DRAOV: Rezultate obţinute în semestrul II/2012

comunicatus DRAOV: Rezultate obţinute în semestrul II/2012 poze

În conformitate cu competenţele stabilite prin lege, Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova (D.R.A.O.V. Craiova), prin structurile sale specializate de supraveghere şi control vamal şi fiscal în domeniul accizelor (inspecţia fiscală parţială în domeniul accizelor, echipele mobile, controlul vamal ulterior şi de reverificare a declaraţiilor vamale, controlul vamal documentar şi fizic la operaţiunile vamale) a desfăşurat în această perioadă un volum important de acţiuni având drept scop descoperirea şi combaterea faptelor de contrabandă şi de evaziune fiscală în raza teritorială de competenţă, independent dar şi în sistem integrat, în colaborare cu alte instituţii ale statului (poliţia, poliţia de frontieră, garda financiară, direcţiile judeţene de finanţe publice etc.). Diversitatea formelor de manifestare a evaziunii fiscale şi amploarea prejudiciilor pe care aceasta le generează impun în mod permanent perfecţionarea metodelor de identificare şi combatere a acestora, iar în acest scop activitatea D.R.A.O.V. Craiova a urmărit concomitent creşterea numărului de controale efectuate în raza de competenţă, sporirea eficienţei acestora, acţionarea asupra zonelor cu grad sporit de expunere la acest fenomen nociv pentru economia naţională dar şi perfecţionarea activităţii şi analizei de risc pornind de la cunoaşterea exactă a cadrului legislativ, adoptarea continuă a normelor de lucru şi elaborarea unor propuneri de perfecţionare a legislaţiei în acest domeniu. Pentru a putea stabili şi aplica cele mai bune şi mai eficiente măsuri de combatere a evaziunii fiscale s-a pornit în primul rând de la cunoaşterea cauzelor acestui fenomen, mai ales dacă se iau în considerare toate implicaţiile pe care le impune existenţa faptelor de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale.
D.R.A.O.V. Craiova, prin structurile sale specializate în lupta cu evaziunea fiscală, a instituit o serie de măsuri prioritare de întărire a controlului şi supravegherii în ceea ce priveşte activitatea vamală dar şi fiscală în domeniul accizelor:

In domeniul vamal s-au aplicat următoarele măsuri:
– control atent al valorii în vamă pentru mărfurile ce fac obiectul unor frecvente cazuri de contrabandă, respectiv îmbrăcăminte şi încălţăminte. Valoarea în vamă a mărfurilor importate are efecte directe asupra drepturilor vamale calculate şi încasate la bugetul statului (taxa vamală, taxa pe valoarea adaugată, alte tipuri de taxe);
– control privind declararea nereală a naturii mărfurilor importate, metodă utilizată cu precădere în cazul produselor accizabile (ţigări, alcool, produse energetice), a celor foarte scumpe (produse de lux) sau a produselor contrafăcute (ţigări, tricotaje, încălţăminte, produse cosmetice);
– control ulterior şi reverificarea declaraţiilor vamale pe baza unei selecţii în funcţie de următorii indicatori de risc: încadrare tarifară, origine, valoare în vamă, termene şi condiţii pentru operaţiunile vamale pentru care s-au acordat regimuri vamale suspensive;
– control selectiv la birourile vamale de frontiera asupra mijloacelor de transport şi persoanelor fizice, în baza analizei de risc, în vederea descoperirii introducerii ilegale în ţară de mărfuri şi/sau sustragerea acestora de la vămuire.

