Guvern: Actele normative adoptate în şedinţa de ieri

 

Actele normative aprobate in cadrul şedinţei Guvernului României din 27 martie, ora 12.00
I. PROIECTE DE LEGE – Acestea au fost trimise spre Parlament

1. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

2. PROIECT DE LEGE privind declararea Zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar

3. PROIECT DE LEGE pentru abrogarea art. IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

Prin Proiectul de Lege adoptat de Guvern se propune abrogarea art.IV din Legea nr. 10/2012, urmând ca reglementarea procedurilor de primire a suporterilor faţă de care s-a dispus măsura interzicerii accesului la competiţii şi jocuri sportive care se prezintă la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră să se facă prin Ordin al ministrului Afacerilor Interne.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene

Prin prezenta ordonanta de urgenta se propune instituirea unui mecanism de finantare flexibil astfel incat sumele obtinute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera sa poata fi utilizate pentru proiecte urgente care se incadreaza in categoria prevazuta de art. 10 alin. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003.
Astfel, in timpul anului pe baza proiectelor si a sumelor anuale aprobate acestora de catre Guvern, Ministerele beneficiare pot solicita Ministerului Finantelor Publice majorarea, la o pozitie distincta, a veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat precum si a bugetelor ordonatorilor principali de credite beneficiari, cu suma alocata finantarii proiectelor.
Totodata, in vederea urgentarii acestor proiecte, se propune alocarea sumei de 104.000 mii lei Ministerului Transporturilor pentru finantarea in anul 2013 a proiectului de investitii „Magistrala V Metrou Etapa I-a Drumul Taberei – Universitate” in vederea decongestionarii traficului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, acest proiect incadrandu-se in lista destinatiilor pentru care pot fi utilizate veniturile obtinute din comercializarea certificatelor prevazute de art. 10 alin. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru desemnarea entitatii publice care exercita, in numele statului roman, calitatea de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind infiintarea Oficiului National pentru jocuri de noroc si de modificare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Comisia Europeană a atras atenţia autorităţilor române cu privire la neconformitatea legislaţiei naţionale române cu Directiva 2000/43/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică iar România s-a angajat să soluţioneze aspectele sesizate de Comisie până la jumătatea anului 2013, fapt ce face necesară modificarea şi completarea în regim de urgenţă a OUG nr.137/2000.
Principalele intervenţii legislative cuprinse în cadrul prezentei OUG se referă la:
 introducerea excepţiei de la discriminarea directă, ca şi principiu general, aşa cum este aceasta prevăzută de Directiva 2000/43/CE şi implicit abrogarea din cadrul OUG nr.137/2000 a dispoziţiilor ce prevedeau o asemenea excepţie cu caracter special;
 modificarea dispoziţiilor care reglementează excepţii de la acţiunile care constituie, potrivit legii, fapte de discriminare, care erau de natură a putea fi interpretate ca aplicându-se şi discriminării directe;
 eliminarea prevederilor ce se îndepărtau, în opinia Comisiei, de la noţiunea de discriminare indirectă şi de la definiţia acesteia, împiedicând aplicarea testului justificării în cazurile de discriminare indirectă, aşa cum prevede Directiva 2000/43/CE;
 corelarea amenzilor contravenţionale cu cele instituite de OUG nr.83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, prin mărirea cuantumului acestora, în vederea eliminării oricărei diferenţe de tratament sancţionator între criteriile protejate de directivele antidiscriminare, precum şi al realizării scopului preventiv al acestor norme;
 reglementarea momentului de împlinire a termenului de prescripţie a aplicării sancţiunii contravenţionale a amenzii de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

