GUVERN: Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei din 09 octombri

GUVERN: Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 09 octombrie, ora 12.00
I. PROIECTE DE LEGE – se vor transmite către Parlament

1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. Noul Aranjament stand-by (ASB) completează asistenţa financiară de tip preventiv acordată de UE, în valoare de 2 miliarde Euro, din cadrul facilităţii pentru balanţa de plăţi, şi pe cea de 1 miliard euro din cadrul împrumutului pentru politici de dezvoltare (DPL DDO), acordată de Banca Mondială. Acesta se încheie pe o perioadă de 24 de luni, are o valoare totală de 1.751, 34 milioane DST (aproximativ 2 miliarde euro) şi va fi tratat ca preventiv. Programul va fi monitorizat prin criterii de performanţă cantitative şi prin ţinte indicative în cursul unor evaluări trimestriale în primul an şi semestriale după aceea.

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.888/29.09.2004

Proiectul de Lege adoptat de Guvern se încadrează în normativele care armonizează legislaţia din România cu cea din Uniunea Europeană. Proiectul de Lege regândeşte sistemul reprezentării în faţa instanţei de judecată a cazurilor în care au existat deplasări ilicite ale unui minor peste frontieră, stabileşte măsuri ce au ca finalitate împiedicarea unor astfel de deplasări şi, de asemenea, stabileşte o procedură naţională pentru aplicarea art. 11 alin. 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului, privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti.

II ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern aprobă Programul de garantare a creditelor pentru IMM-uri, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei. Prin acest Program se urmăreşte încurajarea şi stimularea IMM-urilor pe o perioadă de 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanţe. Programul constă în acordarea către IMM-uri a unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată de stat, în procent de maxim 50% din valoarea finanţării. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5 milioane lei/IMM.
De asemenea, actul normativ instituie un mecanism de garantare în baza căruia MFP este autorizat să mandateze FNGCIMM, în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite IMM-urilor eligibile în cadrul Programului din titlu. Prin acest Program se urmăreşte crearea unei flexibilităţi mai mari şi reducerea timpului necesar acordării finanţărilor.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Se amână pentru săptămâna viitoare.

III HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020

Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat noua Strategie naţională antidrog pentru perioada 2013 – 2020, document care prezintă o nouă abordare a politicilor naţionale în domeniu, prin accentuarea demersurilor evaluative şi analitice care se înscriu în contextul atenţiei acordate în Uniunea Europeană acestui domeniu.
Direcţiile generale de acţiune se reflectă la nivel programatic în 5 arii majore de intervenţie: reducerea cererii de droguri, reducerea ofertei de droguri, coordonare, cooperare internaţională, cercetare, evaluare, informare. În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice şi intervenţiilor majore, Strategia stabileşte obiective specifice într-o abordare coerentă.

2. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

3. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

4. HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviaţie

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

5. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil trecut în domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

6. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

8. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a terenului retrocedat foştilor proprietari

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
9. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, precum şi transmiterea unei părţi din acesta, în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă valoarea totală pentru plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine, în anul 2013, în limita sumei de 348.610.170 lei, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MADR pe anul 2014. Cuantumul acestor prime se calculează prin raportarea sumei totale la efectivul de animale eligibil.
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultura

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care, pentru anul 2013, se va aplica o rată redusă de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare. Ajutorul de stat sub formă de rambursare se va acorda trimestrial pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate pentru anul 2013 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
12. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2013, a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Hotărârea adoptată de Guvern stabileşte pentru anul 2013 un cuantum al plăţilor naţionale directe complementare de 21,00 euro/ha. Totodată, pentru stimularea activităţii în unele sectoare, aceste plăţi se suplimentează cu plăţi naţionale directe complementare specifice, decuplate de producţie, astfel:
 In şi cânepă pentru fibră 63,37 euro/ha;
 Hamei – 335,00 euro/ha;
 Tutun – 1279 euro/ha;
 Sfeclă de zahăr – 113, 65 euro/ha.
Sumele totale necesare aplicării schemei de plăţi naţionale directe complementare sunt de 148.632,49 mii euro şi reprezintă contribuţie publică de la bugetul de stat prin bugetul MADR pe anul 2014.
13. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2013, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Hotărârea adoptată de Guvern stabileşte, pentru anul 2013, cuantumurile plăţilor în cadrul următoarelor scheme care se finanţează din bugetul european:
 Schema de plăţi unice pe suprafaţă: 139,17 euro/ha;
 Schema de plată separată pentru zahăr : 331,78 euro/ha;
 Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, alte decât zona montană: 300 euro/ha.
In conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 946/2013, se pot plăti fermierilor avansuri de până la 50% din plăţile aferente schemei de plată unică pe suprafaţă. Sumele totale necesare aplicării schemelor de plăţi directe sunt de 1.223.215 mii euro.

14. HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

Hotărârea adoptată de Guvern reglementează sectorul de creştere a ovinelor şi caprinelor de lapte şi carne din zonele defavorizate astfel:
 Se definesc categoriile de animale pentru care se poate solicita ajutor specific şi se reglementează perioada de depunere a cererilor pentru acesta, respectiv 14 octombrie – 15 noiembrie a anului pentru care se face solicitarea;
 Ajutorul specific se acordă pentru un efectiv de 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, pe beneficiar;
 Valoarea totală a ajutorului financiar specific este de 6.711.315 euro în cuantum maxim de 6,5 euro/cap de animal.
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Hotărârea adoptată de Guvern se referă la Axa LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, reglementând posibilitatea ca, în cadrul acestei axe, un solicitant să poată depună şi derula mai multe proiecte de cooperare pe Măsura 125 ”Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” şi pe Măsura 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”. Prin prezentul act normativ se reglementează ca durata maximă de execuţie a investiţiilor ce presupun construcţii – montaj să fie de doi ani şi respectiv de 1 an pentru investiţiile simple. Durata maximă de execuţie a investiţiilor nu trebuie să depăşească termenul de 30 septembrie 2015.

16. HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
17. HOTĂRÂRE privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov pentru realizarea proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Ilfov”

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
21. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-au aprobat, la nivel naţional, modificările cuantumurilor cotizaţiilor de membru ale Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi Laboratoarelor de Imunogenetică şi Histocompatibilitate, în anul 2013, după cum urmează:
 La European Group for Blood and Marrow Transplantation de la 750 euro la 900 euro
 La World Marrow Donor Association de la 700 la 350 euro.
22. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972

Guvernul a adoptat această Hotărâre care va duce la fluidizarea actului de cercetare în Arhivele Militare Române din cadrul MApN, reducerea timpului de proceduri şi reducerea cheltuielilor determinate de efectuarea operaţiunilor de expertizare arhivistică. Prin declasificarea informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret, elaborate anterior datei de 17 februarie 1972, nu se produc efecte asupra capacităţii operaţionale a structurilor militare din Armata României.
23. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena

Guvernul a adoptat această Hotărâre în scopul corelării prevederilor funcţiei din structura organizatorică cu gradul personalului ce o încadrează şi drepturile salariale de care beneficiază acesta.
24. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013, pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

Hotărârea adoptată de Guvern suplimentează bugetul Ministerului Culturii pe anul 2013 cu suma de 230 mii lei la Capitolul 67.01 ”Cultură, recreere şi religie”, Titlul 51, ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”. Această sumă va fi folosită exclusiv pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii, potrivit OUG nr. 71/2009.
25. HOTĂRÂRE privind retransmiterea unui sector de drum naţional situat în intravilanul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în administrarea Consiliului Local al municipiului Mediaş

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
26. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
27. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

Hotărârea adoptată de Guvern actualizează prevederile legale prin înfiinţarea unei structuri organizatorice specifice în cadrul ANC, structură care va gestiona Registrul naţional al calificărilor, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională al adulţilor şi Registrul naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale împreună cu cel al centrelor de evaluare şi furnizorilor transfrontalieri.

28. HOTĂRÂRE pentru modificarea HG nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu completările ulterioare

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează numărul de posturi din MAE cu 10 posturi, din care 5 posturi în Centrala MAE şi 5 posturi în Serviciul Exterior.

29. HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează numărul maxim de posturi pentru ÎCCJ cu 14 posturi de magistrat-asistent pentru Secţia penală a instanţei supreme.

30. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prelungeşte termenul de depunere a cererilor pentru ajutorul specific, pentru anul 2013 până la 29 noiembrie, precum şi pentru emiterea documentului justificativ, respectiv certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei, până la 15 noiembrie. Această măsura le va da tuturor potenţialilor beneficiari posibilitatea să acceseze această formă de ajutor specific.

31. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

Hotărârea adoptată de Guvern operează o serie de modificări ale normelor metodologice referitoare la măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, printr-o mai bună corelare atât cu creşterile de preţuri la combustibil şi energie, cât şi cu rezultatele anchetelor sociale din ultimii ani. Câteva din principalele prevederi ale acestei Hotărâri sunt:
 Stabilirea unui nou model de Cerere şi Declaraţie pe propria răspundere, prin introducerea tuturor elementelor necesare pentru solicitarea, în baza aceluiaşi formular, atât a ajutorului social, cât şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
 Modificarea listei bunurilor ce conduc la excluderea solicitantului de la acordarea ajutorului social;
 Stabilirea condiţiilor şi formelor în care se va comunica între primării, agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratele teritoriale de muncă;
 Reglementarea procedurii de stabilire a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;
 Finalizarea reevaluării drepturilor de ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei de către autorităţile administraţiei publice locale până la 31 martie 2014.

32. HOTĂRÂRE privind alocarea temporara pentru lunile octombrie si noiembrie ale anului 2013 a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre, având în vedere nevoia urgentă de asigurare a necesarului de fonduri la nivelul Autorităţii de certificare şi plata Autorităţilor de management pentru efectuarea plăţilor în conturile beneficiarilor, în scopul implementării optime a programelor operaţionale, precum şi posibilitatea alocării sumelor din venituri din privatizare înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului. Sumele vor fi alocate temporar din venituri din privatizare înregistrate în contul curent în valuta al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi vor asigura necesarul de finanţare al Autorităţilor de management pentru lunile octombrie si noiembrie ale anului 2013.
Totodată, prin acest act normativ sunt aprobate şi mecanismele de reconstituire a veniturilor din privatizare.

Prin acest act normativ se urmăreşte asigurarea operativă a fondurilor necesare Autorităţilor de management în vederea efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, cu efecte asupra gradului de absorbţie.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei pentru implementarea proiectelor de asistenţă tehnică internaţională în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării Memorandumului de Înţelegere pentru implementarea Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia între România reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România în calitate de Autoritate de Management, Ministerul Finanţelor din România în calitate de Autoritate de Calificare, Autoritatea de Audit (din cadrul Curţii de Conturi a României) în calitate de Audit şi Republica Serbia, reprezentată de Guvernul Republicii Serbia (Biroul de Integrare Europeană din Republica Serbia) în calitate de Autoritate Naţională

Guvernul a aprobat acest Memorandum.
9. MEMORANDUM cu tema: Implementarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984

Guvernul a aprobat acest Memorandum.
V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnii deputaţi Constantin Rădulescu şi Aurel Vlădoiu din Grupul parlamentar al PSD (Bp.168/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social – republicată, iniţiată de un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PNL şi PSD (Bp.318/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor”, iniţiată de doamna deputat Claudia Boghicevici – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 329/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr. 282/2007”, iniţiată de domnii deputaţi Marton Arpad-Francisc şi Mate Andras-Levente – UDMR (Plx.273/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege de modificare şi completare a articolului 77 din Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011”, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD (Plx. 304/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind protecţia întreprinzătorului din România”, iniţiată de un grup de parlamentari – PD- L (Plx. 248/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de doamna deputat Camelia-Margareta Bogdănici din Grupul parlamentar al PD-L (Bp.176/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, iniţiată de domnul deputat Eugen Nicolicea din Grupul parlamentar al PSD (Bp.338/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea articolului 256 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de un grup de parlamentari – PNL, PSD, UDMR (Bp.334/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, iniţiată de doamna deputat Claudia Boghicevici– PD-L (Bp. 328/2013) – AVIZ FAVORABIL

11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003 a partidelor politice”, iniţiată de domnul deputat Octavian Bot -PNL (Bp.199/2013) – Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe.