ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările

ulterioare,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații

Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020

privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 și 3 din anexa nr. 2 la același

decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu

modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în

exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00

2

dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum

tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de

deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar

special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se

prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să

cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul

deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei,

este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura

nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei.

Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în

acest scop.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de

strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe

militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a

facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul

orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de

vârstă.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.

Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără

aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de

asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi

obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu

carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate

în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și

regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate

să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3

Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii

autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4

tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre

curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii

COVID-19:

  1. a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
  2. b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se

gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;

  1. c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile

administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se

materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport

marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe

propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de

aeronave și personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de

izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces

persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea

funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor

naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor

specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție,

producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice

necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță

cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul

instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage

răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Art.6 – (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de

dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe

raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor

și alte spații comune.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

4

Art.7 – (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației

publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la

cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din

sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul

cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.8 – (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică,

gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste

nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar

diminuate în funcție de cerere și ofertă.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare,

comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes

public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale

și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice

sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp

suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată

radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică

din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica

în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.10 – (1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de Cercetări

Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN1

și

Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul

Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru

avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor

medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru

tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

1 Chimic, biologic, radiologic și nuclear

5

Art.11 – (1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul

navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară

fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID19, impuse de Ministerul Sănătății.

(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime,

sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție

stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.12 – (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3),

cu următorul cuprins:

„(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3

persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”

Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor

prezentei ordonanțe militare:

  1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile

prevăzute la art.1;

  1. b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și

poliția locală, pentru măsura prevăzută la art.2;

  1. c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția

locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice

locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4;

  1. d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura

prevăzută la art.5;

  1. e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și

Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage răspunderea

disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările

ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate

contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

6

Art.14 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,

prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre

conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul Afacerilor Interne

Ion Marcel Vela