La solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România, Camera de Comerţ şi Industrie a județului Dolj, avizează existenţa cazului de forţă majoră, în baza art. 4 litera j) din Legea 335/2007

Comunicat de presă 23.03.2020. După cum am declarat în data de 20.03.2020 la solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România,  Camera de Comerţ şi Industrie a județului Dolj, avizează existenţa cazului de forţă majoră, în baza art. 4 litera j) din Legea 335/2007, privind camerele de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, pentru a putea aviza existența forței majore, trebuie să existe un contract, care să conțină o clauză de forță majoră, și ale cărui obligații nu pot fi îndeplinite din cauza obiectivă a intervenirii faptului definit ca forță majoră și care împiedică executarea obligațiilor contractuale.

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou.

Potrivit Codului civil, dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci cand prejudiciul este cauzat de forță majoră, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Răspunderea înlăturată de care vorbește Codul civil este a părții care invocă imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale, iar prejudiciul este cel generat co-contractantului ca urmare a neexecutării obligației de către partea care invocă forța majoră.

Avizul de forță majoră nu se aplică raporturilor juridice rezultate din contractele de muncă încheiate de agenții economici cu salariații.

Actualizare declarații 23.03.2020:

Ca urmare a articolelor apărute în presă potrivit cărora ”firmele care doresc să fie exonerate de la plata unor chirii sau de la onorarea unor contracte de producție trebuie să obțină un certificat de forță majoră …….. de la camerele de comerț” facem următoarele precizări:

  1. Avizul de forță majoră nu exonerează de la plata chiriei. Potrivit Ordonanței de Urgență publicată în M.O., Partea I, 230/21.03.2020, art. X, alin. (1) pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legi, pe perioada stării de urgență decretate, beneficiaza de amanarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amanarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, în baza unui certificat de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.  A nu se confunda avizul de forță majoră emis de camerele de comerț cu cel de situație de urgență emis de Ministerul economiei !!!
  2. Taxa de eliberare a unui aviz de forță majoră este de 500 euro plus TVA, stabilită la nivelul sistemului cameral de către Camera de Comerț și Indutrie a Romaniei. Camerele de comerț nu sunt instituții ale statului, sunt ONG-uri,
  3. Potrivit Ordonanței de Urgență publicată în M.O., Partea I, 230/21.03.2020, art. X, alin. (2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decat cele prevazute la alin 1 (adica contractele de chirie pentru sediile sociale și punctele de lucru și contractele de utilități) …………poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloae electronice, de renegocierea contractului, pentru adaptarea caluzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.
  4. Avizul de forță majoră nu se aplică raporturilor juridice rezultate din contractele de muncă încheiate de agenții economici cu salariații.

 

Pentru informații suplimentare consultați site-ul Camerei de Comerț Dolj: www.ccidj.ro sau transmiteți o solicitare la office@ccidj.ro.

 

Camera de Comerț și Industrie a județului Dolj