Numărul locurilor la admitere, la Universitatea din Craiova, în luna iulie

universitate Numărul locurilor la admitere, la Universitatea din Craiova, în luna iulie poze

Universitatea din Craiova organizează, în luna iulie, concurs de admitere la cele 11 facultăţi din structura sa. În total, pentru anul universitar 2012-2013, sunt scoase la concurs 2870 de locuri finanţate de la buget pentru forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul celor 56 de programe de studii. De asemenea, au fost scoase la concurs pentru admitere şi 2899 de locuri cu taxă la forma de învăţământ cu frecvenţă, 705 locuri cu taxă la învăţământ la distanţă şi 150 locuri cu taxă la frecvenţă redusă.

Admiterea se va face în mod diferit, în funcţie de facultate şi program de studii:

 1.  Facultatea de Ştiinţe Exacte –  admiterea se va face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat şi a notelor obţinute la olimpiade;
 2.  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – concurs de admitere constând în probe de aptitudini sportive – 90 % şi media examenului de bacalaureat – 10%;
 3. 3.      Facultatea de Litere – admiterea se va face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat la domeniile Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate şi Ştiinţele comunicării. La domeniul Muzică şi domeniul Teatru şi artele spectacolului se va da concurs de admitere  constând în testarea aptitudinilor artistice specifice. Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei admiterea constă într-un interviu eliminatoriu, urmat de o ierarhizare pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.
 4. Facultatea de Ştiinţe Sociale – admiterea se va face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat;
 5. Facultatea de Teologie Ortodoxă – admiterea se va face pe bază de concurs constând în interviu, eliminatoriu, în vederea veri­fi­cării apti­tu­­dinilor vocaţio­nale  şi a noţiu­nilor gener­ale de Catehism orto­dox, urmat de ierarhizare în baza mediei de la  examenul de bacalaureat.
 6. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – pentru locurile finanţate de la buget se va da examen scris – tip grilă la Limba română, iar pentru locurile cu taxă concurs  pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. Pentru domeniile Istorie şi Relaţii internaţionale şi studii europene admiterea va avea loc pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.
 7. Facultatea de Economie şi Administrarea afacerii – concurs pe baza pe baza mediei de la examenul de bacalaureat;
 8. Facultatea de Mecanică – concurs pe baza mediei de la examenul de bacalaureat;
 9. Facultatea de Inginerie Electrică –  concurs pe baza mediei de la examenul de bacalaureat;
 10. Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică – concurs pe baza mediei de la examenul de bacalaureat;
 11. Facultatea de Agricultură şi  Horticultură – concurs pe baza mediei de la examenul de bacalaureat;

Pentru anul universitar 2012-2013 au apărut şi modificări în structura facultăţilor. Astfel, Senatul universitar a decis reorganizarea Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei după cum urmează:

a) Departamentul de Istorie şi programele de studii gestionate de acesta vor funcţiona în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative;

b) Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei şi programele de studii gestionate de acesta vor funcţiona în cadrul Facultăţii de Litere. În urma reorganizării, în cadrul Universităţii din Craiova va funcţiona Facultatea de Teologie Ortodoxă, care va avea doar secţiile Teologie ortodoxă pastorală şi Artă sacră.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

RECTORAT

               14 iunie 2012

 Studii universitare de LICENŢĂ

Concurs de admitere

anul I, anul universitar  2012- 2013

Nr

crt

Facultatea / Domeniul /

Specializarea  (A/AP)

Forma

 de

învă­ţă­­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

BIF

TIF

ID

IFR

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE

 

1

Domeniul Chimie

Chimie

A

IF

50

30

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

1.Nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat

2.Nota la disciplina obligatorie a profilului obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

Biochimie tehnologică

A

IF

2

Domeniul Fizică

 

Fizică

A

IF

Concurs de dosare.

Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de punctajul personal obţinut ca sumă dintre media ponderată a examenului de bacalaureat  şi punc­tajul performanţelor olimpice

1.Nota la disciplina Fizică obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

2.Nota la disciplina Matematică obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat

3.Nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

Fizică informatică

A

IF

50

30

Fizică medicală

A

IF

Nr

crt

Facultatea / Domeniul /

Specializarea  (A/AP)

Forma

de

învă­ţă­­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

BIF

TIF

ID

IFR

3

Domeniul Informatică

 

Informatică

A

IF

128

72

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

1.Nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat

2.Nota la disciplina obligatorie a profilului obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

4

Domeniul Matematică

.

