GUVERN: Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei din 16 octombrie

GUVERN: Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda
şedinţei Guvernului României din 16 octombrie, ora 12.00

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei pentru asistenţă administrativă
reciprocă în domeniul fiscal şi a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012

2. PROIECT DE LEGE privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
III PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Washington la 26 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2013-2014

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Local al comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local, modificarea traseului unui sector de drum naţional, pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţii, cu introducerea în domeniul public al statului a acesteia, modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 540/2000 privind aprobarea încasării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie “Consolidare pasaj CF pe DN 7 km 237+051 la Râul Vadului”, județul Vâlcea

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie ”Consolidare DN 66A km 29+000-km 30+604″, judeţul Hunedoara

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Reabilitare pod pe DN 15, km 287+062 la Bicaz”, judeţul Neamț

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Surduc şi în administrarea Consiliului local al comunei Surduc, judeţul Sălaj

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C ICTCM S.A, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional ”Lia Manoliu”, precum şi pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional ”Lia Manoliu”

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii conform Legii nr.230/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unei cantităţi de păcură pentru municipiul Brad, judeţul Hunedoara

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea principalelor măsuri privind accelerarea procesului de implementare a proiectelor finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) şi de recuperare a întârzierilor înregistrate de către instituţiile beneficiare din administraţia publică centrală

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, cu rol de Autoritate de Management, Ministerul Dezvoltării Regionale din Republica Bulgaria, cu rol de Autoritate Naţională, Ministerul Finanţelor Publice din România, cu rol de Autoritate de Certificare şi Autoritate de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, cu rol de Autoritate de Audit, privind implementarea ”Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013”

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea realocărilor financiare între Programele de Cooperare Teritorială la care România va participa în perioada de programare 2014 – 2020

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Statul Israel privind cooperarea în agricultură

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Negocierii “Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul industriei de apărare”

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării “Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul industriei de apărare”

V. NOTE

1. NOTĂ cu tema: Stadiul şi priorităţile Strategiei UE pentru regiunea Dunării

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, iniţiată de 17 deputați aparținând Grupului parlamentar al UDMR (Bp. 361/2013)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, iniţiată de domnii senatori Luchian Dragoș, Tomoiagă Liviu, Nicoară Marius, Popa Ion, Ciorbea Victor și doamna senator Tudor Anca Doina aparținând Grupului parlamentar al PNL (Bp. 366/2013)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, iniţiată de domnul senator Octavian Motoc – Grupul parlamentar al PNL și 14 senatori PNL și PSD (Bp. 354/2013)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu”, iniţiată de un grup de deputaţi – PSD (Bp. 305/2013)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 1/05.01.2011 privind educaţia naţională, provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată de un grup de deputaţi – PSD (Plx. 169/2013, L 488/2013)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ”, iniţiată de un grup de parlamentari – PC, PP-DD, PD-L (Bp. 321/2013)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii”, iniţiată de un grup de parlamentari – PD-L (Bp. 349/2013)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD”, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PNL (Bp. 346/2013)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea LEGII nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii”, iniţiată de un grup de parlamentari – PD-L, PP-DD (Bp. 350/2013)
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, iniţiată de domnul deputat Clement Negruț și alți 13 deputați aparținând Grupului parlamentar al PDL (Bp 363/2013)
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, iniţiată de domnii parlamentari Oprea Gabriel, Benga Ioan, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Emacu Gheorghe, Mircovici Niculae, Mocioalcă Ion, Răducanu Ion, Raeţchi Ovidiu Alexandru, Roman Cristian-Constantin, Scutaru Adrian George, Secară Florin Mihail, Seres Denes, Surdu Raluca, Weber Mihai din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, UDMR, PD-L, Minoritățile Naționale și PC (Bp. 287/2013)