In domeniul fiscal (accize) s-au aplicat următoarele măsuri:
– stabilirea riscurilor reale şi potenţiale de fraudă la nivel regional şi local, în direcţia identificării operaţiunilor comerciale ilegale derulate cu produse accizabile, în vederea intervenţiei operative a organelor de inspecţie fiscală, înainte ca societăţile vizate să-şi înstrăineze patrimoniul, să fie declarate inactive fiscal sau să intre în procedura de insolvenţă;
– iniţierea şi efectuarea de inspecţii fiscale, pe baza analizei de risc, la contribuabilii mari şi mijlocii, cu risc ridicat de eludare a legilor fiscale în domeniul produselor accizabile;
– monitorizarea mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, utilizând informaţiile oferite de aplicaţiile informatice EMCS-RO Mişcări şi EMCS-RO Stocuri;
– supravegherea şi controlul transporturilor şi a mişcarilor de produse accizabile în regim suspensiv, în raza teritorială de competenţă;
– acţiuni inopinate desfăşurate de echipele mobile la agenţii economici, în vederea asigurării respectării normelor legale privind producerea, deţinerea, transportul, comercializarea, marcarea produselor accizabile;
– verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu produse accizabile, care conform legii trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare/atestare şi care trebuie să posede documente în acest sens, şi dacă operatorii deja autorizaţi/atestaţi mai respectă toate obligaţiile impuse la autorizare/atestare;
– urmărirea utilizării/destinaţiei finale a produselor accizabile primite în regim suspensiv de la plata accizei;
-instituirea de măsuri asiguratorii şi întreprinderea măsurilor legale pentru recuperarea la bugetul de stat a prejudiciilor constatate;
– sesizarea organelor de cercetare penală, atunci când este cazul, şi acordarea sprijinului necesar în desfăşurarea anchetelor.

D.R.A.O.V. Craiova şi-a adus un aport însemnat la încasările realizate la nivel naţional, în perioada 01.07.2012 – 16.12.2012, de Autoritatea Naţională a Vămilor, prin încasările în vamă şi prin măsurile întreprinse în vederea combaterii fenomenelor de evaziune fiscală şi contrabandă.
În semestrul II/2012, D.R.A.O.V. Craiova, prin aparatul propriu şi structurile sale subordonate (direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi birourile vamale), a desfăşurat următoarele activităţi în vederea diminuării fenomenului de evaziune fiscală şi creşterii încasărilor la bugetul de stat:
A- activitatea de inspecţie fiscală parţiala în domeniul accizelor;
B- activitatea de supraveghere fiscală şi vamală prin intermediul echipelor mobile;
C- activitatea de control ulterior şi de reverificare a declaraţiilor vamale;
D- activitatea de supraveghere şi control vamal la operaţiunile vamale derulate.

A. Activitatea de inspecţie fiscală parţială în domeniul accizelor
Activitatea de inspecţie fiscală parţială în domeniul accizelor s-a desfăşurat pe baza Programelor lunare de inspecţie fiscală aprobate de conducerea D.R.A.O.V. Craiova şi A.N.V., în baza legislaţiei, a normelor şi procedurilor legale emise în acest sens.

a) Activitatea de inspecţie fiscală desfăşurată la nivel regional
Urmare a activităţii de inspecţie fiscală desfăşurată de echipele de control din cadrul aparatului propriu al D.R.A.O.V. Craiova şi al echipelor de control aparţinând structurilor sale subordonate (D.J.A.O.V.), în semestrul II/2012 au fost initiate un număr de 35 inspecţii fiscale parţiale, s-au finalizat 33, din care 27 inspecţii fiscale parţiale finalizate cu constatări, reprezentând accize, majorari de întârziere si amenzi, în sumă totală de 17.673.159 lei.
Situaţia este prezentată sintetic în tabelul următor:

Nr. crt. Structura Nr. inspecţii fiscale planificate Nr.inspecţii fiscale finalizate Nr. inspecţii fiscale finalizate cu constatări Sume suplimentare de plată stabilite
(lei)

1 DRAOV CRAIOVA
35
33
27
17.673.159

În cadrul activităţii de inspecţie fiscală partiala în domeniul accizelor, cele mai importante fenomene de evaziune fiscală au fost constatate la:
-producerea, deţinerea şi comercializarea alcoolului şi băuturilor alcoolice în mod ilegal.
Astfel s-au stabilit obligaţii suplimentare în sumă de 2.643.129 lei, reprezentând 14,95% din sumele constatate, urmare a 6 inspecţii fiscale finalizate cu constatări;
– deţinerea de produse energetice în afara antrepozitului fiscal fără plata accizelor corespunzatoare.
Astfel s-au stabilit obligaţii suplimentare în sumă de 14.965.260 lei, reprezentând 84,68% din sumele constatate, urmare a 11 inspecţii fiscale finalizate cu constatări;
– deţinerea de produse din tutun (ţigarete) în afara antrepozitului fiscal, nemarcate sau marcate necorespunzător.
Astfel s-au stabilit obligaţii suplimentare în sumă de 64.770 lei, reprezentând 0,37% din sumele constatate, urmare a 10 inspecţii fiscale finalizate cu constatări.