Potrivit Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, fiecare stat parte are dreptul de a propune Adunării Parlamentare a Consiliului Europei trei candidaţi în vederea alegerii unui judecător al respectivului stat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Legislaţia românească actualmente în vigoare nu prevede condiţiile în care persoanele ce întrunesc cerinţele impuse de Convenţie pot accede la o astfel de poziţie, etapele procedurale care trebuie urmate, măsurile pentru a asigura transparenţa, obiectivitatea, rigoarea şi profesionalismul selecţiei, precum şi calendarul procesului de selecţie.
Ordonanţa de Urgenţă propune un set de măsuri care va asigura:
 implicarea în procedura de selecţie a tuturor instituţiilor cu atribuţii în problematica protecţiei drepturilor omului
 accesul cât mai larg al juriştilor cu înaltă reputaţie profesională la funcţia de judecător al CEDO
 selecţie transparentă şi o evaluare riguroasă şi echidistantă a candidaturilor
 un calendar predictibil de desfăşurare a procedurii
Soluţiile preconizate în OUG sunt:
 înfiinţarea unei comisii inter-instituţionale care să gestioneze procesul de selecţie şi stabilirea componenţei acesteia (ministrul Justiţiei, ministrul Afacerilor Externe, agentul guvernamental pentru CEDO din cadrul MAE, directorul Direcţiei Afaceri Europene din cadrul MJ, un membru al CSM, un judecător al ÎCCJ, Avocatul Poporului, un cadru didactic universitar de competenţă recunoscută)
 stabilirea condiţiilor de acces şi de publicitate
 fixarea termenelor fiecărei etape procedurale
Urgenţa actului normativ este justificată de faptul că, la data de 16 decembrie 2013, încetează mandatul actualului judecător din partea României, iar Secretariatul General al Consiliului Europei a solicitat României să prezinte candidaţii până la data de 26 iulie 2013.

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

Guvernul a aprobat acest Memorandum, în urma sesizării făcute de Comisia Europeană privind anumite dispoziţii ale legislaţiei române care pot ridica probleme de incompatibilitate cu prevederile Directivei Servicii 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne.
Principalele modificări propuse în actul normativ sunt:
 în ceea ce priveşte procedura obţinerii certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică, se propune ca, pe baza unei cereri standardizate şi a documentaţiei complete depusă de un solicitant la instituţia publică din domeniul turismului, să fie eliberată solicitantului o autorizaţie provizorie de funcţionare prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcţiona până la data realizării verificării la faţa locului a criteriilor de clasificare
 operatorii economici din UE/SEE care deţin licenţă/un document echivalent în ţările lor de provenienţă şi care doresc să presteze servicii specifice agenţiilor de turism în regim transfrontalier, pe teritoriul României nu vor fi obligaţi la obţinerea unei noi licenţe emise de autorităţile române, ci vor avea doar obligaţia informării autorităţii publice centrale în domeniul turismului privind iniţierea activităţii pe teritoriul României
 reglementarea procedurii de eliberare a licenţelor şi brevetelor de turism separat, datorită apariţiei modificărilor privind procedura distinctă de autorizare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică
 corelarea denumirii tipului de asigurare necesar funcţionării unei agenţii de turism cu denumirea produsului deja existent pe piaţa asigurărilor şi reglementat prin alte acte normative din domeniul turismului

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

3. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se creează posibilitatea ca, pe timpul deplasării în interes de serviciu, al delegării, detaşării, precum şi la mutarea efectivă a gospodăriei poliţiştilor dintr-o localitate în alta, poliţiştii să poată călători, cu decontarea cheltuielilor aferente în limita şi condiţiile prevăzute de acest act normativ, nu numai cu autoturismul proprietate personală ci cu orice autoturism deţinut legal, cu orice titlu.
Totodată, în vederea asigurării unui cadru normativ comun şi uniform aplicat pentru poliţiştii aflaţi în situaţii similare (compatibile), se creează premisele ca şi poliţiştii împuterniciţi să îndeplinească funcţii într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, precum şi poliţiştii numiţi în prima funcţie într-o altă localitate decât cea de domiciliu şi/sau de reşedinţă, cărora nu li se pot asigura locuinţe în localitatea în care au fost împuterniciţi/numiţi în prima funcţie, să poată beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul unităţilor din care fac parte şi în situaţiile în care se deplasează, la şi de la locul de muncă, pe o distanţă de 5-70 km.