Matematică

A

IF

40

60

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

1.Nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat

2.Nota la disciplina obligatorie a    profilului obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat

Matematică-Informatică

A

IF

5

Domeniul Ştiinţa Mediului

 

 

Chimia mediului

A

IF

25

5

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

1.Nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat

2. Nota la disciplina obligatorie a profilului obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

 

Fizica mediului

A

IF

20

10

Concurs de dosare.

Ierar­hizarea candidaţilor se face în funcţie de punc­tajul personal obţinut ca sumă dintre media ponderată a examenului de bacalaureat şi puncta­jele performanţelor olimpice.

1. Nota la disciplina Fizică obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

2. Nota la disciplina Matematică obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

3.Nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat

 

Nr

crt

Facultatea / Domeniul /

Specializarea  (A/AP)

Forma

de

învă­ţă­­­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

BIF

TIF

ID

IFR

 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

 

1

Domeniul Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

IF

47

103

 

Concurs de admitere – probe de aptitudini sportive – 90 %

Media examenului de bacalaureat – 10%

 

 

 

1. media examenului de bacalaureat

2. media testului 3, respectiv ramură sportivă la alegere

Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Tr.Severin)

A

IF

16

44

2

Domeniul Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

A

IF

28

72

Kinetoterapie şi motricitate specială

(la Drobeta-Tr.Severin)

A

IF

7

53


Nr

crt.

Facultatea / Domeniul /

Forma de

învă­ţă­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

Specializarea    (A/AP)

BIF

TIF

ID

IFR

 

 

FACULTATEA DE LITERE

1

Domeniul Limbă şi literatură

 

Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină

A

IF

10

 

 

 

 

 

Concurs de dosare

Media examenului de bacalaureat – 100%

 

1.Nota la disciplina Limba şi literatura română, proba scrisă, obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat

2. Nota obţinută la proba orală de limba şi literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat.

3.Nota obţinută la proba de Limbă şi literatură străină/ Competenţe lingvistice în cadrul examenului de Bacalaureat.

 

Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A

IF/ID

65

13

50

 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)

(Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

33

5

 

 

O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B) / Limba şi literatura latină

A

IF

70

65

   

Nr

crt.

Facultatea / Domeniul /

Forma de

învă­ţă­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

Specializarea    (A/AP)

BIF

TIF

ID

IFR

2

Domeniul Limbi moderne aplicate            

 

Traducere şi interpre­tare (engleză, franceză)

A

IF

20

15

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

1. Nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat.

2. Nota obţinută la proba orală de limba şi literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat.

 

3

Domeniul Muzică

   

 

Pedagogie muzicală

AP

IF

7

8

Concurs de admitere:

Etapa I – eliminatorie – probă interpretativă

Etapa a II-a

– solfegiu, analiza solfegiului, auz-oral

– dictat muzical – scris

1. Nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat.

2. Nota obţinută la proba orală de limba şi literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat.

3. Nota obţinută la proba de Limba şi literatura străină/ Competenţe lingvistice în cadrul examenului de Bacalaureat.

 

Interpretare muzicală – canto

AP

IF

5

2

 

Interpretare muzicală – instrumente

AP

IF

5

2

Nr

crt.

Facultatea / Domeniul /

Forma de

învă­ţă­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

Specializarea    (A/AP)

BIF

TIF

ID

IFR

4

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

   

 

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

40

47

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

1. Nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat.

2. Nota obţinută la proba orală de limba şi literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat.

3. Nota obţinută la proba de Limba şi literatura străină/ Competenţe lingvistice în cadrul examenului de Bacalaureat.

5

Domeniul Teatru şi artele spectacolului

   

 

Artele spectacolului (actorie)

A

IF

8

Concurs de admitere

Etapa I – eliminatorie

O probă orală/practică de testare a aptitudinilor vocale, ritmice şi de inter­pretare ale candida­tu­lui; prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din reper­to­riul candidatului, la alege­rea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins

Etapa a II-a cu notă – atelier de improvizaţie

– un monolog

1. Nota de la proba „atelier

de improvizaţie”.

2. Nota de la proba „monolog”.

3. Media la examenul de Bacalaureat.

 

Nr

crt.

Facultatea / Domeniul /

Forma de

învă­ţă­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

Specializarea    (A/AP)

BIF

TIF

ID

IFR

6

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

   

 

Pedagogia învăţă­mân­tului primar şi preşcolar

A

IF

15

45

1. Interviu (probă orală), notată Admis/Respins

2. Media examenului de bacalaureat – 100 %.

Interviul constă în:

proba de comunicare (dicţie, lectură la prima vedere);

– proba de creativitate (povestirea unei experienţe de viaţă sau imaginarea unei situaţii din viaţa şcolii, aprecierea pe baza unor criterii cum ar fi nota personală, originalitatea, valenţe artistice etc.)

