GUVERN: Rectificare bugetară adoptată

priopontaolguta GUVERN: Rectificare bugetară adoptată poze

Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2012.

 

I: Rectificarea bugetară pe anul 2012 propusă prin actul normativ adoptat astăzi de Guvern este determinată de: 

·        Închirierea benzilor de frecvenţă pentru telefonia mobila şi încasarea, până la finele lunii noiembrie a.c., a sumei de 908.2 milioane lei;

·        Analiza rezultatelor bugetare derulate pe parcursul primelor 9 luni ale anului;

·        Necesitatea asigurării fondurilor pentru unii ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

·        Necesitatea asigurării fondurilor destinate plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate;

·        Menţinerea deficitului bugetului general consolidat la 13.660,0 milioane lei, respectiv 2,2 % din PIB.

      Faţă de Ordonanţa Guvernului nr.13/23.08.2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată astăzi se majorează veniturile şi  cheltuielile bugetului general consolidat, pe sold, cu  suma de 1.354,0 milioane lei.

         Suma de 1.354,0 milioane lei cu care s-au majorat veniturile bugetului general consolidat este formată, pe sold,  din 908,2 milioane lei, sume încasate din închirierea benzilor de frecvenţă reprezentând echivalentul a 204,1 milioane Euro şi 450,0 milioane lei,  sume rezultate din mecanismul specific pentru reducerea arieratelor la autorităţile locale.

         Pe cheltuielile bugetului general consolidat suma de 1.354,0 milioane lei alocată suplimentar este destinată, în principal, pentru: 628,8 milioane lei către bugetele locale pentru plată de arierate şi a altor cheltuieli ale acestui buget450 milioane lei alocate bugetelor locale în scopul achitării plăţilor restante şi a altor obligaţii de decontare înregistrate în contabilitate ale unor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări precum şi din relaţiile cu unele instituţii publice şi 400,0 milioane lei alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru combaterea efectelor secetei din acest an şi acordarea de avansuri aferente plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal.

Prin actul normativ s-a decis:

1.                       Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2012 astfel:

·         Veniturile bugetului de stat pe anul 2012, se diminuează pe sold cu 1.103,9 milioane lei;

·         Cheltuielile bugetului de stat se majorează   pe  sold, cu suma de 343,9 milioane lei.

2. Bugetul fondurilor provenite din credite externe  se diminuează cu suma de 46,7 milioane lei ;

3. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 semajorează atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma de 136,4 milioane lei. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează cu suma de 150 milioane lei care se utilizează pentru plata obligaţiilor restante, reprezentând bunuri şi servicii achiziţionate, cu termen de plată mai vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ale unităţilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitară din care fac parte, cu prioritate ale spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă, definite în conformitate cu art.100 alin.(1) şi 101 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

4.        Bugetele locale se modifică astfel:

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale cu suma de 1.078,8 milioane lei astfel:

a)                      Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 11,9 milioane lei, din care  9,0 milioane lei pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în vederea asigurării produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasa pregătitoare;

 

b)                      Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 283,2 milioane lei, din care:

 

Ø     99,9 milioane lei se alocă pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ca urmare a înfiinţării claselor pregătitoare;

 

Ø     200,0 milioane lei se alocă pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi grave şi ale asistenţilor personali ai acestora.

 

c)                       Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 883,6 milioane lei astfel:

 

Ø                                                       76,8 milioane lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de energie termică pentru populaţie, precum şi pentru acordarea de avansuri, în vederea finanţării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece;

Ø                                                       200,0 milioane lei se repartizează pe judeţe, pentru achitarea arieratelor unor unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv ale instituţiilor publice de subordonare locală şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi faţă de bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv a arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin programe naţionale.

Ø                                                       100,0 milioane lei se repartizează pe judeţe, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, provenite din derularea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;

Ø                                                       50,0 milioane lei se repartizează pe judeţe pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.577/25.09.1997, republicată, cu excepţia arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin acest program.

Ø                                                       450,0 milioane lei se alocă, pe judeţe, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

5.                    Efectuarea de redistribuiri în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite până la sfârşitul anului.

6.                    Bugetul asigurărilor  sociale de stat  rectificat pe anul 2012

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se diminuează  pe total cu 4,8 milioane lei, ca urmare a diminuării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate cu 180,4 milioane lei  şi majorarea subvenţiei acordate din bugetul de stat cu 175,6 milioane lei.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează pe total cu 70,0  milioane lei, ca urmare a  majorării cheltuielilor aferent sistemului public de pensii, cu suma de 69,1 milioane lei, datorată în principal majorării cu suma de 66,7 milioane lei la titlul “Asistenţă socială“.

7.                    Bugetul asigurărilor  pentru şomaj  rectificat pe anul 2012

Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj se diminuează pe total cu 205,0 milioane lei, ca urmare a diminuării subvenţiei acordate din bugetul de stat. Ca urmare, bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se diminuează, pe sold, cu suma de 65,7 milioane lei, diminuare determinată de reducerea transferurilor acordate din bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale pentru şomaj.

Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj se diminuează pe total cu 201,0 milioane şi  se datorează, în principal, diminuării cu suma de 130 milioane lei la titlul “Asistenţă socială”, precum şi cu suma de 70 milioane lei la titlul “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” titlu de la care se plătesc în principal contribuţiile aferente indemnizaţiilor de şomaj. 

II. Ca efect al rectificării bugetare menţionate anterior, structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat se prezintă astfel:

                                                                                                          % din PIB

Explicaţii: OG nr. 13/august 2012 Rectificare octombrie 2012
Venituri totale,

din care:

32,3 32,6
Venituri fiscale 18,9 19,0
Contribuţii de asigurări sociale 8,4 8,4
Venituri nefiscale 0,1 0,1
Sume primite de la UE 1,8 1,8
Cheltuieli totale, din care 34,5 34,8
Cheltuieli de personal 6,7 6,8
Bunuri şi servicii 5,4 5,6
Dobânzi 1,8 1,8
Subvenţii 0,9 0,9
Asistenţă socială 11,2 11,2
Cheltuieli de investiţii 5,9 6,1
DEFICIT – 2,2 -2,2

 

Din datele prezentate mai sus se constată creşterea veniturilor totale cu 0,3 puncte procentuale din PIB, precum şi a cheltuielilor totale în acelaşi cuantum, deficitul bugetului general consolidat rămânând la nivelul de 2,2% din PIB, convenit cu instituţiile financiare internaţionale.

De subliniat, creşterea cheltuielilor de capital cu 0,2 puncte procentuale din PIB, respectiv în sumă absolută acestea totalizând 37,2 miliarde de lei (+1,2 miliarde de lei faţă de rectificarea din luna august şi aproximativ la acelaşi nivel cu cel din bugetul iniţial pe 2012, cu menţiunea că alocaţiile pentru cheltuielile de capital sunt, în prezent, mai bine repartizate pe obiective de investiţii, în funcţie de eficienţa economico-socială a acestora).

În ceea ce priveşte bugetul de stat, la rectificarea actuală s-au produs următoarele modificări:

·        Creşterea veniturilor cu 908 milioane de lei din închirierea benzilor de frecvenţă pentru telefonie mobilă;

·        Creşterea veniturilor nefiscale cu 685 milioane de lei, generată de dividende şi vărsăminte din profitul net de la unităţile de stat;

·        Diminuarea cu 1,3 miliarde de lei a încasărilor din TVA, evoluţie datorată creşterii cu 1,075 miliarde de lei a sumelor defalcate din acest venit al bugetului de stat, care au fost lăsate la dispoziţia autorităţilor locale pentru achitarea arieratelor inclusiv în sistemul sanitar;

·        Translatarea sumei de 1,5 miliarde de lei, reprezentând sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate de România, de la bugetul de stat la bugetele locale, ca efect al faptului că beneficiarii finali ai sumelor primite sunt autorităţile locale.

În sinteză, în timp ce veniturile bugetului de stat scad cu 1,1 miliarde de lei, veniturile bugetelor locale cresc cu peste 2,5 miliarde de lei (1,075 miliarde de lei din TVA, lăsat la dispoziţia autorităţilor locale, şi 1,5 miliarde lei din fondurile europene)

Efectuarea corelată a modificărilor în structura bugetului general consolidat explică menţinerea deficitului acestuia la 2,2% din PIB.

          De subliniat faptul că, aşa cum s-a convenit cu instituţiile financiare internaţionale, sumele alocate suplimentar autorităţilor locale la această rectificare bugetară sunt destinate exclusiv plăţii arieratelor către furnizori de bunuri şi servicii, şi nu pentru achiziţii şi lucrări noi.

          Guvernul a alocat sumele suplimentare pe judeţe, în mod transparent, conform prevederilor legale, urmând ca la nivelul consiliilor judeţene repartizarea acestora pe primării să se efectueze în mod obiectiv, în funcţie de volumul arieratelor fiecărei localităţi.

Principalele ministere care au beneficiat de majorări ale alocaţiilor bugetare sunt:

·        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 400 de milioane de lei pentru acordarea unor ajutoare agricultorilor afectaţi de secetă şi pentru susţinerea crescătorilor de animale.

·        Ministerul Administraţiei şi Internelor – 152,5 milioane de lei pentru:

§        Asigurarea necesarului pentru plata salariilor;

§        Plata parţială a normei de echipament aferentă anului 2012;

§        Cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, respectiv a expertizelor medico-legale, carburanţilor, utilităţilor, etc;

§        Alocaţii pentru Programul Schengen.

·        Ministerul Justiţiei (în principiu, pentru aplicarea codurilor juridice) – 45,844   milioane de lei pentru:

§        Cheltuieli de personal;

§        Bunuri şi servicii pentru achiziţionarea mobilierului pentru personalul nou încadrat în funcţionarea instanţelor;

§        Subvenţii pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

§        Credite externe rambursabile prin Proiectul „Reforma sistemului judiciar”;

§        Cheltuieli de capital pentru instanţe.

·        Ministerul Afacerilor Externe – 11 milioane de lei pentru:

§        Contribuţii şi cotizaţii la organismele internaţionale;

§        Cheltuieli de personal.

·        Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – 10 milioane de lei pentru:

§        Investiţii. 

 

Biroul de Presă