Prefectura Dolj: Desfiinţarea construcţiilor intră în atribuţiile consiliului local!

prefectura cj dolj 1 Prefectura Dolj: Desfiinţarea construcţiilor intră în atribuţiile consiliului local! poze

Urmare a transmiterii de către Primarul Municipiului Craiova în vederea efectuării controlului de legalitate de către Instituţia Prefectului Dolj, potrivit art.19 al.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi Instituţia Prefectului, a dispoziţiilor emise pe anul 2012 de Primarul municipiului Craiova de la nr.1665-1667, 1728-1830, 1523-1549 având ca obiect desfiinţare construcţii provizorii amplasate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al Municipiului Craiova, Prefectul judeţului Dolj a considerat aceste acte administrative că sunt nelegale pentru următoarele motive:
Respectivele acte administrative în mod greşit au fost emise de către Primarul Municipiului, invocându-se dispoziţiile art.33 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii rep., modif. şi complet., depăşindu-se astfel atributele conferite primarului de Legea nr.215/2001 rep. şi Legea 50/1991. Aceasta deoarece, din interpretarea celor două legi, competenţe cu privire la analizarea şi desfiinţarea unor construcţii provizorii prevăzute în art.33 menţionat, revin Consiliului Local al Municipiului Craiova.
Din interpretarea art.33 al.1 din Legea nr. 50/1991 rep. şi ale art.36 al.2 lit.”c” din Legea 215/2001 rep. care prevăd că autoritatea administrativ publică locală, consiliul local, are atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului, a Legii nr.215/2001, rep., art.36 al.5 lit.”a şi b”, care prevede că tot consiliul local, în exercitarea atribuţiilor de la al.2 lit.”c” hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, în condiţiile legii, şi, de asemenea, hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, reiese că desfiinţarea construcţiilor intră în atribuţiile consiliului local, ca autoritate a administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ teritoriale pe care se află construcţiile.
Considerând nelegale aceste dispoziţii, în temeiul art.3 al.1 din Legea nr.554/2004, cât şi art.123 al.5 din Constituţia României, Prefectul judeţului Dolj a atacat aceste acte administrative la Tribunalul Dolj – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal făcând obiectul Dosarului nr.17149/63/2012, aceste dispoziţii fiind suspendate de drept.

 

Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj-Biroul de Presă