GUVERN: Agenda şedinţei de Guvern din 6 noiembrie

comunicatus GUVERN: Agenda şedinţei de Guvern din 6 noiembrie poze
INFORMAŢIE privind unele acte normative care ar putea fi incluse peAgenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 6 noiembrie, ora 11.00

 

 

I.      PROIECTE DE LEGE

1.     PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la

          Chişinău, la 20 aprilie 2012

2.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

 

II.   PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la alin.(1) şi (2) ale art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

2.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

3.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

         

III.           PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3O) reprezentată prin Agenţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3A) referitor la cooperarea în cadrul activităţilor C4ISR, semnat la Bucureşti, la 6 iulie 2011 şi la Bruxelles la 27 iulie 2011

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii,  prin schimbul de scrisori

semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru

finanţarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului,  faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 2006

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la 3 noiembrie 2011 la Bruxelles şi 6 decembrie şi 15 decembrie 2011 la Bucureşti, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.51/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr.44/2004

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.74/2011 privind siguranţa jucăriilor

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012, cu modificările ulterioare

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent din judeţele Botoşani, Dâmboviţa, Iaşi şi Teleorman, şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului la bugetul Grupării Europene de Cooperare Teritorială ”Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism” în perioada 2012-2013

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la

Organizarea pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2012

10.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.91/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

11.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se află în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” şi care au pierit

12.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia, semnat la Bucureşti, la 2 iulie 2012

13.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman la Clubul Sportiv Şcolar Turnu Măgurele a unui imobil (construcţii şi teren) şi pentru  completarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie ”Consolidare DN 67 D km 76+830-108+390 (cu întreruperi) Valea Cernei-Băile Herculane ”, judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin

15.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernuluinr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

16.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei ”Siguranţa Auto” ca fiind de utilitate publică

17.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa

18.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

19.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2012

 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE

PREFECŢI/SUBPREFECŢI

1.     PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

IV.            MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Izmail la 29 martie 1996, precum şi aprobarea semnării Protocolului respectiv

2.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine şi Agenţia Cipriotă de Promovare a Investiţiilor

3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea şi transmiterea raportului României privind măsurile luate la nivel naţional în vederea aplicării Convenţiei pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptată la 14 mai 1954 şi a celui de-al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999

 

V.   NOTE

1.     NOTĂ asupra evoluţiei negocierilor dintre CNCF CFR SA şi EURO STATION   NV privind punerea în aplicare a Memorandumului de  Înţelegere dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Transporturilor din Regatul Belgiei cu privire la cooperarea în domeniul lucrărilor de infrastructură pentru modernizarea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de transport în zona Bucureşti, incluzând complexul “Gara de Nord”, cea mai importantă staţie de cale ferată din cadrul sectoarelor româneşti ale coridoarelor paneuropene de transport feroviar IV şi IX, semnat la Bucureşti la 22 septembrie 2011

 

VI. INFORMĂRI

1.     INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

2.     INFORMARE privind rezultatele Consiliului de Mediu, Luxemburg, 25 octombrie 2012