b) Activitatea de inspecţie fiscală desfăşurată la nivelul judeţului Dolj (aparatul propriu al D.R.A.O.V. Craiova şi D.J.A.O.V. Dolj)
În semestrul II/2012, echipele de inspecţie fiscală în domeniul accizelor din cadrul D.R.A.O.V. Craiova – aparat propriu si D.J.A.O.V. Dolj au finalizat 6 inspecţii fiscale parţiale la agenţi economici de pe raza judeţului Dolj, stabilindu-se obligaţii suplimentare de plată în sumă de 305.355 lei (accize, accesorii si amenzi), astfel:
– în data de 28.05.2012 s-a iniţiat o inspecţie fiscală la un operator economic din localitatea Craiova, jud. Dolj, ce are calitatea de antrepozitar autorizat pentru producţia, deţinerea şi expedierea în regim suspensiv de accize, de vinuri liniştite, respectiv băuturi spirtoase, ţuică şi rachiuri de fructe. Acţiunea de inspecţie fiscală a fost finalizată în luna iulie 2012 cu următoarele constatări: accize şi accesorii de plată în sumă totală de 8.213 lei, două amenzi aplicate în sumă totală de 8.000 lei.
– în luna iulie 2012 s-a finalizat o acţiune de inspecţie fiscală desfăşurată la un contribuabil din localitatea Bals, jud. Dolj, ce are calitatea de antrepozitar autorizat de depozitare produse energetice. În urma verificărilor efectuate au fost constatate încălcări ale legislaţiei fiscale în domeniul accizelor, acţiunea de inspecţie fiscală fiind finalizată prin emiterea unei decizii de impunere si stabilirea de accize, accesori si amenda de plata in suma totala de 36.448 lei;
– în luna septembrie 2012 s-a finalizat acţiunea de inspecţie fiscală desfăşurată la un contribuabil cu sediul social în localitatea Cateasca, jud. Arges, ce are calitatea de antrepozitar autorizat pentru producerea de alcool etilic si cea de utilizator final. În urma verificărilor efectuate la acest contribuabil au fost stabilite prin decizie de impunere, accize şi accesorii de plată în sumă totală de 177.330 lei.

Situaţia este prezentată sintetic în tabelul următor:

Nr. crt. Structura Nr. inspecţii fiscale planificate Nr. inspecţii fiscale finalizate Nr. inspectii fiscale finalizate cu constatări Sume suplimentare de plată stabilite
(lei)
1 DRAOV CRAIOVA (aparat propriu +DJAOV Dolj) 8 6 6 305.355

B. Activitatea echipelor mobile

a) Activitatea echipelor mobile desfăşurată la nivel regional
Activitatea echipelor mobile în semestrul II/2012 s-a desfăşurat în conformitate cu planurile bilunare de misiune aprobate de conducerea D.R.A.O.V. Craiova şi A.N.V..
În cadrul misiunilor planificate şi derulate s-au desfăşurat următoarele tipuri de acţiuni :
– controlul mijloacelor de transport aflate în trafic rutier, pe principalele căi de comunicaţii şi la frontieră, prin oprirea acestora în locuri amenajate ca posturi fixe sau mobile, cât şi prin acţiuni dinamice de selecţie pentru verificarea mărfurilor transportate şi a documentelor însoţitoare, aflate sub supraveghere vamală şi fiscală, în vederea descoperirii şi sancţionarii fraudelor în domeniu vamal şi fiscal (accize);
– controale inopinate privind verificarea îndeplinirii condiţiilor prevazute de lege în legătură cu autorizarea, producţia, transformarea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, deţinerea, depozitarea, expedierea, transportul, marcarea, comercializarea, utilizarea finală a produselor accizabile;
– supravegherea şi verificarea agenţilor economici, a locurilor şi obiectivelor despre care sunt deţinute date şi informaţii că depozitează mărfuri supuse vămuirii şi/sau a produselor supuse accizării şi care se află în situaţii de încălcare a reglementărilor vamale sau fiscale privind produsele accizabile;
– efectuarea de investigaţii, cercetări, supravegheri şi verificări în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcări ale legislaţiei/reglementarilor vamale şi/sau fiscale privind mărfurile aflate sub supraveghere vamală şi în legătură cu producerea, deţinerea, circulaţia şi comercializarea produselor accizabile;
– controale privind prevenirea, depistarea, combaterea şi sancţionarea traficului de mărfuri contrafacute şi pirat, a traficului ilicit de droguri şi produse stupefiante, arme, muniţii, materiale explozive şi radioactive, substanţe toxice şi chimice periculoase, împreună cu lucrători din cadrul compartimentelor Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Antidrog;
– verificarea respectării reglementărilor fiscale privind marcarea produselor accizabile;
– realizarea de acţiuni comune cu alte instituţii ale statului, în baza protocoalelor şi a planurilor comune de acţiune, în vederea prevenirii, descoperirii şi sancţionării fraudelor vamale şi fiscale.