5. HOTĂRÂRE pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice

Guvernul a adopta această Hotărâre prin care se creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul agricultură ecologică, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 şi prevederile Regulamentului (CE) 889/2008.
Operatorilor care folosesc fraudulos termenii: „ecologic”, „biologic”, „organic” sau abrevierile acestora, precum „bio”, „eco”, ca mărci comerciale sau practici de utilizare în producţia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi distribuţia produselor, inclusiv pe eticheta produsului, pe materialele publicitare şi pe documentele comerciale, care pot induce în eroare consumatorul şi care nu sunt obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecologică li se va aplica, pe lângă amenda contravenţională, şi o sancţiune contravenţională complementară, de oprire temporară de la comercializare a produselor în cauză, conform prevederilor art.91 alin.(2) al Regulamentului (CE) 889/2008.

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Prezentul proiect de act normativ stabileşte ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013, astfel:
 Ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor, în vederea acoperirii costurilor legate de mutarea cadavrelor de animale, pentru anul 2013. Ajutoarele de stat sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate în procent de până la 100%, producătorilor agricoli organizaţi în microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole, care au încheiat contract de prestări servicii cu o unitate autorizată în condiţiile legislaţiei în vigoare să desfăşoare activitatea de procesare / incinerare / coincinerare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
 Ajutor de stat pentru plata primelor de asigurare pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli şi pentru încurajarea acestora să asigure culturile agricole, animalele, păsările şi familiile de albine, pentru anul 2013. Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor mici şi mijlocii pentru plata primelor de asigurare conform contractelor de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare.
 Aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, diferenţa dintre acciza standard şi cea redusă reprezentând ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare. Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se aplică pentru cantităţile maxime de motorină achiziţionate şi utilizate până la 31 decembrie 2012, iar decontările se fac pentru fiecare trimestru, după încheierea acestuia, în baza cantităţilor solicitate de beneficiari şi determinate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Prin prezentul act normativ se decontează trimestrul IV al anului 2012.
 Ajutoare de stat destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, în anul 2013. Ameliorarea animalelor se desfăşoară pe baza programelor de ameliorare multianuale, iar finanţarea se realizează sub forma ajutoarelor de stat, în conformitate cu Regulamentul CE nr.1857/2006.
Valoarea totală a ajutoarelor de stat menţionate anterior este de 116.317 mii lei. Suma prevăzută se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat MADR pe anul 2013 şi este prevăzută la capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură şi Vânătoare”, Titlul 40 „Subvenţii”, art.40.14 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa”

În urma Hotărârii adoptate de Guvern se vor realiza lucrări de protecţie şi reabilitare costieră în zonele Mamaia Sud, Tomis -Nord, Centru şi Sud şi zona Eforie Nord, care vor contribui la protejarea mediului, infrastructurii şi obiectivelor social-economice din aceste zone, care, în cazul în care nu se intervine imediat, se distrug. Investiţia va avea un impact pozitiv asupra siguranţei şi calităţii vieţii locuitorilor, prin refacerea plajelor şi a structurilor de protecţie în vecinătatea cărora sunt amplasate locuinţe şi obiective social-economice.
Lucrările propuse constau din construcţii noi pentru disiparea energiei valurilor care afectează linia ţărmului, reînnisiparea artificială a plajelor şi construcţii pentru protecţia liniei ţărmului şi retenţia nisipului pe plajă. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 150 milioane euro.

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

Guvernul a adoptat această Hotărâre, valoarea totală a taxelor şi contribuţiilor fiind 3380 euro.

