CAS Dolj: Informare privind asigurarea necesarului de servicii medicale si farmaceutice pentru asiguratii judetului Dolj in anul 2012

spital judetean CAS Dolj: Informare privind asigurarea necesarului de servicii medicale si farmaceutice pentru asiguratii judetului Dolj in anul 2012 poze

CAS Dolj pentru anul 2012 a incheiat un numar de 1.179 contracte de furnizare de servicii medicale, furnizare de medicamente si unele materiale sanitare precum si de dispozitive medicale.
Situatia acestora pe tipuri de asistenta medicala se prezinta astfel:
Asistenta medicala primara

In asistenta medicala primara, numarul contractelor incheiate pana la data de 25.06.2012 este de 415, cu un numar de 418 medici la care se adauga un numar de 34 medici angajati.
Defalcarea pe zone(urban si rural) se prezinta astfel:
– 209 contracte – mediul urban
– 206 contracte – mediul rural
Numarul centrelor de permanenta unde se acorda asistenta medicala primara in afara programului de lucru este de 9, iar numarul medicilor care deservesc centrele de permanenta este de 53 medici.
In acest domeniu de asistenta, prevederea bugetara este de 42.168 mii lei din care:
-41.253 mii lei pentru activitatea curenta
-915 mii lei pentru activitatea desfasurata in centrele de permanenta.
Bugetul alocat pe primele 6 luni ale anului este de 20.823 mii lei din care:
-20.139 mii lei pentru activitatea curenta ceea ce reprezinta un procent de realizare 99,9%.
-682 mii lei pentru activitatea desfasurata in centrele de permanenta ceea ce reprezinta un procent de realizare de 99,7%.
In conditiile in care legislatia nu suporta modificari, iar numarul centrelor de permanenta aflate in relatie contractual cu CAS Dolj/2012 ramane neschimbat consideram ca este necesara o suplimentare a prevederii bugetare pentru acest segment de activitate in suma de 828 mii lei.
Asigurarea cu servicii farmaceutice

In anul 2012, CAS Dolj Dolj a incheiat contracte de furinizare de medicamente cu un numar de 191 furnizori, iar din acestia un numar de 167 au incheiat contracte de furnizare de medicamente si materiale sanitare eliberate in cadrul programelor nationale de sanatate.
Cei 191 de furnizori de medicamnte sunt repartizati in cadrul judetului, astfel:
 Mediul urban = 108 furnizori cu 155 de farmacii;
 Mediul rural = 83 furnizori cu 100 de farmacii si 19 oficine locale de distributie;
Prin farmaciile cu circuit deschis se elibereaza:
 medicamente cu si fara contributie personala;
 medicamente si materiale sanitare specifice pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, respectiv:
 Programul national de oncologie (acest program se deruleaza si prin farmaciile cu circuit inchis, deci cele aflate in structura spitalelor);
 Programul national de diabet zaharat (medicamente si materiale sanitare – teste de automonitorizare copii si adulti). In cadrul acestui program unele medicamente se elibereaza si prin farmacia cu circuit inchis;
 Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare ( mucoviscidoza copii, mucoviscidoza adulti si scleroza laterala amiotrofica) se deruleaza si prin farmaciile cu circuit inchis;
 Programul national de trasnsplant de organe, tesuturi si celule de origine umana (stare posttransplant).

Medicamentele cu si fara contributie personala

Structura creditelor de angajament si a celor bugetare este urmatoarea:
 Activitate curenta;
 Medicamente 40% pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 700 lei ;
 Medicamente cu contribuţie personală acordate personalului contractual din unitatile sanitare publice.
Creditele de angajament alocate pe anul 2012 in suma de 101.162,90 mii lei asigura eliberarea de medicamente pana la jumatatea lunii iulie 2012(aproximativ), avand in vedere ca media lunara a consumului este de 15.091,72 mii lei.
Conform prevederilor legale, decontarea contravalorii medicamentelor cu si fara contributie personala se face in termen de pana la 180 de zile calendaristice de la data validarii facturilor (validare efectuata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la CAS Dolj).
Creditele bugetare alocate pe anul 2012 sunt in suma de 108.365,22 mii lei si asigura decontarea contravalorii medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate in perioada martie- octombrie 2011 si partial noiembrie 2011.
La aceasta data, se deconteaza cantravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala aferente lunii august 2011.