1. Nota la proba de limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat

2. Nota la proba obligatorie a profilului în cadrul examenului de Bacalaureat

 

Pedagogia învăţă­mân­tului primar şi preşcolar

(la Drobeta-Tr.Severin)

A

IF

15

45

 

Pedagogie

AP

IF

Nr

crt.

Facultatea / Domeniul /

Forma de

învă­ţă­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

Specializarea    (A/AP)

BIF

TIF

ID

IFR

 

 

FACULTATEA DE Ştiinţe Sociale

1

Domeniul Asistenţă socială

 

 

 

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

 

1.Nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

2.Nota obţinută la disciplina Istorie/Filosofie/Sociologie în cadrul examenului de Bacalaureat.

 

 

Asistenţa socială

AP

IF

0

50

2

Domeniul Filosofie

 

Filosofie

A

IF

22

24

3

Domeniul Sociologie

 

Sociologie

A

IF

24

68

4

Ştiinţe ale comunicării

 

Jurnalism

AP

IF

24

26

5

Domeniul Ştiinţe politice

 

Ştiinţe politice

A

IF

25

42

6

Domeniul Geografie

 

Geografie

A

IF/ID

23

119

1.Nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

2.Nota obţinută la proba de Geografie/ Biologie/ Fizică/ Chimie/Matematică/Informatică în cadrul examenului de Bacalaureat.

 

Geografia turismului

AP

IF

20

60

Nr

crt.

Facultatea / Domeniul /

Forma de

învă­ţă­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

Specializarea    (A/AP)

BIF

TIF

ID

IFR

 

 

Facultatea de Teologie ORTODOXă

1

Domeniul Teologie

 

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

70

10

1. Probă eliminatorie: Interviu în vederea veri­fi­cării apti­tu­­dinilor vocaţio­nale (tră­sături ale persona­lităţii can­dida­tu­lui, aspec­te ale vieţii moral-religi­oa­se şi capacitatea de discer­­­nământ) şi a noţiu­nilor gener­ale de Catehism orto­dox (Admis / Respins).

2. Media examenului de bacalaureat – 100 %

1.Calificativul obţinut la

Interviu

 

Artă sacră

AP

IF

8

7

 

Nr

crt.

Facultatea / Domeniul /

Forma de

învă­ţă­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

Specializarea    (A/AP)

BIF

TIF

ID

IFR

 

 

FACULTATEA DE Automatică, Calculatoare şi Electronică

 

1

Domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei

 

 

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

 

 

1. Nota la proba de Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat

2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de Bacalaureat

 

Calculatoare

A

IF

46

9

 

Calculatoare (în limba engleză)

A

IF

55

5

2

Domeniul Ingineria sistemelor

 

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

78

10

 

Ingineria sistemelor multimedia

A

IF

30

10

3

Domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii

 

Electronică aplicată A

40

5

4

Domeniul Mecatronică şi robotică

 

Mecatronică

A

IF

24

10

 

Robotică

A

IF

20

10

Nr

crt.

Facultatea / Domeniul /

Forma de

învă­ţă­mânt

Locuri repartizate 2012/2013

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare

Specializarea    (A/AP)

BIF

TIF

ID

IFR

 

 

FACULTATEA DE Agricultură şi Horticultură

 

1

Domeniul Agronomie

 

 

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

 

 

1. Nota obţinută la proba scrisă la disciplina limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.

2. Nota de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat.

 

Agricultură

A

IF/ID

60

40

50

 

Montanologie

A

IF

30

30

2

Domeniul Biologie

 

Biologie

A

IF

40

20

3

Domeniul Horticultură

 

Horticultură

A

IF

30

25

 

Peisagistică

AP

IF

25

15

4

Domeniul Ingineria mediului

 

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IF

35

25

5

Domeniul Ingineria produselor alimentare

 

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

IF

25

25

 

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

27

33

6

Domeniul Inginerie geodezică

 

Măsurători terestre şi cadastru

AP

IF

20

5

7

Domeniul Silvicultură

 

Silvicultură

AP

IF

20

10

 

BIF  – Buget – învăţământ cu frecvenţă (zi)

            TIF  – Taxă – învăţământ cu frecvenţă (zi)

            ID  –  Învăţământ la distanţă

            IFR  – Învăţământ cu frecvenţă redusă