În semestrul II / 2012, la nivelul D.R.A.O.V. Craiova au fost efectuate 858 misiuni de control, cu următoarele constatări:
– procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite – 565;
– valoarea amenzilor aplicate – 2.975.600 lei;
– valoarea amenzilor încasate – 376.662 lei;
– adeverinţe de reţinere a bunurilor întocmite – 204;
– valoarea bunurilor reţinute în vederea confiscării – 6.826.204 lei;
– principalele bunuri reţinute în vederea confiscării:
– ţigarete: 3.486.440 bucăţi;
– alcool şi băuturi alcoolice: 9.913 litri;
– uleiuri minerale: 236.457 litri;
– 436.616 lei sume confiscate la statii GPL
– sesizări penale – 1.

 

Activitatea echipelor mobile desfăşurată la nivelul judeţului Dolj (aparatul propriu al D.R.A.O.V. Craiova şi D.J.A.O.V. Dolj)
În semestrul II/2012 au fost efectuate 386 misiuni de control, cu următoarele constatări:
– procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite – 235;
– valoarea amenzilor aplicate – 1.777.100 lei;
– valoarea amenzilor încasate – 216.102 lei;
– adeverinţe de reţinere a bunurilor întocmite – 118;
– valoarea bunurilor reţinute în vederea confiscării – 1.708.531 lei;
– principalele bunuri reţinute în vederea confiscării:
– ţigarete: 2.757.400 bucăţi;
– alcool şi băuturi alcoolice: 2.761 litri;
– uleiuri minerale: 3.050 litri.
D.R.A.O.V. Craiova – aparat propriu
În semestrul II / 2012, Compartimentul Echipe Mobile din cadrul aparatului propriu al D.R.A.O.V. Craiova a realizat, conform planurilor bilunare, un număr de 269 misiuni.
Misiunile desfăşurate s-au încheiat cu următoarele constatări :
– au fost întocmite un număr de 162 Procese Verbale de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiilor;
– s-au aplicat amenzi în valoare de 1.148.100 lei, valoarea amenzilor încasate fiind de 160.550 lei;
– au fost întocmite 69 Adeverinţe de Reţinere a Bunurilor;
– au fost reţinute bunuri în valoare de 1.615.406 lei, bunurile reţinute fiind următoarele :
– ţigarete – 2.604.900 buc.;
– alcool şi băuturi alcoolice – 1.729 litri;
– uleiuri minerale: 3.050 litri.
D.J.A.O.V. DOLJ
În semestrul II/2012 au fost desfăşurate un număr de 117 de acţiuni pe raza municipiului Craiova şi a judeţului Dolj, s-au întocmit 73 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu amenzi în cuantum de 629.000 lei.
Din totalul valorii amenzilor de 629.000 lei, au fost încasate amenzi în valoare de 55.552 lei.
Au fost reţinute bunuri în valoare totală de 93.125 lei, conform celor 49 adeverinţe de reţinere ale bunurilor, după cum urmează:
– 152.500 buc. ţigarete;
– 1.032 litri alcool si bauturi alcoolice;
– 4 kg cafea.

