ISU Oltenia: Pregătirea voluntarilor pentru situaţii de urgenţă

“Pregătirea voluntarilor pentru situaţii de urgenţă” (posibilităţi concrete la nivelul judeţului Dolj de calificare, modalităţi de pregătire în cadrul SVSU)

În anumite cazuri, în urma producerii unor situaţii de urgenţă, comunităţile locale sunt nevoite să aibă prima reacţie şi să intervină, cu forţele proprii, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestor evenimente sau să sprijine serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă în acţiunile de intervenţie pentru apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante şi pentru restabilirea rapidă a stării de normalitate.

În aceste momente, în prima linie se situează serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul localităţilor. Potrivit actelor normative în vigoare, această activitate de voluntariat se defineşte ca activitatea de interes public desfăşurată benevol de persoane fizice în serviciile publice de urgenţă voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de muncă.

Dar pentru a putea face faţă dificultăţilor cu care se confruntă, pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor, personalul care încadrează aceste servicii are nevoie de o pregătire corespunzătoare din punct de vedere profesional.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă se încadrează cu personal angajat şi  cu personal voluntar. Atât personalul angajat cât şi cel voluntar trebuie să corespundă cerinţelor de pregătire fizică şi psihică şi să aibă aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice.

Pregătirea personalului serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă se realizează sub mai multe forme.

O primă formă o reprezintă programele de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori autorizaţi în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor, pe baza standardelor ocupaţionale elaborate şi aprobate potrivit legii pentru ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Centrele de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General asigură formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare.

La nivelul judeţului Dolj există furnizori autorizaţi potrivit legii, care organizează  programe de formare profesională pentru ocupaţiile de şef serviciu voluntar sau servant pompier precum Fundaţia pentru învăţământ ALDOL sau S.C. MISO SRL.

Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, prin Centrul Zonal de Pregătire Craiova oragnizează şi desfăşoară cursuri de formare iniţială şi de perfecţionare pentru Şefii serviciilor voluntare.

O altă modalitate de pregătire o reprezintă convocările, instructajele, antrenamentele de specialitate, exerciţiile practice şi concursurile profesionale organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă şi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj conform planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă aprobat prin ordin al prefectului judeţului Dolj.

Pregătirea profesională a personalului în cadrul serviciilor voluntare din care fac parte se realizează conform unui plan de pregătire profsională anuală şi lunară, pe teme şi exerciţii. Şedinţele de pregătire teoretic-aplicative şi practic demonstrative se desfăşoară trimestrial la comune şi lunar la municipii şi oraşe iar tematica de pregătire este elaborată de către şefii serviciilor în funcţie de tipurile de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă care se pot manifesta în sectoarele de competenţă ale serviciilor voluntare.

Şefii serviciilor întocmesc o evidenţă concretă a participării personalului la pregătirea profesională şi calificativelor obţinute de către fiecare voluntar şi în funcţie de rezultatele obţinute se face promovarea pe funcţii a personalului în cadrul serviciului.

Pe timpul controalelor de prevenire desfăşurate de către personalul Inspecţiei de Prevenire din cadrul ISU Dolj, membrii serviciilor voluntare sunt pregătiţi prin exerciţii de intervenţie şi antrenamente de specialitate, urmărindu-se cu precădere cunoaşterea mijloacelor de intervenţie, utilizarea corectă a echipamentului şi mijloacelor de intervenţie din dotare precum şi coordonarea acţiunilor de intervenţie.

Personalul compartimentelor de prevenire din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă urmează anual, pe centre de localităţi, cursuri de pregătire organizate cu sprijinul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj conform planului de pregătire aprobat de prefectul judeţului Dolj, în condiţiile prevăzute de OMAI nr. 250/2010, privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor de prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.

O dată la trei ani fiecare localitate desfăşoară câte un exerciţiu de alarmare publică, în funcţie de tipurile de risc cu ponderea de manifestare cea mai ridicată, având ca principal obiectiv integrarea cât mai accentuată a comunităţilor umane, a diferitelor categorii de cetăţeni şi a factorilor de răspundere de la toate nivelurile, în efortul de apărare a vieţii, proprietăţii şi mediului împotriva incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă.

Ca şi o certificare a pregătirii, anual, serviciile voluntare cel mai bine pregătite se confruntă în cadrul concursurilor profesionale, organizate într-o primă fază la nivelul judeţului, iar echipajele câştigătoare participă la fazele următoare ale concursului, înfruntând echipajele câştigătoare din alte judeţe.

Voluntarii trebuie să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care este inclus în serviciul de voluntariat.

Consiliile locale au obligaţia să informeze semestrial instituţiile şi operatorii economici ai caror salariati fac parte din serviciul de urgenta voluntar despre programul şi activităţile de pregătire ale acestora.

Instituţiile şi operatorii economici vor facilita salariaţilor participarea la activităţile de pregătire şi de intervenţie ale serviciului de urgenţă voluntar şi vor asigura păstrarea locului de muncă şi a drepturilor salariale ale voluntarilor pe perioada în care participă la intervenţii, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale;

 

 

 

         

 

BIROUL DE PRESĂ din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

”Oltenia” DOLJ