De luni se distribuie şi se depun cererile de subvenţie pentru gaze şi termoficare

m calorifer De luni se distribuie şi se depun cererile de subvenţie pentru gaze şi termoficare poze

Primăria Craiova distribuie începând de luni cererile pentru subvenţia la energia termică pentru craiovenii racordaţi la sistemul de termoficare şi cei cu case încălzite pe gaze. 

Iată documentele pe care trebuie să le depună solicitanţii, odată cu cererea de subvenţie, pe care o pot găsi la sediul municipalităţii de pe strada Mitropolit Firmilian, la asociaţiile de proprietari şi/sau la sediul GDF Suez. În plus, cuantumul suvenţiei pentru încălzire în funcţie de nivelul venitului lunar pe membru de familie şi categoriile de bunuri deţinute cate te privează de primirea subvenţiei.

Datele sunt comunicate de primăria Craiova, printr-un comunicat de presă.

“Începând cu data de 25.10.2010 în municipiul Craiova autoritatea locală prin Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi gaze naturale, potrivit O.U.G. nr. 86/2010 pentru modificarea O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei.
Distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face de  luni până vineri, între orele 900 – 1500, la sediul Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Subvenţii căldură din Str.Mitropolit Firmilian nr.14 (fost liceu Auto), astfel:

1. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14 cât şi de la G.D.F. Suez Craiova Dolj din str. Bibescu nr.33 ;
2. Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari/Locatari.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

subventie incalzire 2010 De luni se distribuie şi se depun cererile de subvenţie pentru gaze şi termoficare poze

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile enumerate mai jos nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei:
 Solicitantul nu trebuie să deţină clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, ori alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia celei de domiciliu.
 Persoanele care deţin cel puţin unul dintre bunurile mobile: mijloace de transport     ( autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 1600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze – cu excepţia celor adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap), utilaje agricole ( tractor, combină autopropulsată), utilaje de prelucrare agricolă     ( presă de ulei, moară de cereale) sau utilaje de prelucrat lemnul (gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric).
 Persoanele care au depozite bancare de peste 3.000 lei şi cei care deţin terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă ( teren intravilan), care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 de mp în zona rurală sunt excluse de la facilităţile la încălzire.
 Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu trebuie să deţină mai mult de 3 bovine, 5 porcine, 20 ovine şi caprine sau 15 familii de albine.

Actele necesare   stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:
– formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi semnate de către solicitant;
– copie după B.I./C.I. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, copie cărţi de identitate provizorie sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
– copie  după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
– copie act de proprietate şi certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale, pentru toţi membri familiei majori; împuternicire notarială din partea proprietarului locuinţei (după caz); Împuternicirea dată de proprietar sau de titularul contractului de închiriere poate fi în formă autentică ( autentificată la notar) sau sub semnatură privată ( scrisa de mână). Împuternicirea dată sub semnătură privată va conţine elemente de identificare ale proprietarului şi semnătura acestuia, precum şi menţionarea faptului că declaraţia este corectă şi completă iar proprietarul cunoaşte faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale;
– copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces (după caz);
– adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”);
– cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– adeverinţă  pentru elevi şi studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
– declaraţia bunicilor ( scrisă de mână), pe propria răspundere pentru minorii aflaţi în întreţinerea acestora, fără forme legale;
– decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
– adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividente, părţi sociale;
– adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
– adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
– adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei Municipiului Craiova    privind categoria de animale/păsări deţinute de către familie;
– adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii familiei care nu realizează venituri impozabile;
– copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate.
– persoanele singure care declară că nu realizează nici unul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale;
– factură emisă de furnizorul de gaze naturale din luna anterioară depunerii cererii ( pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu gaze naturale);
– pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari.

Relaţii suplimentare se obţin de luni până vineri, între orele 900 – 1500, la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14 la tel :0251/510082″, precizează comunicatul primăriei Craiova.