C. Activitatea de control ulterior şi reverificare declaraţii vamale

a) Activitatea de control ulterior şi reverificare declaraţii vamale desfăşurată la nivel regional
Urmare activităţii desfăşurate la nivelul D.R.A.O.V. Craiova, în semestrul II/2012, au fost constatate un număr de 112 fraude/iregularităţi.
S-au constatat 1.236.737 lei diferenţe de drepturi vamale, inclusiv alte taxe şi impozite datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale, cu accesoriile aferente (inclusiv amenzi şi valoarea bunurilor reţinute), iar încasările au fost în cuantum de 736.417 lei.
Din sumele constatate menţionate mai sus, amenzile contravenţionale aplicate au reprezentat 114.500 lei.
Principalele tipuri de fraude identificate în perioada analizată:
– 44 fraude în materie de valoare in vama, caz în care s-au constatat diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă totală de 745.430 lei;
– 6 fraude în materie de incadrare tarifara eronata, caz în care s-au constatat diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă totală de 329.099 lei;
– 5 fraude în materie de sustragere a mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, caz în care s-au constatat diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă totală de 29.613 lei;
– 10 fraude în materie de regim economic suspensiv, caz în care s-au constatat diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă totală de 98.194 lei;
– 46 fraude încadrate la „alte tipuri de fraude/iregularităţi”, caz în care s-au constatat diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă totală de 22.075 lei.
Situaţia este prezentată sintetic în tabelul de mai jos:
Nr.
crt. Structura Nr. Nr. Sume Sume AMENZI
DV
controlate Fraude constatate Constatate
(lei) Incasate
(lei) Constatate
(lei) Incasate
(lei)
1 DRAOV Craiova 1.834 112 1.236.737 736.417 114.500 100.000

b) Activitatea de control ulterior şi reverificare desfăşurată la nivelul judeţului Dolj (aparatul propriu al D.R.A.O.V. Craiova şi D.J.A.O.V. Dolj)

D.R.A.O.V. Craiova – aparat propriu
S-au iniţiat un număr de 14 acţiuni fiind identificate 5 fraude rezultate din verificări asupra evidenţelor vamale, comerciale şi financiar-contabile, efectuate la sediul agenţilor economici.
Încasările din constatări au fost în cuantum de 271.091 lei, iar încasările din amenzi aplicate au fost de 285 lei.
Programul de activitate aprobat pentru semestrul II/2012 a fost realizat integral.

D.J.A.O.V. Dolj
La nivelul D.J.A.O.V. Dolj au fost constatate un număr de 52 fraude/iregularităţi, urmare a reverificării declaraţiilor vamale de import depuse de agentii economici.
În urma acestor reverificări s-au constatat 94.311 lei diferenţe de drepturi vamale, inclusiv alte taxe şi impozite datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale, cu accesoriile aferente (inclusiv amenzi şi valoarea bunurilor reţinute), iar încasările (inclusiv din acţiunile anterioare) au fost în cuantum de 103.122 lei.

D. Activitatea de supraveghere si control vamal la operatiunile vamale

In semestrul II/2012, structurile din subordinea D.R.A.O.V. Craiova (direcţiile judeţene şi birourile vamale), în urma activităţilor de supraveghere şi derulare operaţiuni vamale, în vederea combaterii fenomenelor de evaziune fiscală şi contrabandă, au întreprins mai multe acţiuni concretizate în :
– 4 reţineri de bunuri ce au încalcat un drept de proprietate intelectuală (mărfuri contrafacute), constând în 138 buc. obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte şi produse cosmetice în valoare de cca. 3.000 euro;
– 2 reţineri de droguri constând în 300 gr. cocaina la DJAOV Gorj si 7,72 kg canabis la BV Calafat;
– 3 reţinere de 1245 pachete ţigarete (la BV Bechet si BV Calafat).

