IPJ Dolj: Articole pirotehnice interzise

petara interzisa IPJ Dolj: Articole pirotehnice interzise poze

În conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin legea de organizare şi funcţionare, cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată cât şi cu H.G. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, Poliţia Română este instituţia responsabilă pentru prevenirea, constatarea şi combaterea neregulilor în domeniul operaţiunilor cu articole pirotehnice, exercitând, la nivel naţional, controlul referitor la regimul tuturor operaţiunilor cu materii explozive.

petarde ipj IPJ Dolj: Articole pirotehnice interzise poze
Şi pe acest segment de responsabilitate Poliţia Română este orientată în direcţia dezvoltării capacităţii de acţiune în sistem integrat a structurilor poliţieneşti, pentru diminuarea şi controlul fenomenului infracţional precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale cetăţeanului.
Din datele şi informaţiile existente precum şi din analiza acţiunilor naţionale anterioare “Foc de artificii 2011/2012” şi “Importatorii 2012”, rezultă faptul că, deşi marea majoritate a societăţilor comerciale care au efectuat importuri cu articole pirotehnice au respectat prevederile legale în domeniu, au existat şi societăţi care, cu bună-ştiinţă, au eludat legea, comercializând către populaţie şi terţi intermediari, articole pirotehnice interzise.

petarde ipj 1 IPJ Dolj: Articole pirotehnice interzise poze
Conform evidenţelor Inspectoratul General al Poliţiei Române, la nivel naţional, în perioada 2011 – 2012, un număr de 27 societăţi au efectuat importuri sau transferuri de articole pirotehnice, la cantitatea importată/transferată adăugându-se cea rămasă în stoc din anii precedenţi.
Referitor la societăţile care sunt autorizate să efectueze jocuri de artificii, datorită creşterii solicitărilor de astfel de servicii în această perioada a anului, există date şi informaţii că, în scopul obţinerii unor câştiguri cât mai mari în timp relativ scurt, acestea sunt predispuse la încălcarea legislaţiei în domeniu. Astfel, unele societăţi autorizate se angajează în efectuarea de jocuri de artificii pe raza mai multor judeţe, deşi numărul de personal calificat angajat nu le permite efectuarea acestor activităţi, eludând în acest mod prevederile legale, cu riscul producerii unor evenimente negative.

petarde ipj 2 IPJ Dolj: Articole pirotehnice interzise poze
Tot din experienţa anterioară, s-a dovedit că există cetăţeni care, contrar prevederilor legale, încearcă să achiziţioneze articole pirotehnice din categoriile celor interzise a fi folosite de către publicul larg, pentru a le utiliza în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, o parte dintre aceştia cumpără şi introduc în România artificii şi petarde din ţările vecine (Bulgaria, Ungaria, Polonia etc.) sau chiar mai îndepărtate (Spania şi Italia), acolo unde legislaţia este mai permisivă.
Cadrul legislativ aplicabil activităţilor cu articole pirotehnice este definit de următoarele acte normative :
1. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată;
2. Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 612/30.06.2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă;

petarde ipj 3 IPJ Dolj: Articole pirotehnice interzise poze

 ARTICOLE PIROTEHNICE

Conform normelor legislative sus-menţionate articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:
1. Articole pirotehnice de divertisment, care, la rândul lor, se subclasifică în următoarele categorii:
a) categoria 1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;
b) categoria 2 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrânse, şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
c) categoria 3 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc mediu, destinate utilizării în exterior în spaţii deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
d) categoria 4 – articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de “articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.
2. Articole pirotehnice de scenă, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria T1 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
b) categoria T2 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni.
3. Alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria P1 – articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;
b) categoria P2 – articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.
Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

 RESTRICŢII

Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 ŞI T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.
Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 şi P1 pot fi puse la dispoziţia publicului cu vârsta peste 16 ani.
Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.
N.B. În cagoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: Steluţe; Lumânări scânteietoare; Jerbe cu scântei; Minifacle; Minisori; Inele de foc; Sateliţi).
Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:
a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.
Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.
Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Din datele statistice deţinute de D.A.E.S.P., reiese că în anul 2005 când articolele pirotenice din clasa a-II-a se comercializau „la liber” către publicul larg, numai în perioada sărbătorilor de iarnă, la nivel naţional, au fost înregistrate peste 350 de răniri şi un deces cauzate de folosirea necorespunzătoare a acestor articole pirotehnice. După apariţia în anul 2006, a restricţionării vânzării către publicul larg a acestei categorii de articole pirotehnice, în perioadele similare ale anilor 2006-2011 au fost înregistrate în medie circa 25 de răniri anual. Deasemenea, arătăm că reacţia opiniei publice manifestată pe toate canalele media a fost deosebit de favorabilă acestei măsuri de restricţionare .
Având în vedere impactul pe care modificările legislative de la sfârşitul anilor 2006 şi 2010 l-au avut asupra opiniei publice şi, în special, asupra agenţilor economici care, până la acea dată, au comercializat către populaţie astfel de produse, Inspectoratul General al Poliţiei Române a elaborat Planul acţiunii naţionale “Foc de artificii” pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele juridice şi fizice, în perioada sărbătorilor de iarnă 2012/2013.
La data de 29.10.2012 acest plan de acţiune a fost transmis formaţiunilor teritoriale arme, explozivi şi substanţe periculoase şi ordine publică, activităţile urmând a se desfăşura conform planurilor proprii elaborate de fiecare formaţiune teritorială, până la sfârşitul sărbătorilor de iarnă şi vor viza în principal următoarele:
– mediatizarea, pe plan local, a legislaţiei în domeniu şi a consecinţelor nerespectării acesteia, cu exemplificarea unor cazuri concrete (briefing-uri de presă, mediatizare la televiziune şi radio etc.);
– identificarea tuturor agenţilor economici – persoane juridice şi fizice – care
efectuează operaţiuni fără drept cu articole pirotehnice şi luarea faţă de acestea a măsurilor prevazute de art. 37, alin 3 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată;

– executarea unor controale încrucişate la societăţile comerciale identificate că
au achiziţionat articole pirotehnice de la societăţile importatoare, inclusiv la locurile de depozitare, în vederea stabilirii scopului în care au fost achiziţionate, legalităţii operaţiunilor derulate, destinaţiei finale a obiectelor pirotehnice, a stocurilor existente şi a modului de asigurare a securităţii acestora;

– efectuarea de verificări prin acţiuni punctuale în complexele comerciale, pieţe sau alte locuri de comercializare identificate pe raza de competenţă pentru combaterea cu fermitate a comerţului stradal cu articole pirotehnice, a folosirii lor în locurile interzise sau de către persoane juridice sau fizice neautorizate, ca prim factor de asigurare a unui climat de ordine şi siguranţă civică;

– stabilirea procedurilor de acţiune, inclusiv prin cooperare cu efectivele Direcţiei Ordine Publică, în vederea instruirii corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă publică pentru contracararea ilegalităţilor privind operaţiunile cu articole pirotehnice care se comit în stradă şi aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare;

– supravegherea locurilor unde se organizează focuri de artificii inclusiv respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru evitarea rănirilor, incendiilor sau altor pericole;

Atenţionăm cetăţenii că poliţia va combate cu fermitate în primul rând comerţul ilegal cu articole pirotehnice, dar şi folosirea ilegală a acestora, ca factor important în asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică prin care să se prevină apariţia unor accidente sau pagube materiale .