10. HOTĂRÂRE privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se creează posibilitatea ca fiecare ordonator de credite să stabilească posturile absolut necesare a fi ocupate prin concurs sau examen, în funcţie de situaţia concretă existentă, în funcţie de categoriile de personal absolut necesare, de legislaţia care trebuie respectată, precum şi de posibilităţile financiare existente.
Angajarea prin concurs sau examen a personalului se realizează pentru posturile vacantate în anul 2013, numai cu încadrare în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care sectorul de drum DN6 km 550+060-552+600 trece din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin CNADNR S.A., în administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara. Ca urmare a acestui demers se vor putea realiza lucrările de extindere la actuala reţea de transport în comun.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în
contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene
alocate României în perioada 2014-2020, pentru domeniile mediu de afaceri, competitivitate şi energie

2. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul aplicării legislaţiei ajutorului de stat

3. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în
contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene
alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

4. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în
contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene
alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul ocupării, incluziunii sociale
şi serviciilor sociale

5. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în
contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene
alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul incluziunii populaţiei roma

6. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţii ex-ante în
contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene
alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul sănătăţii

7. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în
contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene
alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul transporturilor

8. MEMORANDUM cu tema: realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica prin sistem de alimentare centralizata cu energie termica integrat (SACET) in Municipiul Bucuresti si in Municipiul Constanta.

9. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ
pentru aplicarea Acordului între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale

Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se stabilesc modalitatea de aplicare a Acordului, modul de colaborare între instituţiile naţionale responsabile cu acordarea prestaţiilor, precum şi modalităţile de efectuare a plăţilor aferente. De asemenea, sunt desemnate organismele de legătură pentru pensii, respectiv pentru alocaţiile pentru copii.

10. MEMORANDUM cu tema: deblocarea plăţilor din Fondul European de Pescuit (FEP)

Guvernul a primit un Memorandum întocmit de MADR în care se arată că recuperarea sumelor plătite necuvenit pentru proiectele din sit Natura 2000 este ultimul pas de îndeplinit pentru deblocarea plăţilor din Fondul European de Pescuit. Propunerea MADR este ca recuperarea sumelor plătite necuvenit să se facă prin reîntregirea bugetului FEP cu suma de 14.670.560,30 RON din bugetul naţional, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă urmând să fie înaintat în acest sens.

11. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord interguvernamental româno- uruguayan privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a membrilor de familie ai personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, de a desfăşura activităţi cu scop lucrativ în statul acreditat

Guvernul a aprobat acest Memorandum. Persoanele care se angajează în baza Acordului şi care beneficiază de imunitate de jurisdicţie potrivit Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice, din 18 aprilie 1961, nu se vor mai bucura de imunitate de jurisdicţie în materie civilă sau administrativă pentru faptele îndeplinite în exercitarea activităţii cu scop lucrativ.
V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată
„Lege privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la
serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea
Jiului”, iniţiată de domnul senator Haralambie Vochiţoiu – PP – DD (Bp. 2/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, iniţiată de domnul senator Haralambie Vochiţoiu – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 9/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, iniţiată de domnul senator Alexandru Cordoş – PSD (Bp. 19/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată
„Lege privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii”, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PC (Bp. 31/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată
„Lege pentru modificarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal”, iniţiată de domnul deputat Nicolae Păun – Partida Romilor Pro-Europa şi de domnul deputat Mădălin Ştefan Voicu – PSD (Bp. 46/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de 17 parlamentari – PD-L, PNL, PSD, UDMR, Minorităţi Naţionale (Plx. 769/2010) – AVIZ NEFAVORABIL
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru infiintarea Muzeului National „Constantin Brancusi”, initiata de domnul deputat Mugurel Surupaceanu – PSD (Plx. 229/2011) – Guvernul da aviz nefavorabil pentru formularea actuala a propunerii, dar da aviz favorabil in cazul in care autoritatile locale pun la dispozitie resurse financiare pentru infiintarea muzeului.
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea art. 73 alin. (3) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 35 din 16/01/2006”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator Gheorghe Bîrlea – PD-L (Plx. 19/2013) – Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe asupra adoptării acestui act
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul securităţii naţionale”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat Cezar-Florin Preda – Grupul parlamentar al PD-L (L. 680/2011) – Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe asupra adoptării acestui act