VI. Cooperare cu alte institutii:
Cooperarea s-a realizat în baza normelor legale, a Protocoalelor încheiate între instituţii la nivel central şi a Planurilor de cooperare existente la nivel regional şi local.
– Acţiuni comune ale echipelor mobile cu lucrători din cadrul serviciilor specializate ale: Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, Inspectoratelor Judeţene de Jandarmi, Brigăzii Mobile de Jandarmi Craiova. La D.J.A.O.V. Dolj există o echipă canină antitabac (lucrător vamal şi câine) orientată pe descoperirea de tutun şi produse din tutun, folosită cu rezultate bune, în raza de competenţă. Echipa canina a participat cu echipele mobile la acţiunile mixte de control in trafic pe principalele cai de comunicaţie, la birourile vamale de frontieră şi la controlul fizic, în vamă. În urma acţiunilor comune întreprinse împreună cu lucrători din cadrul poliţiei si jandarmeriei s-au reţinut cantităţi însemnate de ţigarete, băuturi alcoolice şi produse petroliere şi s-au aplicat amezi conform legislaţiei în vigoare, s-a instituit măsuri asiguratorii, măsuri administrative şi s-au făcut sesizări penale, acolo unde a fost cazul.
– Cooperare bună între inspectorii din cadrul echipelor de inspecţie fiscală (D.R.A.O.V./D.J.A.O.V.) şi D.G.F.P. judeţene, cu privire la punerea la dispoziţie a datelor şi informaţiilor fiscale solicitate privind contribuabilii controlaţi. De asemenea, colaborare bună privind declararea şi valorificarea bunurilor reţinute de autoritatea vamală şi devenite proprietatea statului;
– Cooperare cu Inspectoratele Judeţene ale Poliţiei de Frontieră în zona de supraveghere a frontierei şi în punctele de trecere a frontierei, la birourile vamale de frontieră (Calafat, Bechet, Zimnicea). În urma acţiunilor comune au fost reţinute bunuri constand in droguri (canabis la BV Calafat ) si tigarete (la BV Calafat si BV Bechet). Astfel în cursul semestrului II/2012, s-a descoperit la BV Calafat 7,72 kg canabis, iar tigarete la BV Bechet 770 pachete si la BV Calafat 505 pachete.
– Cooperare bună cu Comisariatele Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor şi Direcţiile Judeţene Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Acestea au răspuns permanent la notificările D.J.A.O.V.-urilor privind participarea la controale ce au privit operaţiunile vamale de import supuse supravegherii vamale a pieţei, în conformitate cu Regulamentul C.E. nr. 765/2008 şi H.G. 306/2011 – privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora.
VII. Probleme şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii
a) de personal
– Personal insuficient pentru structurile de control (inspecţie fiscală, echipe mobile, control ulterior) de la nivelul D.R.A.O.V. – aparat propriu şi D.J.A.O.V. subordonate, ca urmare a procesului de reorganizare din iulie – august 2011;
– Personal insuficient la birourile vamale de frontieră pentru a putea asigura permanenta (24 ore din 24 ore) – la Aeroport Craiova, Bechet, Calafat, Zimnicea;
b) de ordin legislativ
– Sprijin privind propunerile D.R.A.O.V. Craiova şi ale structurilor sale subordonate (D.J.A.O.V./B.V.) înaintate către A.N.V. în vederea modificărilor la legislaţia existentă (Codului Fiscal şi Normele de aplicare a Codului Fiscal, Legea nr. 12/1990, O.G. nr. 2/2001, Ordinul ANV nr. 7521/2006, Legea nr. 85/2006);
– Sprijin privind iniţierea de către autorităţile competente a unui act normativ care sa readucă D.J.A.O.V. Mehedinţi de la D.R.A.OV Timişoara la D.R.A.O.V. Craiova, aşa cum a fost până în anul 2009.
c) de natura financiară
– Asigurarea necesarului financiar pentru activităţile legate de reparaţiile curente la cladiri si echipamente.
d) de cooperare interinstituţională
– Sprijin permanent din partea administraţiilor locale judeţene şi a instituţiilor deconcentrate la solicitarile D.R.A.O.V. Craiova şi a structurilor sale subordonate (D.J.A.O.V./B.V.).

În conformitate cu atribuţiile ce-i revin la nivel teritorial şi în colaborare cu celelalte instituţii ale statului, D.R.A.O.V. Craiova şi structurile sale subordonate (direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi birourile vamale) vor continua acţiunile de combatere şi diminuare a fenomenelor de evaziune fiscală şi contrabandă şi creşterea veniturilor la bugetul de stat.

 

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,
BENONI DIMULESCU