ai/în Registrului electoral

 • Materiale – echipamente IT (PC, imprimantă, conexiune internet, etc.)

– consumabile (toner, hârtie, plicuri, etc.)

În termen de 10 zile de la tipărirea listelor electorale permanente – cel mai târziu 18 aprilie 2014 – primarul este obligat să pună la dispoziția competitorilor electorali, la cererea și pe cheltuiala acestora, copii (XEROX) de pe listele electorale permanente.

Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se fac la primarul localităţii, acesta fiind obligat să se pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la înregistrare.

Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date se depun în termen de 5 zile de la comunicare şi se soluţionează, în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul.

Primarul este obligat să comunice Autorităţii Electorale Permanente orice modificare în listele electorale.

COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE PERMANENTE

Potrivit Legii nr.33/2007 republicată și Hotărârii Biroului Electoral Central nr.2H/2014 publicată în Monitorul Oficial nr.176/2014, copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc de către primari în două exemplare, se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale – cel mai târziu 22 mai 2014.

Cele două exemplare se predau birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu 2 zile inainte de ziua alegerilor – 23 mai 2014.

Modificările intervenite după predarea copiilor de pe listele electorale permanente către birourile electorale ale secțiilor de votare se comunică Autorităţii Electorale Permanente şi biroului electoral al secţiei de votare în termen de 24 de ore.

LISTELE ELECTORALE SPECIALE

Cel mai târziu cu 60 zile înaintea zilei de referinţă – 26 martie 2014 – alegătorii comunitari pot face cereri de înscriere în listele electorale speciale. Aceste cereri se depun în scris la primarul localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, însoţite de o copie a unui document de identitate valabil (art. 12 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pct 19 din Anexa la HG nr. 80/2014). Modelul cererii este prevăzut în HG 109/2014.

Primarul comunică solicitantului răspunsul la cerere în cel mult 10 zile de la data înregistrării acesteia cel mai târziu4 aprilie 2014 (art. 12 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

IMPORTANT !

Alegătorii comunitari care au fost înscriși în listele electorale speciale anterior datei de 24 februarie 2014 și care nu au fost radiați din aceste liste, ca urmare a solicitării acestora sau ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de a alege, vor fi reînscriși în mod automat în listele electorale speciale – art. 2 din HG nr. 107/19.02.2014.

Listele electorale speciale se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Un exemplar al listelor electorale speciale se păstrează de către primar, iar celălalt se predă la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială.Modelul listei electorale speciale este prevăzut în HG 107/2014.

Alegătorii comunitari rămân înscrişi în listele electorale speciale până când solicită radierea din aceste liste sau până când sunt radiaţi deoarece nu mai îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de a alege. Radierea alegătorilor comunitari din listele electorale speciale este efectuată de către primar.

Cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei de referinţă – 25 aprilie 2014 – primarii transmit Autorităţii Electorale Permanente, copii de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale însoţite de copiile documentelor de identitate.

Întâmpinările privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale se fac în scris la primarul unităţii administrativ-teritoriale, acesta fiind obligat să le soluţioneze în cel mult 3 zile de la înregistrare

Contestaţiile cu privire la soluţionarea întâmpinărilor se depun în scris, în termen de 5 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, şi se soluţionează de aceasta în cel mult 3 zile de la înregistrare

COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE SPECIALE

Potrivit art. 12 alin. (11), (12), (14), (15) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, primarul realizează copii de pe listele electorale speciale (3 exemplare), care cuprind alegătorii comunitari din fiecare secţie de votare. Cu două zile înainte de ziua de referinţă – 23 mai 2014 primarul predă două exemplare ale copiilor de pe listele electorale speciale, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale ale secţiilor de votare. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua de referinţă. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.Copiile de pe listele electorale speciale se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Orice neconcordanţă între lista electorală specială şi copia de pe aceasta se soluţionează de primar de îndată, prin dispoziţie, pe baza datelor cuprinse în lista electorală specială.

Primarul comunică, în scris, de îndată biroului electoral al secţiei de votare şi Autorităţii Electorale Permanente orice modificare intervenită în lista electorală specială, după predarea copiei la biroul electoral al secţiei de votare.

Modelul copiei listei electorale speciale este prevăzut în HG 107/2014.

LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE

Potrivit art. 13 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în listele electorale suplimentare sunt înscrişi, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:

 • alegătorii care în ziua de referinţă se află în altă localitate decât cea de domiciliu;

 • membrii biroului electoral al secţiei de votare şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii, care votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea;

 • alegătorii care în ziua de referinţă se află în străinătate;

 • alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale;

 • alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective, însă au fost omişi din copia listei electorale permanente existentă la secţia de votare.

