Olguţa cere ISJ Dolj reînfiinţarea şcolii nr.23 din Brazdă: Nu există niciun motiv să prelungim nedreptatea

m copii scoala24 Olguţa cere ISJ Dolj reînfiinţarea şcolii nr.23 din Brazdă: Nu există niciun motiv să prelungim nedreptatea poze

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare, conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi O.M.E.N. 5454/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015.
Ca urmare a solicitărilor verbale din partea părinţilor ai căror copii învaţă la Şcoala gimnazială 23 şi a memoriului depus la Primăria Craiova de către d-na Alice Duma, reprezentantul acestora, de a reînfiinţa Şcoala gimnazială nr. 23 ca unitate cu personalitate juridică, am analizat situaţia expusă şi am făcut toate demersurile legale pentru a obţine avizul de funcţionare a Şcolii gimnaziale nr. 23, ca ordonator terţiar de credite cu personalitate juridică, începând cu anul şcolar 2014-2015.
Expunerea de motive a reliefat condiţiile legale de obţinere a avizului şi anume:
1. Sediu adecvat desfăşurării în condiţii optime şi cu dotarea corespunzătoare privind procesul instructiv-educativ;
2. Calitatea educaţiei furnizate este corelată cu toate standardele naţionale;
3. Încadrarea în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice aprobate de inspectoratul şcolar, corelat cu numărul de şcolari şi preşcolari;
4. Îndeplinirea condiţiilor esenţiale de funcţionare ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică, conform Legii educaţiei naţionale art. 19, privind numărul minim de elevi pe unitate, precum şi a art. 63, care se referă la numărul de elevi ce constituie grupa şi clasa pentru învăţământul primar şi gimnazial, etc.

CONCRET:
În baza Legii 1/2011, art 61, alin.(2), în data de 19.12.2013, Primăria Craiova a înaintat către I.S.J. Dolj, spre avizare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Craiova, pentru anul şcolar 2014-2015, incluzând Şcoala gimnazială nr. 23 ca ordonator terţiar de credite, cu personalitate juridică.
În urma şedinţei Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj am aflat, de la părinţi, de refuzul I.S.J. Dolj privind acordarea personalităţii juridice a unităţii de învăţământ, pe motiv că încadrarea în finanţarea per elev nu justifică acordarea acestui drept.

Reanalizând situaţia dată şi constatând că suma de bani alocată la capitolul cheltuieli de personal prin finanţarea de bază rămâne aceeaşi atât în cazul divizării, cât şi al nedivizării celor două unităţi şi mai ales faptul că personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic nu va fi afectat, acesta nici nu creşte, nici nu scade, deci nu necesită restructurări sau cheltuieli suplimentare, consider greşită modalitatea C.A. al I.S.J. Dolj de a rezolva această problemă.
În consecinţă, voi retrimite o solicitare scrisă Inspectoratului şcolar, cu menţiunea de a reanaliza pertinent situaţia privind acordarea avizului conform unităţii de învăţământ, Şcoala gimnazială nr.23, pentru a deveni instituţie cu personalitate juridică.

Nu există niciun motiv temeinic pentru a nu răspunde doleanţelor elevilor, părinţilor şi profesorilor de a se rezolva această problemă, iar rolul Inspectoratului Şcolar Judeţean este şi acela de a ţine cont de părerea lor şi de a nu prelungi, la nesfârşit, o nedreptate produsă în urma cu câţiva ani.

Primar,
LIA OLGUŢA VASILESCU