Pieţe şi Târguri SRL: Primăria îşi face SRL pentru tarabagii şi zarzavagii

m tarabagii targ Pieţe şi Târguri SRL: Primăria îşi face SRL pentru tarabagii şi zarzavagii poze

Serviciul de Administrare a Pieţelor şi Târgurilor din cadrul primăriei Craiova va fi transformat în SRL printr-o hotărâre a consiliului local.  Proiectul figurează pe ordinea de zi a şedinţei de joi a consiliului local. În raportul care-l însoţeşte, edilii dau mai multe exemple de autorităţi locale din ţară care şi-au înfiinţat SRL-uri pentru gestionarea acestui domeniu şi îşi stabilesc obiectivul de a concura supermarket-urile din oraş în vânzarea produselor agricole şi de a adopta o atitudine  “ofensivă”.

SRL-ul având ca acţionar unic consiliul local va prelua în concesiune cele 12 pieţe din Craiova, activul şi pasivul serviciului de administrare a pieţelor, precum şi personalul acestuia, mai puţin directorul general, societatea urmând a fi condusă de un administrator/director desemnat de consiliul local pe perioada propriului  mandat, adică până în 2012.

Iată textull intergral al proiectului de hotărâre a consiliului local privind înfiinţarea SC Pieţe şi Târguri SRL.

Proiect

“Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.05.2010.
Având în vedere rapoartele nr.73131/18.05.2010 al Direcţiei Juridice, Asistenţă
de Specialitate şi Contencios Administrativ şi nr.72123/16.05.2010 al Direcţiei
Patrimoniu prin care se propune aprobarea reorganizării Serviciului Public
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială cu răspundere
limitată cu acţionar unic Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova.
În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, a Hotărârii de Guvern nr.1334/2004 privind modificarea şi
completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei
comerciale în pieţele agroalimentare şi a Hotărârii de Guvern nr.164/2005 pentru
abrogarea şi modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind
procedura de eliberare a certificatului de producător şi ale Hotărârii Guvernului
nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele
zone publice;
În temeiul art.3 alin.1 lit.„e”, art.5 pct.3 lit.”d”, art.12 alin.2 lit.”a”, art.13 alin.2
lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, aprobată prin Legea nr.3/2003 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi
privat de interes local, Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenţă a
Guvernului nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori
economici, modificată şi completată prin O.U.G. nr.27/2010, Ordinul Institutului
National de Statistica nr.337/2007, Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.330/2009 lege-cadru
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul art. 17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a şi alin.6 lit.a, art.
37, art. 45 alin.3 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi
Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu acţionar unic
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub denumirea
S.C. “PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova,
str. Calea Bucureşti nr. 51, potrivit actului constitutiv, prevăzut în anexa nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Aportul municipiului Craiova la constituirea capitalului social în
numerar al societăţii, subscris şi vărsat, este de 200 lei, divizat în 20 părţi sociale a
câte 10 lei fiecare, respectiv 100% din capitalul societăţii, şi este proprietateamunicipiului Craiova.
Art.3 Conducerea societăţii va fi asigurată de un administrator numit de
Consiliului Local al Municipiului Craiova .
Art.4.(1) Administratorul îndeplineşte şi functia de director al S.C. “PIETE SI
TARGURI CRAIOVA” S.R.L., este desemnat în persoana d-lui___________
(2)Salariul de bază lunar al directorului se stabileşte la nivelul indemnizaţiei
lunare netă a viceprimarului municipiului Craiova.
Art.5 Mandatul administratorului este valabil până la încetarea mandatului
autorităţii locale deliberative ce l-a desemnat.
Art.6. S.C. “PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L. preia bunurile aflate
în patrimoniul propriu al Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor
Craiova aşa cum este evidenţiat în situaţiile financiar contabile de la data preluării.
Art.7. Bunurile proprietate publică şi privată a municipiului Craiova aflate sau
date în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova,
vor fi inventariate, evaluate şi concesionate societăţii S.C. “PIETE SI TARGURI
CRAIOVA” S.R.L. Contractul de concesiune va fi supus aprobării Consiliului Local
al Municipiului Craiova în termen de 30 de zile de la constituirea societăţii.
Art.8. La data constituirii societăţii, S.C. “PIETE SI TARGURI
CRAIOVA” S.R.L., preia activul şi pasivul Serviciului Public Administraţia Pieţelor
şi Târgurilor Craiova .
Art.9. S.C. “PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L. se substituie
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în drepturile şi
obligaţiile acestuia, inclusiv în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.
Art.10. S.C. “PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L. va prelua personalul
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în condiţiile legii.
Art.11. (1) Se împuterniceşte dl.Mirel Bontea, consilier juridic în aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să semneze actul constitutiv şi toate
celelalte acte prevăzute de lege, în vederea înregistrării şi înmatriculării S.C. “PIETE
SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L.
(2) Se împuterniceşte dna.Chiciu Georgeta, director adjunct al Direcţiei
Economico-Financiare din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Craiova, să deschidă contul de capital al S.C. “PIETE SI TARGURI CRAIOVA”
S.R.L. .
Art.12. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia juridică, Asistenţă de Specialitate şi
Contencios Administrativ, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Patrimoniu,
Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, S.C. “PIETE SI
TARGURI CRAIOVA” S.R.L. şi persoanele desemnate la art.11 vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.