Indicatori monetari – mai 2022

Masa monetarăîn sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii mai 2022 un sold de 569421,4milioane lei. Aceasta a scăzutcu 0,1 la sută (-1,2 în termeni reali[1]) față de luna aprilie 2022, iar în raport cu mai 2021 s-a majorat cu 12,6 la sută (-1,7 la sută în termeni reali)

 

.

Tabel 1. Agregatele monetare*

 

INDICATORI

31 Mai 2022

(mil. lei)

Mai 2022/

Aprilie2022

(%)

Mai 2022/

Mai 2021

(%)

 
M1 (masa monetară în sens restrâns) 404691,2 -0,9 15,3  
Numerar în circulație** 98477,9 -0,9 6,5  
Depozite overnight *** 306213,3 -0,9 18,5  
M2 (masa monetară intermediară) 569421,4 -0,1 12,6  
M1 404691,2 -0,9 15,3  
Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 164730,2 2,2 6,3  
M3 (masa monetară în sens larg) 569421,4 -0,1 12,6  
M2 569421,4 -0,1 12,6  
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0  
* date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere  
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia*  

INDICATORI

31 Mai 2022

(mil. lei)

Mai 2022/

Aprilie 2022

(%)

Mai 2022/

Mai2021

(%)

 
Masa monetară (M3) 569 421,4 -0,1 12,6  
Active externe nete** 245702,8 0,7 3,7  
Active interne nete*** 323 718,5 -0,6 20,4  
* date provizorii

** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.

Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiunideținuteși alte participații de capital la nerezidenți;  aurul monetar.

Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.

***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3).

Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiunideținuteși alte participații de capital la rezidenți.

Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițialămai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

 

 

 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credita crescut în luna mai 2022cu1,6lasută față deaprilie2022 (0,4la sută în termeni reali), până la nivelul de345274,0milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,7la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-amajoratcu1,7la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,3 la sută în totalul creditului neguvernamental,a crescutcu1,2la sută(1,3 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de16,5 la sută (1,8la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu20,0la sută a componentei în lei (4,8la sută în termeni reali) șia majorăriicu8,2la sută a componenteiîn valută exprimată în lei (7,6la sută în cazul exprimăriiindicatorului în euro).

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

INDICATORI

31 Mai 2022

(mil. lei)

Mai 2022/

Aprilie 2022

(%)

Mai 2022/

Mai 2021

(%)

Credit neguvernamental (total) **

345274,0 1,6 16,5

Credit neguvernamental în lei:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare)

 

251036,6

143448,9

107587,8

 

1,7

1,4

2,2

 

20,0

14,4

28,4

Credit neguvernamental în valută:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare)

 

94237,3

26 032,5

68 204,8

 

1,2

-1,2

2,2

 

8,2

-12,5

18,8

*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

 

Creditul guvernamental[2]a înregistrat o scădereîn luna mai2022cu0,9 la sută față de luna aprilie2022, până la 163631,4milioane lei. În raport cumai 2021, acesta a crescut cu1,7 la sută(-11,2la sută în termeni reali).

Depozitele rezidențilorclienți neguvernamentali aucrescutîn luna mai2022cu0,1la sută față de luna anterioară, până la nivelul de481079,3milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anteriors-au majoratcu10,4la sută (-3,6la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 62,7 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,5la sută față de luna aprilie2022, până la 301 437,0milioane lei.Comparativ cu luna mai 2021, acestea au crescutcu6,2la sută (-7,2 la sută în termeni reali).

 

Tabel 4. Depozitele rezidențilorclienți neguvernamentali*

INDICATORI

31 Mai 2022

(mil. lei)

Mai 2022/

Aprilie 2022

(%)

Mai 2022/

Mai 2021

(%)

Depozite ale rezidențilorclienți neguvernamentali (total)**

481079,3 0,1 10,4

Depozite în lei ale rezidenților:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare)

 

301 437,0

156582,1

144854,9

 

0,5

-1,0

2,2

 

6,2

-0,2

14,2

Depozite în valută ale rezidenților:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare)

 

179642,4

126 464,8

53 177,5

 

-0,6

-0,4

-0,9

 

18,1

15,3

25,3

*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

 

Depozitele în lei ale gospodăriilor populațieiau scăzutcu 1,0 la sută față de luna anterioară, până la156582,1milioane leiși cu 0,2la sută(-12,8la sută în termeni reali)față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare) aucrescutcu2,2la sută (până la144854,9milioane lei) față de luna precedentă,iar față de luna mai 2021 au înregistrat o creștere de 14,2la sută (-0,3 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților,exprimate în lei,reprezentând37,3 la sutăîn volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-audiminuatcu0,6la sutăfață de lunaaprilie 2022, ajungând până la nivelul de179642,4milioane lei (exprimate în euro, acesteaau scăzutcu0,5la sută,până la36 342,8milioane euro). Comparativ cu luna mai 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 18,1la sută (17,5la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei,s-au diminuatcu0,4la sută față de luna aprilie 2022, până la126464,8 milioane lei(exprimate în euro, acestea au scăzut cu0,3 la sută, până la 25 584,6milioane euro).Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,3la sută (14,8 la sută,în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,9la sută față de lunaaprilie2022,până la 53177,5milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,8 la sută, până la 10 758,1 milioane euro).Comparativ cu mai 2021,indicatorulexprimat în leis-amajoratcu25,3la sută (24,7 la sută, în cazul exprimăriiindicatorului în euro).

 

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la pozițiaalte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive.Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

[1]Conform Comunicatului de presă nr. 143 din 10iunie2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna mai2022 a fost de 101,18față deaprilie2022și 114,49față demai 2021.

[2]Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de20 859,7milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 142771,7milioane lei (solduri la 31mai 2022).