Modelul copiei listei electorale speciale este prevăzut în HG 107/2014.

LOCURILE SPECIALE PENTRU AFIŞAJ ELECTORAL

Primarii sunt obligaţi ca după expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale – cel mai târziu 24 aprilie 2014 – să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum şi al candidaţilor independenţi. În acelaşi termen, dispoziţia primarului se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, astfel încât participanţii la alegeri să le poată folosi fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.

Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic.

Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

Consiliile locale pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidaţi, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restricţii de circulaţie rutieră sau pietonală.

DELIMITAREA SECŢIILOR DE VOTARE

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 4/2014 – cel mai târziu 14 martie 2014 – primarii efectuează, prin dispoziție, prima delimitare a secțiilor de votare din țară și stabilesc sediile acestora.

ATENȚIE!

Anexa la dispoziția primarului privind delimitarea secțiilor de votare se va genera direct din Registrul electoral!

AMENAJAREA SECŢIILOR DE VOTARE

Potrivit art. 8 din HG nr.103/2014, pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună.

 • Localul secției de votare se amenajează astfel încât să asigure condiții corespunzătoare pentru exercitarea dreptului de vot și respectarea caracterului oficial și solemn al procesului electoral.

 • În imobilele în care se amenajează spații destinate desfășurării votării trebuie să existe energie electrică, grup sanitar. Grupurile sanitare trebuie igienizate și aerisite.

 • Încăperile trebuie să fie uscate, să aibă lumină suficientă, să fie bine ventilate și menținute în stare de curățenie

 • Fiecare secţie de votare trebuie să aibă un număr suficient de cabine şi urne fixe.

 • În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială.

 • Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află biroul electoral al secţiei de votare.

 • Pregătirea cabinelor şi a urnelor de vot (fixă, mobilă) vor fi asigurate de către primari.

 • În ceea ce privesc urnele fixe, se interzice ca acestea să fie confecţionate din carton sau oricare alt material uşor degradabil pentru a înlătura oricare suspiciune în ceea ce priveşte asigurarea integrităţii buletinelor de vot.

 • Veţi asigura dotarea secției de votare – mese, feţe de masă, scaune precum și montarea indicatoarelor “SPRE SECŢIA DE VOTARE NR____“.

 • Veţi emite dispoziţii privind interzicerea comercializării şi consumului de băuturi alcoolice, în ziua votării, între orele 7,00 – 21,00 în spaţiul de protecţie al secţiei de votare (pe raza a 500 de metri de secţia de votare).

 • Veţi asigura mijloace de transport pentru ridicarea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.

 • Veţi asigura mijloace de transport pentru deplasarea în localitate cu urna mobilă, pentru toate secţiile de votare.

 • Veţi asigura mijloace de transport pentru predarea documentelor cu rezultatele votării.

 • Veți asigura afișarea publicației privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la fiecare local de vot de pe raza localității cel mai târziu 25 aprilie 2014. Publicația va fi pusă la dispoziție de Instituția Prefectului.

 • Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cel mai târziu 14 mai 2014.

 • Veți sprijini președintele secției de votare, ca în preziua zilei alegerilor – 24 mai 2014, să afișeze la sediul fiecărei secții de votare câte un buletin de vot vizat și anulat de președintele BEJ

ATENŢIE:

Veți efectua un inventar al materialelor existente, pentru a vă asigura că acestea sunt în bună stare şi pot fi folosite pentru organizarea secţiilor de votare.

SUSŢINEREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢILOR DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR

Potrivit HG nr. 103/2014, art.1 (2) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Interne va asigura tipărirea buletinelor de vot, confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” şi a timbrelor autocolante.

Din sumele repartizate de către Ministerul Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului va asigura achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a celorlalte materiale necesare votării.

Cheltuielile privind asigurarea serviciilor de telefonie şi de comunicaţii între birourile electorale ale secţiilor de votare şi biroul electoral judeţean se suportă din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare precum şi a cheltuielilor de protocol se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin Instituţia Prefectului, după cum urmează:

a) preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora – 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile

b) ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare – 65 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile

ATENŢIE

HG nr. 103/2014 nu prevede acordarea de indemnizaţii personalului tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Veniturile din indemnizaţii se vor impozita conform prevederilor legale în vigoare.

Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Afacerilor Interne aflat în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în ziua votării 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea și gustări. Sumele vor fi acordate primarilor, pe bază de dispoziţie de plată, de către Instituţia Prefectului.