OIRPOSDRU SVO: Raport de activitate pe 2012

comunicatus OIRPOSDRU SVO: Raport de activitate pe 2012 poze

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2012 DE ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Vest Oltenia, denumit, în continuare O.I.R.P.O.S.D.R.U Sud – Vest Oltenia, este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
O.I.R.P.O.S.D.R.U Sud-Vest Oltenia este instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea AUTORITĂŢII DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DIN CADRUL MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE.

O.I.R.P.O.S.D.R.U Sud-Vest Oltenia este instituţie publică cu reprezentare regională având sediul central în Municipiul Craiova, judeţul Dolj si reprezentanţe judeţene în reşedinţele de judeţ din Mehedinţi, Vâlcea si Gorj.

Rolul OIRPOSDRU SV OLTENIA este de a gestiona la nivel regional, schemele pentru dezvoltarea resurselor umane, finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

O.I.R.P.O.S.D.R.U Regiunea Sud – Vest Oltenia asigură implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare de funcţii” şi a Actelor Adiţionale la acesta, încheiate cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare, obiective care au fost transpuse în POSDRU, program aprobat de Comisia Europeana în noiembrie 2007.

Obiectivul general al POSDRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Cu o alocare financiară de 4,253 miliarde Euro Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este structurat pe 7 Axe Prioritare şi 21 Domenii Majore de Intervenţie.

Pentru implementarea domeniilor majore de intervenţie ale POSDRU, Organismele Intermediare responsabile pot lansa două tipuri de cereri de propuneri de proiecte:
 Cereri de propuneri de proiecte cu evaluare continuă şi selecţie după termenul limită de depunere si acestea sunt proiectele strategice care au o perioada de implementare de maxim 3 ani, valoarea cuprinsa intre 500.000-5.000.000 Euro si se implementeaza in cel putin 2 regiuni de dezvoltare regionala.
 Cereri de propuneri pentru proiecte cu evaluare şi selecţie continuă, acestea sunt proiectele de grant, care au o perioada de implementare de maxim 2 ani, valoarea cuprinsa intre 50.000-500.000 Euro si se implementeaza intr-o singura regiune.

Domeniile Majore de Interventie gestionate de instituţia noastră sunt următoarele:
 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
 5.2 Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”
 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
 6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
.
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2011 de către O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud-Vest Oltenia
– participare la reuniunile Comitetului de Monitorizare POSDRU
– elaborare şi transmitere la AMPOSDRU a Rapoartelor Semestriale de Implementare (RSI), prin agregarea tuturor informaţiilor tehnice şi financiare a progreselor înregistrate în implementarea proiectelor monitorizate, pentru Domeniile Majore de Intervenţie gestionate de OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia.
– Raportarea trimestrială a îndeplinirii funcţiilor delegate prin Acordul de delegare.
– Participarea in cadrul Comisiilor de Contestaţii pentru Cererile de propuneri de proiecte 110. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă, 111. Calitate în serviciile de ocupare si 113. Profesionisti in piata muncii
– Au fost analizate şi soluţionate un număr de 368 Notificări şi 178 de Acte Adiţionale la contractele de finanţare gestionate de instituţia noastră..
– Pentru o implementare optimă a proiectelor au fost organizate lunar întâlniri cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, în cadrul cărora s-au discutat principalele probleme întâmpinate de aceştia.
– S-au introdus cu celeritate datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS-CSNR şi în alte sisteme informatice de management POSDRU, fiind responsabili de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor.
– Asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate în cadrul axei prioritare/domeniilor majore de intervenţie delegate. Au fost procesate 8 de cereri de prefinanţare în valoare de 976 281,73 lei şi 136 de cereri de rambursare a cheltuielilor în valoare de 42 715 161,36 RON
– Au fost verificate şi aprobate 136 de Rapoarte Tehnico Financiare întocmite de Beneficiari şi au fost efectuate un număr de 43 de vizite la faţa locului si 54 de vizite de monitorizare pentru a verifica dacă situaţiile prezentate în raport coincid cu ce există la faţa locului.
– Au fost implementate recomandările făcute de reprezentanţii Autorităţii de Audit
– Au fost arhivate toate documentele rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate în anul 2011.
– In luna noiembrie a acestui an a fost deschisa licitatia de proiecte „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – Regiunea Sud Vest” aferenta Domeniului Major de Interventie 6.2, „Îmbunătătirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii” cu o alocare financiara de 5 000 000 euro.
În acest moment O.I.R.P.O.S.D.R.U SV OLTENIA are în implementare un număr de 74 proiecte cu o valoare a finanţării de 411 235 895,31 RON, şi a finalizat un număr de 71 de proiecte cu o valoare a finanţării de 188 444 590,94 RON.

 

 

Judet Nr proiecte Valoare (RON)
DJ 22 154640199,9
VL 6 43448946,7
GJ 5 10194693,1
OT 3 34914584
MH 2 8219181

 
Mai jos aveţi câţiva indicatori care vă pot da o imagine de ansamblu a aportului pe care implementarea proiectelor cu finanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvolatrea Resurselor Umane îl are la dezvoltarea economico-socială a regiunii Sud – Vest Oltenia:

Nr crt

INDICATORI Valoare

1 Numarul persoanelor care lucreaza sau au lucrat in cadrul proiectelor gestionate de institutia noastra 1500
2 Numar de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri 887
3 Număr de persoane care au beneficiat de acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi pentru iniţierea afacerilor 2371
4 Număr de persoane care au participat la acţiuni de dezvoltare a competenţelor manageriale 1216
5 Număr participanţi FSE – femei 888
6 Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor 950
7 Numar de participanti la instruire formare profesionala continua 987
8 Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate 5377
9 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare – acces pe piaţa muncii 12667
10 Număr de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată 1960
11 Numar de participanti la instruire care si+au gasit un loc de munca in termen de 6 luni 505

La nivel naţional valoarea contractelor aprobate cu finanţare din FSE prin POSDRU este de 80% din alocarea U.E. 2007 – 2013 iar valoarea plăţilor către beneficiari este de aproximativ 22% din alocarea U.E. 2007 – 2013

Activitatea desfăşurată în cadrul OIRPOSDRU SV OLTENIA contribuie la realizarea activităţilor stabilite în Planul de Acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor stabilite în Programul de Guvernare deoarece obiectivele propuse în cadrul proiectelor vor duce la creşterea gradului de flexibilitate a pieţei muncii, îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate sau dezvoltarea antreprenoriatului în judeţul DOLJ.

 
Director Executiv

Mihaela Mocanu