GUVERN: Acte normative adoptate în şedinţa din 24 iulie

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 24 iulie, ora 12.00


I HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se defineşte noţiunea de ordin de aprobare a proiectului major ca fiind ordinul Ministrului Coordonator al AM POS Mediu, prin care se aprobă finanţarea unei operaţiuni de tip proiect major, care respectă criteriile aprobate de către comitetul de monitorizare pentru programul respectiv. Prin această măsură, cheltuielile care se referă la proiecte majore finanţate de la bugetul de stat şi care nu au fost încă aprobate de Comisia Europeană, sunt considerate eligibile, se pot autoriza/certifica şi se rambursează din program.
În cazul în care, ulterior, Comisia Europeană respinge un proiect major, declaraţia de cheltuieli trebuie să fie rectificată în consecinţă. Până în prezent, AM POS Mediu nu a avut vreun proiect major refuzat de către CE. Adoptarea actului normativ va permite realizarea de venituri la bugetul de stat mai rapid decât în prezent.
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale a României privind Schimbările Climatice, 2013-2020
Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020 (SNSC), adoptată prin această Hotărâre de Guvern, vizează două direcţii de acţiune:
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea capacităţii de sechestrare a dioxidului de carbon prin rezervoare absorbante naturale – componentă realizată cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România;
 Adaptarea la efectele negative, inevitabile ale schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale şi antropice – componentă realizată cu sprijinul agenţiei olandeze NL Agency.
Realizarea obiectivelor menţionate va contribui la utilizarea durabilă a resurselor naturale şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în ţara noastră şi vor contribui la protecţia biodiversităţii şi a ecosistemelor naturale.
De asemenea, realizarea obiectivelor incluse în SNSC 2013-2020 vor conduce la conservarea pe termen lung a bunăstării sociale, fiind create oportunităţi pentru generarea unor noi locuri de muncă în sectoare specifice. De asemenea, se estimează un impact pozitiv semnificativ în sectorul sănătăţii şi pentru comunităţile cel mai puternic afectate de efectele schimbărilor climatice.
3. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, Sector 1, Bucureşti”

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei este de 40.289 mii lei, iar finanţarea se face de la bugetul de stat prin bugetul MEN, din fonduri externe nerambursabile, venituri proprii ale Academia de Studii Economice, precum şi din alte surse legal constituite.
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 660.304 mii lei, iar cheltuielile totale la 659.716 mii lei.
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Oltenia” S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 5.688.493 mii lei, iar cheltuielile totale la 5.508.493 mii lei.
7. HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Brastavăţu, Curtişoara, Frăghiceni, Ghimpeţeni şi Ianca, judeţul Olt

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Largu, judeţul Buzău

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Frânceşti, Lădeşti şi Prundeni, judeţul Vâlcea

Guvernul a adoptat această Hotărâre.
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă Monetăria Statului. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 48.199 mii lei, iar cheltuielile totale la 38.496 mii lei.
12. HOTĂRÂRE privind organizarea la Bucureşti, în 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării evenimentului se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru anul 2013, capitolul 51.01 ”Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, în limita sumei de 154.324 lei.

13. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Hotărârea adoptată de Guvern corelează cadrul actual de organizare şi funcţionare a ANAF cu dispoziţiile OUG nr. 74/2013, având în vedere, în principal:
 Fuziunea prin absorbţie şi preluarea ANV
 Preluarea activităţii GF şi desfiinţarea acesteia
 Înfiinţarea unei structuri de antifraudă fiscală
 Înfiinţarea Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice
Actul normativ a ţinut cont de prevederile OUG nr. 77/2013, încadrându-se în prevederile acesteia, atât în privinţa reducerii numărului de posturi, cât şi a funcţiilor de conducere.

