GUVERN: Actele normative adoptate în şedinţa de guvern de azi

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 26 iunie, ora 12.00
I. PROIECT DE LEGE – se vor trimite către Parlament
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003

Proiectul de Lege adoptat de guvern a fost trimis către Parlament.

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Tabelelor-anexă la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Proiectul de Lege adoptat de Guvern a fost trimis către Parlament.

3. PROIECT DE LEGE privind trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

Proiectul de Lege adoptat de Guvern a fost trimis catre Parlament.

4. PROIECT DE LEGE privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Proiectul de Lege adoptat de Guvern a fost trimis catre Parlament.
II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern prevede, în mod excepţional, pentru absolvenţii Academiei de Poliţie ”Al. I. Cuza”, promoţia 2013, pregătiţi pentru nevoile MAI, amânarea acordării gradelor profesionale sau militare, precum şi amânarea repartizării acestora la unităţi şi numirii în funcţie prin derogare de la Legea nr. 360/2002 şi de la Legea nr. 80/1995. Aceste măsuri se iau pentru încadrarea în cheltuielile de personal în limita alocată pentru anul 2013.
Acordarea gradelor profesionale sau militare pentru absolvenţii Academiei de Poliţie, promoţia 2013, precum şi repartizarea în unităţi şi numirea în funcţii se va realiza la data de 1 decembrie 2013. Absolvenţii promoţiei care solicită încetarea raporturilor juridice avute cu MAI la data absolvirii, vor fi exoneraţi de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele încheiate, potrivit legii, şi vor primi gradul militar în rezervă. În perioada cuprinsă în perioada absolvirii şi data acordării gradelor profesionale sau militare, absolvenţii vor beneficia de dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei.

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern are ca obiectiv general instituirea unor măsuri de sprijin pentru poliţiştii care au fost încadraţi într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestora în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi pentru familiile acestora în cazul decesului. Prin completarea Statutului poliţistului, persoanele aflate în situaţiile de mai sus pot fi menţinute în activitate sau încadrate în unităţi ale MAI, la cerere.
Totodata, ordonanta de urgenta are in vedere instituirea posibilitatii de angajare in functii de politist sau personal contractual, in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne, a copiilor aflati in intretinerea politistului decedat sau incadrat intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestuia in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, precum si a sotului sau sotiei acestuia. Angajarea se va face cu respectarea cerintelor legale pentru postul respectiv (cerinte generale pentru dobandirea calitatii de politist, cerinte de studii etc).

7. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Proiectul de ordonanta de urgenta va fi supus dezbaterii publice.

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Guvernul a aprobat această Ordonanţă de Urgenţă. ANAF se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi prin preluarea activităţii Gărzii Financiare. Restructurarea ANAF constituie o precondiţie pentru implementarea ”proiectului de modernizare a administraţiei fiscale”, convenit cu instituţiile europene şi pentru care s-a semnat un acord de împrumut cu Banca Mondială.

9. PROIECT ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

Proiectul de ordonanţa de urgenţă a fost transformat in proiect de ordonanta simpla si se va afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de saptamana viitoare.

10. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Orodnantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Proiectul de ordonanţa de urgenţă a fost transformat in proiect de ordonanta simpla si se va afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de saptamana viitoare.
11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă cu modificările şi completările ulterioare

Aceasta Ordonanţă de Urgenţă a fost adoptata.

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

Ordonanţa de Urgenţă diversifică aria produselor care se acordă pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi pentru copiii preşcolari din grădiniţe, prin introducerea categoriilor: lapte bătut, sana şi chefir. Totodată, actul normativ permite o mai mare flexibilitate în procedura de achiziţie publică, pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive şi eficientizarea utilizării banilor publici.

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale precum şi pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la ministere şi la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului

Aceasta Ordonanţa de Urgenţă a fost adoptată.

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”-Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila

Guvernul a adoptat această Ordonanţă de Urgenţă.

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern completează OUG 93/2012 în sensul ca Autoritatea de Supraveghere Financiară cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO ) după cum urmează:
 Asigură îndeplinirea obligaţiei care îi revine în calitate de autoritate competentă potrivit Regulamentului 1094/2010.
 Comunică AEAPO informaţiile necesare cu privire la statele membre în care funcţionează entităţile care intră în aria sa de autorizare, reglementare şi supraveghere.
 Informează imediat AEAPO când acordă o autorizaţie prealabilă de funcţionare a unei entităţi în cazul activităţii transfrontaliere şi notifică AEAPO despre decizia motivată de interzicere a activităţilor unei entităţi.
 Raportează către AEAPO dispoziţiile naţionale relevante pentru domeniul pensiilor private care nu sunt cuprinse în legislaţia de muncă şi protecţie socială.