Programe nationale de sanatate

Creditele de angajament pe anul 2012 sunt alocate pe fiecare program national de sanatate, derulat prin farmaciile cu circuit deschis. Valoarea lor nu asigura eliberarea de medicamente si materiale sanitare sprcifice pe tot parcursul anului 2012.
Conform prevederilor legale, decontarea contravalorii medicamentelor si a materialelor sanitare specifice se face in termen de pana la 90 de zile calendaristice de la data validarii facturilor emise de furnizorii de medicamente (validarea se efectueaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la CAS Dolj).
Creditele bugetare pentru anul 2012 sunt alocate pe fiecare program national de sanatate, iar la programele nationale care se deruleaza prin cele doua tipuri de farmacii ( cu circuit inchis si deschis), creditele bugetare sunt alocate global.
La aceasta data, se deconteaza cantravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice aferente lunilor noiembrie si decembrie 2011.
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru
specialitatile clinice:

– fila de buget/2012 este de 10.877 mii lei,
– contracte incheiate/2012: 98
Pentru aceste tipuri de servicii medicale s-au incheiat contracte atat cu furnizorii organizati conform OG nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (91) precum si cu ambulatoriu integrat aflat in structura spitalelor (7).
In acest an, la nivel de judet, un numar de 579 de medici de specialitate din specialitatile clinice desfasoara activitate medicala in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
CAS Dolj a incheiat contracte de furnizare de servicii medicale in toate specialitatile clinice mentionate in Nomenclatorul de specialitati emis de catre Ministerul Sanatatii, astfel acoperindu-se intraga paleta de servicii medicale. Majoritatea furnizorilor de servicii medicale sunt concentrati in municipiul Craiova ( deoarece la acest nivel functioneaza toate clinicile universitare), in teritoriu existand zone unde o mare parte din specialitatile clinice nu sunt acoperite, in conditiile in care morbiditatea impune prezenta mai multor specialitati si deci si a medicilor specialisti.
In mediul rural, CAS Dolj a incheiat numai 2 contracte de furnizare de servicii medicale clinice- specialitatea medicina interna si specialitatea pneumologie (Sadova).
Motivele care au condus la existenta unor zone deficitare privind acoperirea cu toate specialitatile sunt determinate in primul rand de nivelul spitalului, respectiv structura organizatorica a ambulatoriului integrat al acestora, neocuparea posturilor scoase la concurs, nesolicitarea de catre furnizorii de servicii medicale organizati conform OG nr.124/1998 pentru a desfasura activitate in relatie contractuala cu CAS Dolj si in celelalte zone ale judetului.
Din raportarile depuse la CAS Dolj s-a constatat o crestere a adresabilitatii pentru aceste tipuri de servicii ceea ce conduce la un necesar de fonduri mai mare decat prevederea bugetara aprobata pentru acest an fiind necesara o suplimentare in suma de aproximativ 3.113 mii lei.

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru
specialitatile paraclinice:

– fila de buget/2012 este de 5.319 mii lei,
– contracte incheiate/2012: 35

CAS Dolj are incheiate contracte de furnizare de servicii medicale paraclinice pentru toate tipurile de investigatii, respectiv: analize medicale de laborator(30), radiologie (8), imagistica de inalta performanta (2), anatomie patologica si citologie Babes Papanicolau (12), ecografii efectuate de medicii din specialitatile clinice(32) si ecografii efectuate de medicii de familie(1).
La acest subdomeniu de activitate furnizorii de servicii medicale au valoare de contract lunara stabilita in baza punctajului obtinut la criteriile de selectie prevazute in legislatia in vigoare, acestia avand obligativitatea incadrarii in aceasta suma ceea ce conduce la acordarea limitata a acestor servicii in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
Serviciile medicale paraclinice cuprinse in pachetul de servicii medicale de baza au fost negociate si contractate in totalitate de catre CAS Dolj fie cu furnizorii de servicii organizati conform OG nr.124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, fie cu laboratoarele aflate in structura spitalelor. De asemenea la acest domeniu de asistenta medicala, la incheierea contractului (01.02.2012) s-a angajat fila de buget in procent de 90% , diferenta de 10% urmand a se angaja dupa aprobarea CNAS incepand cu data de 01.09.2012
La nivelul judetului Dolj majoritatea furnizorilor de servicii medicale paraclinice au punctele de lucru in municipiul Craiova , iar pentru celelalte zone din judet aceste servicii medicale au fost asigurate de catre 2 furnizori organizati conform OG nr.124/1998 ( localitatile Filiasi si Calafat), precum si prin laboratoarele aflate in structura organizatorica a spitalelor.
Intrucat, aceste servicii medicale paraclinice sunt acordate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in baza unei prevederi bugetare ( care nu poate fi depasita), iar adresabilitatea asiguratilor pentru aceste tipuri de servicii este mult mai mare, furnizorii de servicii medicale paraclinice au intocmit liste de programare pentru 2-3 luni, liste care au fost depuse la sediul CAS Dolj si in baza carora s-a solicitat suplimentarea filei de buget in suma de 949 mii lei.
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru
specialitatea medicina dentara
– fila de buget/2012 este de 1877 mii lei,
– contracte incheiate/2012: 121 dintre care 36 contracte in mediul rural si 85 contracte in mediul urban

Pentru acest subdomeniu de asistenta medicala atat mediul urban cat si cel rural este acoperit cu medici dentisti.
De asemenea, la acest segment de activitate serviciile medicale sunt acordate in baza unei valori de contract lunare, suma insuficienta pentru a acoperii adresabilitatea asiguratilor pentru aceste tipuri de servicii. Astfel, media lunara a valorii de contract/2012 pentru un medic simplu de medicina dentara este de 844 lei( la nivelul CAS Dolj), iar pretul de referinta al casei de asigurari de sanatate pentru serviciul- proteza totala acrilica este de 600 lei rezultand o valoare de contract lunara ce poate acoperii contravaloarea unui singur serviciu acordat, unui singur CNP.
In aceste conditii, consideram ca este necesara o suplimentare a prevederii bugetare cu suma de 1075 mii lei.
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru
specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie
– fila de buget/2012 este de 1009 mii lei,
– contracte incheiate/2012: 20

Subdomeniul recuperare-reabilitare a sanatatii este cel mai deficitar din punct de vedere al acoperiri tuturor zonelor din judet. Din cele 20 contracte incheiate de catre CAS Dolj, in anul 2012, numai 4 furnizori de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sanatati detin puncte de lucru in zone aflate in afara municipiului Craiova ( ambulatoriile integrate aflate in structura spitalelor precum si un furnizor privat).
De asemenea, prevederea bugetara alocata acestui subdomeniu este insuficienta pentru a acoperi adresabilitatea pentru aceste tipuri de servicii ceea ce a condus la disfunctionalitati in accesul liber si echilibrat al asiguratilor concretizate prin sesizarile telefonice ale pacientilor.
In aceste conditii este necesara o suplimentare a filei de buget pentru acest segment de activitate cu suma de 851 mii lei.
Dispozitive si echipamente medicale
-fila de buget/2012 este de 3.333 mii lei,
-contracte incheiate/2012: 65

CAS Dolj a incheiat contracte cu furnizorii pentru toate tipurile de dispozitive medicale acordate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate.
La acest segment de activitate CAS Dolj a desfintat lista de asteptare pentru dispozitivele medicale recomandate copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, urgentele medico-chirurgicale precum si pentru dispozitivele medicale acordate in afectiunile neoplzice, aprobarea pentru aceste categorii efectuandu-se in cel mai scurt timp. Pentru celelalte tipuri de dispozitive medicale lista de asteptare este de 2 ani.

Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar

La nivelul judetului Dolj, furnizarea de servicii medicale in cadrul acestui domeniu de
asistenta medicala, in baza contractelor incheiate cu CAS Dolj pentru anul 2012 este asigurata prin activitatea a doi furnizori, respectiv:
 SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI DOLJ, unitate medicala specializata
publica;
 ASOCIATIA ,,DIAL-HELP” CRAIOVA, unitate medicala specializata, autorizata si
evaluata privata.

In ceea ce priveste SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI DOLJ,
valoarea totala a creditelor de angajament aprobate de ordonatorul principal in vederea efectuarii serviciilor medicale contractate cu unitatile medicale publice, pentru anul 2012 este in cuantum de 18.439.000,00 lei.
Cu privire la acest domeniu de asistenta medicala semnalam modalitatea particulara de contractare a serviciilor medicale si anume prin buget global, aspect reglementat de Ordinul comun MS/CNAS nr.1723/950/2011, privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 (anexa 22, art.2(1) ).
Pentru anul 2012, valoarea totala estimata a bugetului global necesar a fi alocat SAJ DOLJ in vederea asigurarii unei activitati medicale optime este de 19.308.410,00 lei, determinata, in raport cu numarul populatiei judetului la data de 01.07.2010 (702.124 locuitori) si valoarea tarifui/cap locuitor (27,50 lei).
Aceasta valoare, analizata prin prisma nivelului valoric al prevederii bugetare alocate domeniului de activitate pentru anul 2012, conduce la concluzia efectuarii unei suplimentari minime, in cuantum de 869.410,00 lei.

Pentru anul 2012, CAS Dolj in vederea asigurarii serviciilor de transport sanitar neasistat, in baza contractului incheiat cu ASOCIATIA ,,DIAL-HELP”CRAIOVA, unitate medicala specializata, autorizata si evaluata privata au fost aprobate credite de angajament in cuantum total de 142.000,00 lei.
Nivelul de realizare al indicatorilor contractati, respectiv nr.kilometri echivalenţi (dus-întors) pentru mediul urban şi numărul de kilometri efectiv realizaţi pentru mediul rural precum si numarul de solicitari privind acordarea de servicii de transport a permis estimarea unei valori totale necesare pentru anul 2012 in cuantum de 149.420,00 lei.
Analiza comparativa a valorii totale necesare in vederea asigurarii la un nivel optim al serviciilor contractate in raport de prevederea bugetara aprobata evidentiaza necesitatea efectuarii unei suplimentari minime, in suma de 7.420,00 lei.