14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea elementelor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni între Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român SA, în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din valoarea capitalului social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR Marfă” SA

Guvernul a adoptat această Hotărâre în care elementele principale ale Contractului de vânzare-cumpărare sunt următoarele:
 Pachetul de acţiuni care va fi transferat va reflecta procentul de 51%, în funcţie de modificările capitalului social al Societăţii, ca efect al conversiei creanţelor statului în acţiuni şi/sau în urma reducerii capitalului social, ca urmare a transferului unor active către alte societăţi aflate sub autoritatea MT.
 Preţul de cumpărare a pachetului de acţiuni este de 904.980.000 lei.
 Declaraţiile şi garanţiile cumpărătorului vor viza, printre altele, aspecte referitoare la:
o Capacitatea sa de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, de a-şi exercita toate drepturile şi de a-şi executa toate obligaţiile ce-i revin conform acestuia.
o Deţinerea mijloacele financiare necesare plăţii preţului de cumpărare, în condiţiile şi la termenele prevăzute în contract.
 Cumpărătorul îşi asumă şi va executa:
o Obligaţiile prevăzute la Anexa la HG 46/2013 privind aprobarea Strategiei de privatizare a SNTFM CFR Marfă SA.
o Obligaţiile ce rezultă din legislaţia muncii şi protecţiei sociale, a legislaţiei sindicale, precum şi a obligaţiilor prevăzute de contractele de muncă încheiate cu angajaţii Societăţii, a celor prevăzute în contractul colectiv de muncă şi în alte contracte şi acorduri încheiate cu sindicatele la nivel de Societate.
o Obligaţiile de mediu ce privesc Societatea.
 Noul Act Constitutiv al Societăţii, care reflectă drepturile şi obligaţiile acţionarilor societăţii după vânzarea pachetului de acţiuni, cu accent pe drepturile societare ale Statului, în calitate de acţionar minoritar va fi anexat la contractul de vânzare-cumpărare.
Dacă finalizarea nu va avea loc, independent de orice culpă a Cumpărătorului, într-o perioadă de maxim 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, contractul se desfiinţează de plin drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei.

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HG nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării ”Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”

Actul normativ adoptat de Guvern completează lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii pentru lucrarea de utilitate publică din titlu. De asemenea, se modifică suma totală aferentă despăgubirilor, prin majorare de la 94,87 mii lei la 1247,64 mii lei.

16. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HG nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale ”Romtelecom” SA

Guvernul a adoptat această Hotărâre care prevede:
 Selectarea unui consultant, bancă de investiţii care să aibă capacitatea de a efectua şi servicii de investiţii financiare pe piaţa de capital;
 Plata cheltuielilor legate de remunerarea comisiei de evaluare şi selectare a consultantului vor fi suportate de MSI, în limitele sumelor aprobate cu această destinaţie.

II. ACTE NORMATIVE PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR ŞI ALTOR AUTORITĂŢI
1. HOTĂRÂRE pentru reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Prin Hotărârea adoptată de Guvern numărul total de posturi al MDRAP, inclusiv demnitarii şi posturile de cabinet se reduce de la 788 la 756. În acest număr sunt incluse şi 5 posturi (1 secretar de stat + 4 posturi aferente cabinetului acestuia) care se vor înfiinţa, având în vedere complexitatea problematicii din sfera de competenţă a MDRAP.

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Prin Hotărârea adoptată de Guvern:
 Se reduce numărul de posturi al Inspectoratului de Stat în Construcţii de la 750, inclusiv demnitarii, la 616, cu excepţia demnitarilor.
 Parcul de autoturisme a fost normat la 250 şi 200 de litri combustibil/ lună/ autoturism.

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Numărul maxim de posturi în aparatul ANRSC este de 96, exclusiv demnitari

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi unele măsuri pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor

Prin Hotărârea adoptată de Guvern:
 Se reorganizează ANFP prin reducerea numărului total de posturi de la 213 la 198, inclusiv demnitarii.
 Se reglementează numărul de autoturisme precum şi cota lunară de carburant necesară acestora.
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

Prin Hotărârea adoptată de Guvern numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al MFP este de 1433, exclusiv demnitari, ca urmare a reducerii numărului de posturi ocupate şi vacante în conformitate cu OUG nr. 77 / 2013.

6. HOTĂRÂRE pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză

Conform Hotărârii adoptate de Guvern Comisia Naţională de Prognoză va funcţiona cu un număr maxim de 92 de posturi (exclusiv demnitari).

7. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

Prin Hotărârea adoptată de Guvern au fost desfiinţate 28 de posturi vacante din cele 190 de posturi aprobate prin HG nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, structura Ministerului va cuprinde un număr maxim de 162 posturi exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

Prin Hotărârea adoptată de Guvern:
 Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului se reduce la 503 exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului;
 Inspecţia Muncii va funcţiona cu un număr de 2587 posturi;
 Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va funcţiona cu un număr de 1427 de posturi.
În total, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului şi Instituţiilor subordonate este de 4.909 (exclusiv demnitarii şi posturile din cabinet).

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se aprobă numărul total de 4103 posturi ocupate, posturi vacante unice, posturi vacante de conducere şi posturi vacante în procedură de ocupare la nivelul Ministerului Sănătăţii.
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

2. MEMORANDUM cu tema: Participarea şi oportunitatea participării României, prin Consiliul Concurenţei, la evaluarea OCDE în domeniul concurenţei (peer-review), în perioada 2013-2014

Guvernul a aprobat acest Memorandum în care se prezintă beneficiile participării României la evaluarea OCDE în domeniul concurenţei. Ţara noastră urmăreşte obţinerea, în primă instanţă, a statutului de asociat în cadrul Comitetului de Concurenţă al OCDE, iar un peer-review conduce la formularea de recomandări şi împărtăşirea bunelor practici ale ţărilor membre şi partenere. Parcurgerea acestei etape va necesita alocarea către Consiliul Concurenţei din partea MFP a sumei de 95.000 euro.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Dumitru Dan Enache-
Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, în calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale ENEL Distribuţie Banat S.A, aflată sub autoritatea ministerului

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind Codul fiscal,
iniţiată de domnii senatori Mircea-Marius Banias, Eugen Durbacă, Neagu Mihai,
Vasile Nistor, Mihai Niţă şi domnul deputat Georgică Dumitru – Grupurile parlamentare ale PC (Bp. 184/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată”, iniţiată de domnii deputaţi Adrian Gurzău, George Ionescu şi Florin Gheorghe – PD-L (Bp. 201/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnii deputaţi Adrian Gurzău, George Ionescu şi Florin Gheorghe – PD-L (Bp. 202/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată”, iniţiată de un grup de parlamentari – PD-L, PNL (Bp. 209/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”, iniţiată de doamnele deputat Luminiţa – Pachel Adam şi Maria Dragomir şi domnii deputaţi Vasile Iliuţă, Ion Melinte şi Cătălin-Florin Teodorescu – Grupurile parlamentare ale PP-DD, PD-L (Bp.211/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind butonul de panică”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 214/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 217/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, iniţiată de doamna deputat Claudia Boghicevici – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 222/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică”, iniţiată de domnul senator Petru Ehegartner – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 225/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru din Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 231/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – Grupul parlamentar al PD-L (Bp.233/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru
completarea Legii nr.571/2003, Codul Fiscal, iniţiată de domnii deputaţi Florin Gheorghe; Liviu Laza-Matiuţa; Florin Mihail Secară şi Cătălin-Florin Teodorescu din Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 236/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
13.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, iniţiată de domnul deputat Andrei-Răzvan Condurăţeanu – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 242/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
14.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, iniţiată de un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PC, PD-L, Minorităţilor Naţionale, UDMR şi PP-DD (Bp. 250/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
15.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001”, iniţiată de domnii senatori Victor Ciorbea şi Sebastian Grapă şi domnii deputaţi Gheorghe Dragomir, Constantin Galan şi Dumitru Pardău – Grupurile parlamentare ale PNL (Bp.253/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de 6 deputaţi – Grupurile parlamentare ale PD-L, PNL, PSD (Plx. 65/2012) – AVIZ NEFAVORABIL
17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale”, iniţiată de 26 parlamentari – Grupurile parlamentare ale UDMR(Plx. 181/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale”, iniţiată de doamna senator Mihaela Popa şi domnii senatori Marius Petre Nicoară, Ion Popa şi Ştefan-Liviu Tomoiagă – Grupul parlamentar al PNL (Plx. 207/2013) – AVIZ NEFAVORABIL