GUVERN: Agenda şedinţei de Guvern din 24 octombrie

priopontaolguta GUVERN: Agenda şedinţei de Guvern din 24 octombrie poze
INFORMAŢIE DE PRESĂ privind unele acte normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 24 octombrie 2012, ora 11.00

 

 

I.      PROIECTE DE LEGE

1.     PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la data de 15.06.2011

 

2.     PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 

3.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare

 

4.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

         

II.   PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

3.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru acordarea de sprijin financiar producătorilor pentru depozitarea privată a untului sărat sau nesărat

 

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

 

5.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj şi transmiterea unei părţi a acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj

 

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 alin.(7) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la  Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Teatrul Naţional de Operetă “Ion Dacian”

 

10.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru finanţarea unor manifestări în vederea închiderii Anului European al          Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii 2012

 

11.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

12.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum de interes judeţean, trecut din domeniul public al judeţului Bihor în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naționale

 

13.                         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de acţiune pe anul 2012 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.498/2011

 

14.                         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

15.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale “Apele         Române” a unor imobile retrocedate, în condiţiile legii

 

16.                         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”

 

17.                         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

18.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

19.                         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 

20.                         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului “Sala Palatului” şi a altor acte normative

 

21.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general

 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE

PREFECŢI/SUBPREFECŢI

1.     PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

IV.            MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante din Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General de Aviaţie

 

2.      MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea unei societăţi comerciale mixte pentru exploatarea, întreţinerea şi administrarea Podului mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea la Calafat (România) – Vidin (Republica     Bulgaria) şi a documentelor conexe

 

V. NOTE

1.     NOTĂ privind privind principalele aspecte legate de participarea României la construcţia Combinatului de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier “CIM Krivoi-Rog”/Ucraina

 

2.     NOTĂ privind derularea procesului de pregătire a privatizării Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A.

 

3.     NOTĂprivind execuţia bugetară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la data de 11.10.2012 şi necesarul de finanţare până la sfârşitul anului 2012

             

4.     NOTĂ privind sarcina stabilită în şedinţa Guvernului din data de 18.07.2012 referitoare la proiectul de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1439/2009 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional “România Digitală”

 

5.     NOTĂ cu privire la stadiul negocierilor cu EXXON MOBILE şi OMV PETROM SA

 

6.     NOTĂ referitoare la unele iniţiative legislative parlamentare asupra cărora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului

 

VI. INFORMĂRI

1.     INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senatdin anul 2012

             

VII. PUNCTE DE VEDERE

1.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, iniţiată de domnul deputat Eugen Nicolicea din Grupul parlamentar progresist

 

2.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea art. 73 alin.3 din Legea nr. 7/2006 republicată, privind Statutul funcţionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 35 din 16.01.2006, privind statutul funcţionarului public parlamentar”, iniţiată de domnul senator Gheorghe Bîrlea – PD -L

 

 VIII. DOCUMENTE CU CARCATER CONFIDENȚIAL

1.     DOCUMENTE clasificate/confidenţiale

 

             

 

Biroul de presă