Asistenta de ingrijiri medicale la domiciliu

Corespunzator acestui domeniu de asistenta medicala, CAS Dolj are, pentru anul 2012,
contracte incheiate cu un numar de 11 furnizori autorizati si evaluati privind acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliul pacientilor, persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
La aceasta data, valoarea totala a creditelor de angajament aprobate de ordonatorul principal de credite pentru domeniul de asistenţă ,,Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu’’, aferente intregului an 2012 este de 237.000,00 lei.
Se impune a fi efectuata mentiunea ca, legislatia aflata la baza încheierii contractelor privind furnizarea de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu nu prevede alocarea unor valori distincte de contract, decontarea serviciilor medicale acordate pacientilor efectuand-se strict in limita prevederilor bugetare aprobate de catre ordonatorul principal si a creditelor deschise.
Fata de nivelul valoric al prevederii bugetare, anterior amintit, nivelul executiei bugetare aferente perioadei 01.01.2012-31.05.2012 reprezinta cca. 46%, fiind in cuantum total 108.860,00 lei, ceea ce reflecta:
1/Inconsistenta sumelor alocate CAS Dolj in vederea asigurarii serviciilor medicale specifice, in baza celor 11 contracte aflate in derulare, incheiate cu furnizorii din acest domeniu de asistenta medicala, in raport cu interesul permanent pentru acest tip de servicii medicale suscitat deopotriva, atat de catre pacienti si apartinatorii acestora, cat si de catre medicii lor curanti, cunoscut fiind faptul ca serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu reprezinta o alternativa mai ieftina a serviciilor medicale spitalicesti.
2/Necesitatea alocarii unor sume suplimentare pentru acordarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliul asiguratilor.
La aceasta data, pentru judetul Dolj nu au fost aprobate fonduri in vederea contractarii distincte, de servicii de ingrijiri paliative la domiciliul pacientilor desi exista furnizori autorizati pentru acordarea acestui tip de servicii medicale.
Acest fapt s-ar impune cu atat mai mult cu cat, din analiza severitatii patologiei pentru care au fost acordate serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu rezulta ca, din totalul de 75 de decizii emise in perioada de referinta, peste 70% din acestea au fost aprobate pentru pacienti cu afectare severa, neurologica si oncologica, aflati in stadii pre-/terminale si care ar necesita interventia unor echipe medicale specializate, complexe, pluridisciplinare.
In conditiile mentinerii nivelului constant crescut al adresabilitatii pacientilor pentru aceste servicii medicale, estimam ca fiind posibila acordarea, pana la finele anului 2012, de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu unui numar minim de 150 bolnavi, ceea ce conduce la un necesar valoric estimat pentru anul 2012 de cca. 384.000,00 lei.
In concluzie, in contextul celor anterior mentionate, necesarul de suplimentat pentru acoperirea nevoilor de ingrijire a pacientilor cu afectiuni severe prin servicii de ingrijiri medicale la domiciliul asiguratilor, este in suma de 147.000,00 lei.
Asistenta spitaliceasca-Spitale generale

Pentru acest domeniu de activitate au fost incheiate un numar de 17 contracte, din care 12 sunt cu unitati publice, iar 5 contracte cu unitati sanitare cu paturi private.
Valoare bugetara alocata pentru acest domeniu pentru anul 2012 se situeaza la nivelul sumei de 173.382 mii lei, suma insuficienta pentru acoperirea necesarului de servicii medicale spitalicesti.
Suma minima necesara de suplimentat pentru anul 2012 in asistenta spitaliceasca in vederea desfasurarii activitatii medicale este in cuantum de 45.921 mii lei, ajungandu-se la o prevedere bugetara de 219.303 mii lei.

 

 

Programe nationale de sanatate cu scop curativ
derulate prin unitatile sanitare cu paturi
La aceasta data, in baza a 11 contracte privind finantarea programele/subprogramele nationale de
sanatate cu scop curativ incheiate de CAS Dolj cu 10 unitati sanitare cu paturi se deruleaza, in anul 2012, un numar de 8 programe/subprograme nationale de sanatate.
In vederea estimarii necesarului de fonduri pana la finele anului 2012, corespunzator fiecarui program/subprogram national de sanatate s-a realizat analiza urmatorilor indicatori:
 Indicatorii fizici aferenti programelor nationale de sanatate pentru anii 2011-2012, reprezentati
de numarul de bolnavi inclusi in programele/subprogramele de sanatate derulate prin unitatile sanitare cu paturi din judetul Dolj.Din acest punct de vedere s-au identificat, pentru majoritatea programelor de sanatate derulate in judetul Dolj, indicatori de crestere pozitiva a numarului de pacienti, fapt care se coreleaza cu incidenta tot mai crescuta a unora din afectiunle cronice cu impact de morbiditate crescut in populatie (afectiunile oncologice, tuberculoza, diabetul zaharat complicat, boala cronica de rinichi, etc).
 Indicatorii de eficienta aferenti programelor nationale de sanatate pentru anii 2011-2012,
reflectate prin costurile medii/bolnav tratat/an, inregistrate pentru fiecare unitate sanitara cu paturi prin care se deruleaza respectivele programe de sanatate.
 Necesarul de fonduri fundamentat de catre reprezentantii legali ai unitatilor sanitare cu paturi si
coordonatorii locali ai programelor nationale de sanatate,
 Valoarea totala a creditelor de angajament aprobata de ordonatorul principal
de credite pentru finantarea programelor nationale de sanatate derulate prin unitatile sanitare cu paturi din judetul Dolj in anul 2012 precum si structura acestora pe fiecare program in parte si unitate sanitara cu paturi.
Coroborand aspectele mentionate anterior cu indicii de crestere a numarului de pacienti constanti precum si a celor nou admisi in programele nationale de sanatate derulate prin unitatile sanitare cu paturi din judetul Dolj si in situatia mentinerii la valori mai mici sau cel mult egale a costurilor/bolnav tratat/an egale cu cele prevazute de legislatia in vigoare, estimam, pentru anul 2012, urmatoarele:

Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie hiv/sida si tratament postexpunere –medicamente
 Numar bolnavi estimati an 2012 = 273
 Credite de angajament preliminate an 2012 = 5.000 mii lei
Fata de valoarea creditului de angajament aferent programului de sanatate aprobat la aceasta data, in cuantum total de 3.827 mii lei s-ar impune o suplimentare in suma 1.173 mii lei.
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza -medicamente materiale sanitare
 Numar bolnavi estimati an 2012 = 1942
 Credite de angajament preliminate an 2012 = 503 mii lei
Fata de valoarea creditului de angajament aferent programului de sanatate aprobat la aceasta data, in cuantum total de 382 mii lei s-ar impune o suplimentare in suma 121 mii lei.
Programul national de oncologie – medicamente
 Numar bolnavi estimati an 2012 = 2900
 Credite de angajament preliminate an 2012 = 20.000 mii lei
Fata de valoarea creditului de angajament aferent programului de sanatate aprobat la aceasta data, in cuantum total de 16.379 mii lei s-ar impune o suplimentare in suma 3.621 mii lei.
Programul national de ortopedie
 Numar bolnavi estimati an 2012 = 287
 Credite de angajament preliminate an 2012 = 1.261 mii lei
Fata de valoarea creditului de angajament aferent programului de sanatate aprobat la aceasta data, in cuantum total de 761 mii lei s-ar impune o suplimentare in suma 500 mii lei.
Programul national de diabet zaharat- medicamente
 Numar bolnavi estimati an 2012 = 600
 Credite de angajament preliminate an 2012 = 34 mii lei
Fata de valoarea creditului de angajament aferent programului de sanatate aprobat la aceasta data, in cuantum total de 24 mii lei s-ar impune o suplimentare in suma 10 mii lei.
Programul national de boli endocrine (medicamente osteoporoza)
 Numar bolnavi estimati an 2012 = 300
 Credite de angajament preliminate an 2012 = 14 mii lei
Fata de valoarea creditului de angajament aferent programului de sanatate aprobat la aceasta data,
in cuantum total de 4 mii lei s-ar impune o suplimentare in suma 10 mii lei.
Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare( hemofilie fara interventie chirurgicala majora si talasemie)
 Numar bolnavi estimati an 2012 :Hemofilie = 14
Talasemie = 3
 Credite de angajament preliminate an 2012 = Total credite angajament aprobate = 503 mii lei

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica
 Numar minim de pacienti constanti tratati prin hemodializa conventionala an 2012 = 70
 Numar minim de pacienti constanti tratati prin dializa peritoneala an 2012 = 15
 Numar maxim de sedinte de hemodializa conventionala(corespunzator
numarului de pacienti estimati a fi tratati prin hemodializa conventionala) = 10.920
 Total credite de angajament preliminate an 2012 =5.916,24 mii lei
– Hemodializa conventionala = 5.154,24 mii lei
– Dializa peritoneala continua = 762,00 mii lei
Fata de valoarea creditului de angajament aferent programului de sanatate aprobat la aceasta data, in cuantum total de 3.838,00 mii lei s-ar impune o suplimentare in suma 2.078,24 mii lei.

 

 

Presedinte Director General, Director Relatii Contractuale,
Mihai Soare Bogdan Dadulescu

 

 

Intocmit,