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

Prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern Centrul de Pregătire Profesională în Cultură şi Centrul de Cercetare şi Consultanţă în domeniul Culturii se comasează şi se reorganizează prin înfiinţarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală. De asemenea, Arhiva Naţională de Filme, Studioul de Creaţie Cinematografică şi Studioul Video Art se comasează şi se reorganizează prin înfiinţarea Institutului Naţional al Filmului, care va beneficia de 3% din Fondul cinematografic.
Institutul Naţional al Patrimoniului îşi va diviza activitatea după cum urmează:
 Se înfiinţează Administraţia Monumentelor Istorice şi a Siturilor Arheologice cu funcţia de administrare;
 Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală va prelua componenta de atestare a specialiştilor;
 Institutul Naţional al Patrimoniului va gestiona componenta de finanţare pentru restaurări, cea de cercetare şi cea de evidenţă a monumentelor istorice precum şi domeniului patrimoniului imaterial.

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Guvernul a adoptat această Ordonanţă prin care se reglementează o serie de aspecte legate de definirea noţiunea de autoritate, clarificarea contractului de management precum şi a obligaţiilor şi dreptului managerului instituţiei publice de cultură, precum şi aspecte legate de concursul de management
18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

Actul normativ prevede reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, prin transmiterea către Departamentul pentru Energie a unei fracţii din patrimoniul Oficiului. Se reglementează, de asemenea, procedurile aflate în derulare în cadrul OPSPI.

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind taxele judiciare de timbru

Aceasta Ordonanta de Urgenta a fost adoptata.

20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern se completează atribuţiile Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare cu posibilitatea desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice. De asemenea, actul normativ prevede ca ANIF să transmită infrastructura de îmbunătăţiri funciare numai sub formă de comodat organizaţiilor, cu posibilitatea ca, după 5 ani, în condiţiile unei exploatări corecte şi a asigurării integrităţii, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare să poată primi la cerere, în proprietate, din domeniul privat al statului, infrastructura de îmbunătăţiri funciare respectivă.

21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern stabileşte ca autorităţile publice locale să beneficieze în mod gratuit de dreptul exploatării a 1000 mc/an de agregate minerale în vederea realizării unor lucrări de interes public local. În caz de calamităţi, pentru refacerea infrastructurii locale, se acordă dreptul exploatării în mod gratuit a 2000 mc/an agregate minerale.

22. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

Certificatele de Emisii Gaze rămase neutilizate din rezerva Joint Implementation pentru România, din perioada 2008-2012 a schemei EU-ETS nu intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 115/2011. Prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern, se reţin sumele obţinute din comercializarea acestor certificate în contul deschid pe numele MFP la BNR. În termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, MFP va dispune efectuarea schimbului valutar şi virarea contravalorii în lei către Administraţia Fondului pentru Mediu. Aceste sume se utilizează de către AFM pentru finanţarea proiectelor prevăzute de HG nr. 204/2013.
III. HOTĂRÂRI
23. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru desfăşurarea unor misiuni externe cu caracter umanitar
Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care se suplimentează bugetul MApN cu suma de 661 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

24. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15 ianuarie 2013 şi la 23 ianuarie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţiei şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se anulează suma de 5,91 milioane USD rămasă netrasă din împrumutul contractat de România la BIRD. Această Hotărâre nu este de natură să modifice obligaţiile financiare ale României sau să determine noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial.

25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 25 martie 2013 şi la 27 martie 2013, precum şi la 1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Ca urmare a finalizării Proiectului la data de 28 februarie 2013 din împrumutul contractat a rămas neutilizată suma de 4.904.883,71 dolari SUA, sumă care a fost anulată. Anularea acestei sume nu sporeşte obligaţiile financiare ale României şi nu determină noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial.

26. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mureş.

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
27. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN2 – etapa I, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”

Guvernul a adoptat această Hotărâre, valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA fiind de 393.072 mii lei. Finanţarea se realizează din fonduri externe nerambursabile, alocate de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

27. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara-Lugoj”

Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care se alocă suma de 8.038 lei pentru justa despăgubire a proprietarilor imobilelor expropriate în cauză de utilitate publică pe amplasamentul autostrăzii Timişoara-Lugoj.

28. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se suplimentează bugetul MMFPSPV pe anul 2013 cu suma de 1.226 mii lei la capitolul 68.01 ”Asigurări şi asistenţă socială”, Titlul 10 Cheltuieli de personal. Suma alocată potrivit Hotărârii va fi utilizată numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 71/2009.

29. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Constanţa

Hotărârea adoptată de Guvern prevede reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei”, prin preluarea patrimoniului şi personalului Spitalului de Ortopedie, traumatologie şi recuperare medicală Eforie Sud, ca secţie exterioară, această unitate, desfiinţându-se ca persoană juridică. Această reorganizare este necesară pentru ca unitatea medicală din Eforie Sud să poată fi încadrată la categoria I şi să poată beneficia, astfel, de o finanţare mai mare.

30. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

31. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

32. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

33. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca ca fiind de utilitate public

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

34. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru SC Electrocentrale Grup SA Bucureşti, în urma preluării CTE Iernut de către SNGN ROMGAZ SA Mediaş. Astfel, veniturile totale estimate pe 10 luni din 2013 vor fi de 105.889 mii lei iar cheltuielile totale de 105.336 mii lei.

35. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”

Guvernul a aprobat această Hotărâre. Bunurile la care se face referire sunt cele 39 trofee de vânătoare, donate statului român de colecţionarul Gheorghe Iaciu, trofee care se află deja în custodia Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”.

36. HOTĂRÂRE privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă aplicarea, de către autorităţile române, a corecţiei financiare de -5% care se aplică la nivelul Axei Prioritare 4 a POS ”Creşterea Competitivităţii Economice”, pentru cheltuielile efective aferente contractelor de finanţare încheiate ca urmare a 2 cereri de proiecte aferente operaţiunii 4.2 ”Sprijinirea investiţiilor în realizarea şi modernizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile”.
37. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr.181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004

Guvernul a adoptat această Hotărâre, prin care România se aliniază la normele europene în transportul public rutier. Hotărârea stabileşte măsurile prin care se asigură un nivel minim de protecţie şi asistenţă pentru persoanele care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, în special pentru persoanele cu dizabilităţi şi mobilitate redusă.

38. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se asigură cadrul legislativ necesar organizării şi funcţionării Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură.

39. HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Economiei.

Guvernul a adoptat aceasta Hotărâre.

40. HOTĂRÂRE privind organizarea si funcţionarea Departamentului pentru Energie

Guvernul a adoptat aceasta Hotărâre.

41. HOTĂRÂRE privind organizarea si funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

Guvernul a adoptat aceasta Hotărâre.

42. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica

Asociaţiile operatorilor din sectorul agricultura ecologica au adresat numeroase solicitări privind o mai buna susţinere a exploataţilor de dimensiuni mici, astfel incat acestea sa fie in masura sa ramana inregistrate in sistemul ecologic, care presupune costuri de certificare si inspectie anuale. Pentru a veni in intampinarea solicitarilor asociatiilor operatorilor, se propune ca ajutorul specific aferent anului 2012 sa fie mai echilibrat, in favoarea operatorilor cu exploatatii mai mici.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare, prin care operatorii mici, cu exploatatii intre 0,3-5 ha ar putea sa-si acopere cheltuielile cu taxa de inspectie si certificare, astfel incat sa poata ramane inscrisi in sistemul de agricultura. Astfel vor putea sa respecte si angajamentul cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pe care l-au semnat odata cu accesarea ajutorului specific.

IV. MEMORANDUMURI
43.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului la Aranjamentul de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite privind serviciile de medicină legală efectuate în comun de specialişti români şi reprezentantul regional al forţelor Statelor Unite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
44. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului la Aranjamentul de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite privind procedurile de soluţionare a pretenţiilor pentru implementarea acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României

Guvernul a aprobat acest Memorandum.
45. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Aranjamentului de implementare între Autorităţile Desemnate ale Statelor Unite şi României privind relaţiile de comandă pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
46. MEMORANDUM cu tema: încheierea unui Acordului de Grant dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare a SUA şi Guvernul României, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, pentru finanţarea costurilor bunurilor şi serviciilor necesare realizării unui studiu de fezabilitate privind propunerea de proiect ”Arhivare electronică şi managementul conţinutului” în România
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
47. MEMORANDUM cu tema: aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
48. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării
Guvernul a aprobat acest Memorandum care consolidează cadrul legal prin care România susţine eforturile de dezvoltare ale Republicii Moldova.
49. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului Bilateral între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
50. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Romeo-Florin Nicolae, vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în calitatea de membru al Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Naţionale ”Loteria Română” S.A.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
51. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnării Acordului de cooperare in domeniul culturii între Ministerul Culturii din Romania si Ministerul Culturii si Informaţiei din Republica Kazahstan.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
Biroul de Presă