Luna mai – luna promovării economiei sociale

 

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi       social, servindinteresulgeneral, interesele unei colectivităţi şi/sau intereselepersonalenepatrimoniale,princreşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea     de servicii şi/sau execuţia delucrări.

Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale,precum și condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor socialede inserţie sunt reglementate de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările șicompletărileulterioare.

Contribuind la dezvoltarea comunităţilor locale, economia socială are ca obiective consolidareacoeziuniieconomiceşisociale, ocupareaforţeidemuncășidezvoltareaserviciilor sociale.

Pentruîndeplinireaacestorobiective,entitățileeconomieisocialedesfășoară,înprincipal,activitățideinteresgeneral, precumproducereadebunuri,prestareadeserviciiși/sauexecuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovareacu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrareapersoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesionalădedicatepersoanelordingrupulvulnerabil;dezvoltareaserviciilorsocialepentrucreștereacapacitățiide inserțiepepiațamunciia persoanelordingrupulvulnerabil.

 

Rezultate obținute la nivelul judeţului Dolj în anul 2021

 

  • acordarea de ajutoare materiale copiilor membrilor care frecventează cursuri școlare;
  • consult medical gratuit și asigurarea de material de protecție specific pandemiei;
  • s-a făcut educație financiară la elevi, au vizionat filme de educație financiară;
  • s-au organizat cursuri de educație financiară pentru angajați;
  • îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea ocupării în cadrul firmelor, prin accesare de fonduri europene, în vederea susținerii structurii de economie socială înființate;
  • s-au urmărit potențiale finanțări pentru sprijinul economiei sociale în cadrul P.O.C.U., respectiv, „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” aferent

 

 

 

 

 

 

Obiectivului Specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă“;

– suportarea cheltuielilor cu excursiile organizate de şcoală;

– elevii au primit sfaturi referitoare la alimentaţia sănătoasă (de la specialişti în domeniu) şi produse ce reprezintă alternative sănătoase la dulciurile din comerţ;

– insertia pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi anume trei persoane aflate în incapacitatea de a se susţine financiar şi o persoană provenita din

centrul de plasament;

– sponsorizări;

‐ s-au încheiat parteneriate/protocoale/contracte, pentru atingerea scopului social;

-pentru persoane aflate în dificultate, au pregătit și distribuit pachete cu alimente și dulciuri;

– pachete cu alimente de bază pentru persoanele din grupurile vulnerabile;

– achiziţionare echipamente şi materie primă;

– au fost obţinute venituri în suma de 1000 lei din organizarea de workhopuri culinare tematice;

– organizare cursuri de pregatire profesională;

– se oferă gratuit servicii fotografice şi albume  foto;

– s-au donat în preajma sărbătorilor, pentru copii, haine, dulciuri, jucării;

– susținerea cu materiale școlare a copiilor din grupurile vulnerabile;

– donații cu rechizite școlare si cadouri pentru copiii din comunele din judetul Dolj;

– donații constând in articole vestimentare și bunuri alimentare;

– donații în bani.

 

În anul 2021 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj a atestat și a monitorizat 124 intreprinderi sociale,două dintre acestea primind și certificat de intreprindere socială de inserție.

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj